Avfall & återvinning

Det är kommunen som ansvarar för att avfall under kommunalt ansvarsområde hämtas och tas omhand. Kostnaden för kommunal avfallshantering är avgiftsfinansierad.

Tömningsavgiften du betalar för avfallshanteringen ska täcka kostnaderna för hämtning och behandling.

Grundavgiften ska täcka kommunens övergripande kostnader som information, planering, fakturering och administration. Kostnader för behållare, hushållens farliga avfall, återvinningscentralens drift och kostnader för nedlagda deponier täcks också av grundavgiften.

Företag och verksamheter

Du som är företagare eller bedriver en verksamhet omfattas av miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens avfallsföreskrifter och avfallstaxa.

Det finns olika typer av avfall som var för sig ska hanteras enligt gällande bestämmelser:

  • avfall under kommunalt ansvarsområde - hanteras av kommunen
  • avfall med producentansvar - hanteras av valfri avfallsentreprenör
  • farligt avfall - hanteras av valfri avfallsentreprenör
  • verksamhetsavfall - hanteras av valfri avfallsentreprenör

Du som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall ansvarar för att se till att förpackningarna töms på sitt eventuella innehåll, att de källsorteras och lämnas till återvinning. Det kan finnas flera alternativ, läs mer på hemsidan hos producentansvarsorganisationen NPA, Näringslivets Producentansvar i Sverige AB. Länk till annan webbplats.

Siggestorps Återvinningscental är öppen för privata hushåll inom kommunen. Verksamheter hänvisas till auktoriserade avfallsentreprenörer. Vid tecknande av vågkort och mot en avgift enligt taxa kan verksamheter lämna vissa avfallsfraktioner på anläggningen.

Privata hushåll

Genom att minimera, återanvända och återvinna avfall kan vi minska påverkan på klimatet och miljön. Som fastighetsägare ska du sortera ditt avfall i olika avfallstyper.

Nästan allt avfall kan återvinnas och bli nya produkter. Endast en liten del av avfallet som samlas in måste deponeras, det vill säga läggas på soptippen.

Privata hushåll lämnar sitt sorterade avfall på Siggestorps återvinningscentral utan extra kostnad. Vi ansvarar för att ditt sorterade avfall lämnas till en miljöriktig och hållbar återvinning. Tips hur du sorterar finner du här.

Behållaren vid din fastighet kan innehålla restavfall och matavfall. Den töms normalt varannan vecka och du har möjlighet att teckna abonnemang för olika storlekar av behållare.

Avfallsföreskrifterna och taxan som trädde i kraft 2022-03-01 gör att enhet VA/Avfall kunde gå vidare med de förberedelser som behövs innan separat insamling av matavfall praktiskt kan börja införas i kommunen. Att göra stora omställningar tar tid. Nationellt har nya avfallsdirektiv flyttat fram senaste införandet av en separat matavfallsinsamling till 31 december 2023. Kommunen har till naturvårdsverket ansökt om dispans för att senarelägga införandet till under 2024.

Här finns också information om:

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Enhet Hållbar Utveckling

Miljöinspektör

Telefon: 0502-60 60 10

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 januari 2024