Sorteringsguide

Du sorterar och lämnar in ditt avfall till återvinningscentralen, ÅVC. Vi ser till att ditt sorterade avfall lämnas vidare för en miljöriktig och hållbar återvinning.

På den här sidan hittar du en sorteringsuide för avfalls som du kan lämna på ÅVC. Det står också om det även går att lämna på en återvinningsstation (ÅVS) eller i Samlaren. Sortera gärna hemma i de olika avfallstyperna, så går ditt besök på ÅVC snabbt och enkelt.

Vill du veta mer om sortering och återvinning, titta in på Sveriges avfallsportal - Sopor.nu. Länk till annan webbplats.

Asbest

Asbest och eternit är farligt för hälsan och kan orsaka dammlunga och cancer vid hantering. Därför är det viktigt att hantera materialet varsamt. Det ska vara förpackat så det inte kan spridas under transport och hantering. Det innebär att materialet ska vara inplastat med byggplast eller annan likvärdig tjockare plast. Det ska vara tejpat så att förpackningen är helt tätslutande. På förpackningen ska du skriva "Innehåller asbest". Privata hushåll kan lämna enstaka skivor eller annan mindre mängd på ÅVC. Ta kontakt med personalen på plats för att bli visad till rätt container och upplåsning av behållare.

Asbest kan finnas i:

 • ventilationskanaler
 • rör
 • fasad- och takplattor

Materialet ska vara förpackat och lämnas mot en avgift enligt gällande avfallstaxa.

Vad händer med mitt avfall?

Materialet hämtas av entreprenör med tillstånd för asbest och körs vidare till en deponeringsanläggning i sluten container.

Då måste du anlita avfallsentreprenör

För större mängder, som till exempel tak, ska omhändertagande och transport från din fastighet utföras av en avfallsentreprenör med tillstånd för asbest.

Betong, tegel, klinker, porslin och keramik (Mineral)

Tänk efter om något istället kan lämnas till en hjälporganisation!

I den här avfallstypen ingår till exempel:

 • betong
 • hålsten
 • kakel och klinker
 • badrumsporslin (tvättställ, bidéer, toalettstol)
 • hushållsporslin
 • tegel och tegelsten
 • proppar av keramik

Vad händer med mitt avfall?

Detta krossas på anläggningen och används som fyllnadsmaterial runt den gamla deponin.

Elektronik och batterier

Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall. Avfallet innehåller farliga ämnen och får inte läggas i soporna. Exempel på elektronik är:

 • lysrör, lågenergilampor och glödlampor
 • datorer och hemelektronik
 • småelektronik
 • leksaker
 • hushållsapparater
 • handverktyg
 • småbatterier
 • batterier till handverktyg
 • bilbatterier

Du kan också lämna mindre elavfall samt småbatterier i Samlaren.

Om du handlar nya elprodukter kan du återlämna dina gamla produkter direkt till butiken.

Vad händer med mitt avfall?

Elprodukter omfallas av producentansvar. El-kretsen Länk till annan webbplats. hämtar avfallet från återvinningscentralen. Därefter plockas avfallet isär och sorteras. Kretskort och sladdar innehåller mycket värdefulla metaller som årervinns. Det finns många giftiga ämnen i vårt elavfall också, till exempel kvicksilver, PCB och flamskyddsmedel. Insamlingen gör att det kan tas om hand på ett bra sätt.

Ensilageplast

Ensilageplast räknas som ett verksamhetsavfall från dig som till exempel är lantbrukare, odlare eller hästägare. Det räknas inte som ett avfall från ett privat hushåll, för vilket återvinningscentralen är öppen för. I förekommande fall debiteras verksamhetsavfall enligt taxa och efter godkänt avtal om vågkort.

Lämna istället ensilageplasten till återvinning. Insamling sker varje vår och höst. Du hittar mer information, sorteringsanvisningar och uppsamlingsplatser på www.svepretur.se Länk till annan webbplats.. Anmäl dig till SMS-tjänsten så får du en påminnelse innan det är dags för en ny insamlingsrunda.

Svensk Ensilageplast Retur (SvepRetur) är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. De arbetar genom sitt materialbolag för en miljöanpassad och smidig återvinningslösning. För närvarande finns det ett så kallat frivilligt producentansvar.

Vad händer med mitt avfall?

SvepRetur samlar varje år in ca 25 000 ton plast. Det är >95% utav den plasten som vi använder inom lantbruket årligen. Över 95% av insamlad plast återvinns till nya plastprodukter.

