Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser, industritomter och andra ytor ner i diken eller i ledningar och vidare ut i vattendrag och sjöar. Under naturliga förhållande tränger vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag.

I de flesta städer finns det dagvattenbrunnar i gatan som leder vattnet via ledningar eller diken till en sjö eller ett vattendrag. Utan dessa system skulle städerna översvämmas när det regnar mycket eller när snön smälter.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för dagvattnet på fastigheten, liksom för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten (som finns cirka en halv meter utanför din tomtgräns). Efter förbindelsepunkten/servisen tar kommunen över ansvaret.

Fastighetsägare har tillsammans med kommunen ett gemensamt ansvar för att förhindra att avloppsledningarna går fulla med dagvatten och orsakar översvämningar. Om dagvatten kopplas till avloppsledningen förorsakar det också höga kostnader för rening av större mängder vatten samt att det försvårar processen i reningsverket.

Dagvattnet ska därför ledas till till det kommunala ledningsnätet för dagvatten eller omhändertas på den egna gräsmattan.

Att förebygga översvämningar

I tätorterna har vi i dag stora ytor som är bebyggda eller hårdgjorda av asfalt. Vid kraftiga skyfall blir ibland dagvattensystemet överbelastat vilket kan leda till översvämningar. För att fördröja passagen genom dagvattensystemet och undvika detta måste de flesta fastigheter som byggs idag ta hand om sitt dagvatten på egen hand via så kallade LOD-lösningar (lokalt omhändertagande av dagvatten).

I kommunen finns också ett antal dammar, våtmarker och diken för att ta hand om dagvattnet innan det går vidare till sjöar och vattendrag.

Här finns mer information om hur du kan förebygga källaröversvämningar.

Tvätta inte bilen på gatan

Tvättas bilen på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen rinner smutsvatten direkt ner i närliggande dagvattenbrunnar och förorenar närmaste vattendrag.

Föroreningar

Förorenat smutsvatten från biltvätt innehåller tensider, tungmetaller och oljor som är skadliga för livet i vattnet och som ibland inte bryts ner i naturen. Föroreningarna hamnar sedan i mark eller vatten. Det är inte heller bra när dagvattnet leds till reningsverk eftersom gifterna då hamnar i slammet. Det försämrar möjligheten att använda slammet som jordförbättringsmedel.

Ett bättre alternativ

Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller i en Gör Det Självhall där vattnet renas innan det släpps ut.

Så får du tvätta din bil

Du får spola av din egen bil som du använder för privat bruk om du inte använder tvättkemikalier. Bilen ska då stå på gräsbevuxen mark eller på en grusplan långt ifrån dagvattenbrunnar, diken och vattendrag. Tänk även på att skydda eventuella dricksvattenbrunnar.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 maj 2024