Eget avlopp

Du som bor i ett hus som inte är kopplat till det kommunala avloppsnätet måste själv se till att ditt avloppsvatten renas innan det når grundvatten eller vattendrag. Detta gör du genom att bygga en så kallad enskild avloppsanläggning.

Enskilda avloppsanläggningar kan se ut på många olika sätt, men grundkravet är att avloppsvattnet ska genomgå slamavskiljning plus ytterligare minst ett reningssteg innan det släpps ut i marken eller i något dike.

Enskilda avloppsanläggningar ska slamsugas en gång per år.

Tillstånd och anmälan 

Att bygga en enskild avloppsanläggning som ska ta hand om avloppsvatten från toaletter kräver alltid tillstånd. Tillstånd krävs även för andra typer av toaletter, till exempel torrtoalett, förmultningstoalett och frystoalett.

Om du ska anlägga en ny enskild avloppsanläggning, åtgärda en befintlig eller vill ha mer information om enskilda avlopp ska du vända dig till en miljöinspektör. Kom ihåg att du inte får påbörja något arbete med att bygga avloppsanläggningen innan du fått tillstånd!

Nya anläggningar ska även följa bestämmelser för anläggnade i kommunens avfallsföreskrifter. Detsamma gäller vid ombyggnation av befintliga anläggningar. Avfallsföreskrifterna talar om hur långt det får vara mellan slambilens uppställningsplats och anläggningens anslutningspunkt, maximal höjdskillnad och utformning och vikt på lock.

Ligger huset i Bredsjöns eller Vitareds stugområde krävs tillstånd även för avloppsanläggning från enbart bad, disk eller tvätt (BDT-vatten). I övriga delar av Tidaholms kommun räcker det med en skriftlig anmälan om du ska bygga en avloppsanläggning för enbart BDT-vatten.

Blankett för anmälan/ansökan om enskild avloppsanläggning finner du nederst på sidan.

Avloppsguiden

  • Snabbguide för dig som ska bygga nytt
  • Avloppskollen - testa ditt avlopp
  • Olika tekniker och förutsättningar
  • Goda tips och råd

avloppsguiden.se Länk till annan webbplats. finns oberoende och kvalitetssäkrade informationsidor om enskilt avlopp. Avloppsguiden samverkar med ca 230 medlemskommuner, bland annat vår egen kommun. Här finns allt från fakta om olika system till information om specifika produkter. Det är en del av verksamheten inom VA-guiden Sverige AB.

Kom ihåg att du inte får påbörja något arbete med att bygga avloppsanläggningen innan du har fått tillstånd från kommunens miljöenhet.

Kontakt

Jan A. Bjerenius

Miljöinspektör

Telefon: 0502‑60 60 13

E-post: jan.a.bjerenius@tidaholm.se 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 mars 2022