Farligt avfall

Avfallet ska helst vara i originalförpackning eller vara väl märkt med vad innehållet är. Exempel på farligt avfall är:

 • olja , olje- och bränslefilter
 • färg
 • fotokemikalier
 • lösningsmedel, hud- och hårvårdsprodukter
 • klorin
 • kvicksilvertermometrar
 • saltsyra och kaustiksoda
 • avfettnings- och rengöringsprodukter
 • övriga kemikalier

Mindre enheter, till exempel nagellack, smink och hårspray, kan också lämnas i Samlaren.

Hushållens kasserade kanyler

Kanyler, sprutspetsar och andra stickande, skärande och/eller smittförande föremål ska läggas i någon form av hård förpackning som går lätt att tömma. Lämnas till mottagning för farligt avfall på ÅVC.

Vad händer med mitt avfall?

Allt farligt avfall hämtas av entreprenör och transporteras till en anläggning som identifierar avfallet. Beroende på vilken typ det är kan det separeras och till viss del återvinnas. Annat avfall förbränns i värmeverk med speciell rening av utsläppen.

Fönsterglas

Avfallet läggs i separat containern som är märkt för fönsterglas. Fönsterbågen kan vara kvar.

 • fönsterglas
 • altandörrar

Karmar och persienner ska sorteras ut och lämnas i andra avfallsfraktioner.

Vad händer med mitt avfall?

Hämtas av entreprenör för transport till en anläggning där materialet separeras och glaset återvinns.

Förpackningar av papper, plast, glas och metall

Förpackningar sorteras enligt förpackningsinsamlingens instruktioner. Här kan du läsa mer om återvinningsprocessen. Länk till annan webbplats. Eller följ de olika förpackningarnas länkar och titta på film:

Förpackningar kan också lämnas på ÅVS.

Vad händer med mitt avfall?

Förpackningsinsamlingen Länk till annan webbplats. hämtar det sorterade materialet som återvinns och blir t ex till nya förpackningar.

Gips

Gips ska inte brännas men går bra att återvinna. Gips finns i bland annat gipsskivor.

Vad händer med mitt avfall?

Hämtas av entreprenör som kör det till en anläggning för återvinning.

Glas (husgeråd) och isolering

Avfallet läggs i containern som är märkt för deponi. Det kan till exempel vara:

 • dricksglas, tillbringare, ungsformar och kaffekannor i glas (husgeråd)
 • mineralull
 • glasfiberull
 • spegelglas
 • duschkabin i glas

Vad händer med mitt avfall?

Materialet hämtas av entreprenör och deponeras.

Grovavfall

En del av hushållets avfall är brännbart men är för stort eller för mycket för att rymmas i det vanliga sopkärlet. Tänk efter om något istället går att skänka till en hjälporganisation eller liknande. Exempel på grovavfall kan vara:

 • böcker med hård pärm
 • dynor
 • frigolit
 • trasiga kläder och skor
 • mattor
 • plast, hinkar, möbler, pulkor och leksaker
 • skumgummi
 • tapeter och vaxat papper

Vad händer med mitt avfall?

Brännbart avfall transporteras till värmeverket för energiåtervinning.

Invasiva växter

Invasiva växter ska bekämpas för att inte ytterligare spridas i vår natur. Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård, ta bort den. Några exempel är jättebalsamin, jätteloka, parkslide och blomsterlupin. Försök att få bort hela växten, särskilt de delar som förökar sig, det vill säga frön och rotdelar. Tänk på att förpacka avfallet väl och gör det direkt på växtplatsen för att hindra spridning vid hantering.

 • Detta får du slänga i restavfallet. Om du har en mindre mängd, förpackas det i dubbla och väl tillslutna plastpåsar och lämnas i ditt kärl för restavfall. Vanligtvis är det förbjudet att slänga trädgårdsavfall i behållare för restavfall men just växtdelar från invasiva arter går bra, de är ett undantag. Självklart ska du undvika att få med jord och sten i påsen.
 • Detta får du lämna in på ÅVC. Om du har en något större mängd, förpackas det i dubbla och väl tillslutna sopsäckar för att förhindra risk för spridning under förflyttning. Kontakta personalen och informera oss om vad du har i säcken. Vi visar dig till rätt container som står på ett område som du normalt inte får tillträde till. Självklart undviker du att få med jord och sten.
 • Du får INTE lämna växtdelar från invasiva arter på återvinningscentralens plats för trädgårdsavfall.

Vad händer med mitt avfall?

Avfallet går till förbränning och risken för spridning försvinner.

