Framtidens äldreomsorg

Just nu pågår ett lokalprojekt inom social- och omsorgsnämnden i syfte att utveckla och förbättra vissa av lokalerna på våra särskilda boenden. Den planerade satsningen är omfattande och kommer att lyfta kommunens verksamhet inom äldresomsorgen.

Kommunernas särskilda boenden (SÄBO), är anpassade för att erbjuda trygg och professionell vård och omsorg till äldre personer som inte längre kan bo självständigt i sina egna hem. I Tidaholms kommun finns idag fyra olika boenden, Lindängen, Solvik, Midgård och Hellidshemmet.

Under 2022 blev brandskyddet på särskilda boendet vid Solvik utdömt av ansvarig myndighet. För att säkerställa dom boendes trygghet har kommunen vidtagit kompensatoriska åtgärder och fått dispens att nyttja lokalerna. Dispensen sträcker sig till december 2028. Innan dess behöver kommunen åtgärda bristerna enligt de krav som finns för att kunna bedriva verksamhet med särskilt boende.

Renovera, bygga om eller bygga nytt

Flera av kommunens byggnader där det finns särskild boenden börjar bli till åren och är inte helt anpassade utifrån framtidens behov och krav. Tidaholms kommun har inte heller något seniorboende för dem som vill bo tryggare och få social samvaro som inte går att få hemma. Ett mellanting mellan eget boende med stöd av hemtjänst och särskilt boende.

Brandskyddsföreläggandet i kombination ställdes därför kommun inför ett vägval. Göra en mindre renovering eller en mer omfattande satsning på hela kommunens äldreomsorg. Valet föll på det senare i syfte att skapa en mer hållbar och långsiktig verksamhet.

För att se vilka alternativa lösningar som fanns gjorde kommunens tjänstepersoner en omfattande förstudie över lokalbehovet. Förstudien resulterade i åtta olika förslag i tre katergorier, enklare renovering, om- och tillbyggnation av befintliga lokaler samt nybyggnation.

Den 31 oktober 2022 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förstudien och starta ett projekt i två steg. Steg ett innebar att med hjälp av en extern konsult, utreda fyra (alternativ 2B, 3A, 3B och 3C) av dom åtta alternativen vidare. Steg två, att slutprojektera det alternativ i steg ett som kommunfullmäktige fattar beslut om.

De fyra alternativen

För att kunna ställa dom olika alternativen emot varandra har man gjort en samlad bedömning utifrån kvalitativa effekter, logistik, klimatpåverkan, ekonomi och tidsplaner.

2B Renovering av nuvarande Solvik

De 17 globala målen

Brandskydd vatten och avlopp åtgärdas medan utsidan blir liknande som idag. Antalet lägenheter minskas till 60 stycken med bättre standard. Beräknad inflyttning tidigast våren 2027. Antalet särskilda boenden i kommunen blir oförändrat alternativt ett färre.

För- respektive nackdelar
Solvik är ett populärt boende. Det är bottenplan vilket är uppskattat, men i två huskroppar. Det gör att man behöver gå mellan när man ska samarbeta. De stora avdelningarna påverkar ”överblickbarheten” när man jobbar där och när man bedriver demensvård. Den här lösningen gör det därför svårt att kunna anpassa verksamheten till demensvård.

Under renoveringen behöver dom boende flyttas till ett tillfälligt boende i så kallade moduler. En utmanande lösning ur både boende- och arbetsmiljöperspektiv. Anledningen är att viktiga funktioner som är centrala för verksamheten (el, värme, vatten och avlopp) kommer att behöva brytas över tid vid genomförandet. Itifrån Solviks utformning kommer det bli trångt mellan huskropparna, varför det inte bedöms som säkert för boende och personal att röra sig där under genomförandet.

Detta alternativ har lägst klimatpåverkan och kortast renoveringstid.

3A Nybyggnation av Solvik

De 17 globala målen

I det här alternativet rivs halva Solvik och ersätts av en byggnad i tre plan som ska harmoniera med omgivande arkitektur. Det blir balkonger på alla plan och hissar i direkt anslutning till avdelningarna för att lätt ta sig till utemiljön. Stora fönster ska ge möjlighet att ta in omgivningen från respektive rum.

Det blir totalt 60 platser fördelat på tre plan med två avdelningar på varje. För att få cirka 140 platser totalt i kommunen stängs i detta fall, antingen det särskilda boendet på Hellidshemmet eller så reduceras antalet platser på Midgård. Antalet särskilda boenden i kommunen blir därmed oförändrat alternativt ett färre. Beräknad inflyttning tidigast våren 2028.

För- respektive nackdelar
Detta alternativ ger ett boende som är anpassad för demensvård och en god utemiljö. Kvarvarande byggnader på Solvik kan användas till seniorboende men kräver omfattande renovering först. Ingen finansiering för att göra om till seniorboende finns inte i nuläget. Precis som i alternativ 2B krävs flytt av dom boende till moduler under byggprocessen, vilket kan få negativ påverkan på arbets- och boendemiljön.

3B Tillbyggnation Midgård

De 17 globala målen

I detta alternativ bibehålls befintligt Midgård och en ny byggnad byggs bredvid. De nya och gamla huskroppen lopplas kopplas ihop med en glasgång. För att få så mycket grönyta som möjligt försöker man få till en slimmad fastighet på tomten. Balkonger finns på båda sidorna på avdelningarna. Här blir många och rejäla fönster på samma sätt som i alternativ 3A.

Antalet särskilda boenden i kommunen minskas från fyra till två. Sammanlagt blir det 120 platser. Beräknad inflyttning tidigast våren 2028.

För- respektive nackdelar
3B är det förslag som ger lägst driftkostnad över tid. Här får man även effekt på logistik och samordning. Ingen evakuering krävs under byggprocessen då en helt ny byggnad byggs bredvid den befintliga, vilket inte påverkar framkomlighet eller tillgång på värme, vatten, el och avlopp. Detta förslag ger ett modernt demensboende. Det frigör även plats att skapa seniorlägenheter på Solvik. Ett mellanting mellan eget boende med stöd av hemtjänst och särskilt boende. I Hellidshemmet kan lokaler användas för annan verksamhet, exempelvis administration utöver LSS-boendet.

En utmaning i detta alternativ är antalet parkeringsplatser i direkt anslutning till byggnaden.

3C Nybyggnation av Solvik

De 17 globala målen

I detta alternativ lämnar man fastigheterna på Midgård och Hellidshemmet och bygger ett helt nytt SÄBO på Solvik. Totalt ska byggnaden rymma 120 platser, fördelat på tre plan med fyra avdelningar på varje plan. Här lämnas även centralköket på Midgård till förmån för ett nytt i nybyggnationen för att få en bra effekt. Beräknad inflyttning tidigast våren 2028.

För- respektive nackdelar
Det här är det förslag som har mest positiv effekt på bemanning och rekrytering. Precis som i alternativ 2B och 3A krävs flytt av dom boende till moduler under byggprocessen, vilket kan få negativ påverkan på arbets- och boendemiljön. Här finns möjlighet att välja om man vill prioritera mer yta på parkering eller utemiljö.

Det finns en osäkerhet i byggprocessen i detta alternativ då bygglovsprocessen kan medföra en del utmaningar. Alternativ 3C sticker ut kraftigt kostnadsmässigt hela vägen, vilket kommer påverka hela kommunens verksamhet. Detta alternativ har störst klimatpåverkan och längst byggtid.

Kontakt

Tidaholms kommun

Kontaktcenter

Telefon: 0502-60 60 60

E-post:kontakt@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 september 2023