Eget avlopp

Du som bor i ett hus som inte är kopplat till det kommunala avloppsnätet måste själv se till att ditt avloppsvatten renas innan det når grundvatten eller vattendrag. Detta gör du genom att bygga en så kallad enskild avloppsanläggning.

Enskilda avloppsanläggningar kan se ut på många olika sätt, men grundkravet är att avloppsvattnet ska genomgå slamavskiljning plus ytterligare minst ett reningssteg innan det släpps ut i marken eller i något dike.

Tillstånd och anmälan 

Att bygga en enskild avloppsanläggning som ska ta hand om avloppsvatten från toaletter kräver alltid tillstånd. Tillstånd krävs även för andra typer av toaletter, till exempel torrtoalett, förmultningstoalett och frystoalett.

Om du ska anlägga en ny enskild avloppsanläggning, åtgärda en befintlig eller vill ha mer information om enskilda avlopp ska du vända dig till en miljöinspektör. Kom ihåg att du inte får påbörja något arbete med att bygga avloppsanläggningen innan du fått tillstånd!

Ligger huset i Bredsjöns eller Vitareds stugområde krävs tillstånd även för avloppsanläggning från enbart bad, disk eller tvätt (BDT-vatten). I övriga delar av Tidaholms kommun räcker det med en skriftlig anmälan om du ska bygga en avloppsanläggning för enbart BDT-vatten.

Enskilda avloppsanläggningar ska slamsugas en gång per år.

Kontakt

Jan A. Bjerenius

Miljöinspektör

Telefon: 0502‑60 60 13

E-post: jan.a.bjerenius@tidaholm.se 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 februari 2019