Då måste du anlita avfallsentreprenör

Om du har en stor mängd växtavfall av invasiva främmande arter, eller jordmassor som innehåller frön eller rotdelar från sådana, hänvisar vi till auktoriserad avfallsentreprenör.

Stora mängder växtavfall räknas inte som kommunalt avfall (tidigare benämnt hushållsavfall), det vill säga avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Återvinningscentralen är till för privata hushåll inom kommunen.

Naturvårdsverket informerar

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.finns mer att läsa, aktuell lista över invasiva arter (EU-direktiv) och rekommendationer för hantering av andra främmande växter som redan är invasiva i Sverige även om det för närvarande inte är upptagna i EU-förteckningen.

På YouTube visar Naturvårdsverket filmen Invasiva arter – Så tar du hand om avfallet. Länk till annan webbplats.

Rapportera dina fynd

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka skada. I Tidaholms kommun finns några av dessa, till exempel jätteloka, jättebalsamin och parkslide. Du kan rapportera in dina fynd via Artportalen på www.invasivaarter.nu. Länk till annan webbplats.

Järn och metall

Med järn- och metallavfall avses inte förpackningar. Det får inte heller vara elektronik, batterier eller farligt avfall. Exempel på järn- och metallavfall är:

 • stekpannor och kastruller
 • badkar
 • cyklar
 • gräsklippare
 • plåt
 • värmeljusbehållare i aluminium 

Vad händer med mitt avfall?

Hämtas av entreprenör som kör till en anläggning för metallåtervinning. Metall kan återvinnas utan att förlora i kvalitet.

Kläder och skor

Det finns ett antal hjälporganisationer som du som privatperson kan skänka dina avlagda kläder och skor till, om de är hela och rena.

Vårt avtal med en av organisationerna som har haft sina behållare uppställda för skänkta kläder på ÅVC och ÅVS har upphört. Innan vi har ett nytt avtal tecknat kan vi inte ta emot kläder för återvinning.

Utslitna, smutsiga och trasiga kläder och skor lämnas i ditt sopkärl vid fastigheten. Om textilmängden är större, lämnar du i containern för brännbart grovavfall på ÅVC.

Vad händer med mitt avfall?

Brännbart avfall transporteras till värmeverket för energiåtervinning.

Returpapper

Returpapper är det nya samlingsnamnet för olika tidningar, kataloger, broschyrer, reklam, skriv- och ritpapper och pocketböcker.

Från 2022 ansvarar kommunen för insamling och återvinning av returpapper. Då upphörde det tidigare producentansvaret genom en lagändring. Returpapper räknas numera som kommunalt avfall.

Som privatperson får du, precis som tidigare, lämna returpapper både på ÅVC och ÅVS.

Här finns mer information om vilka förändringar som gäller för fastighetsnära insamling av returpapper i flerbostadshus och verksamheter.

Vad behöver jag sortera bort?

 • Ta bort plastomslag. De ska lämnas som plastförpackning.
 • Du kan lämna kvar häftklamrar och spiraler. I processen för återvinning skiljs de ut av magneter och skickas till metallåtervinning.
 • Kuvert och post-it lappar? De ska läggas i din vanliga soppåse för hushållsavfall (restavfall), de kan inte återvinnas som pappersmassa.

En informationsfilm från Avfall Sverige visar vad som ska sorteras som returpapper och vad som hör hemma på annan plats.

Vad händer med mitt avfall?

Returpapper hämtas av entreprenör som återvinner materialet. Materialet levereras sen till nya användare och blir till nya produkter.

Schaktmassor och aska

Det kan vara massor av:

 • grus
 • lera
 • morän (stenig jord)
 • sten
 • aska

Vad händer med mitt avfall?

Massor som inte är förorenade används på anläggningen som fyllnad runt den gamla deponin.

Stoppade möbler

Det är möbler och dynor som innehåller metallfjädrar, till exempel:

 • sängbottnar med metallfjädrar
 • soffor med metallfjädrar

Möbler utan metall ska istället lämnas i containern för brännbart grovavfall.

Vad händer med mitt avfall?

Metall hämtas av entreprenör som kör till en anläggning för metallåtervinning och resten transporteras till värmeverket för energiåtervinning.

Träavfall

Här lämnar du alla typer av träavfall som inte är tryckimpregnerat, även målat trä eller trä som innehåller spik och skruv, till exempel:

 • brädor
 • masonit
 • trämöbler
 • spånskivor

Vad händer med mitt avfall?

Allt träavfall flisas på anläggningen och transporteras till värmeverket för energiåtervinning.

Träavfall - tryckimpregnerat

Det som kan vara tryckimpregnerat är till exempel:

 • stängselstolpar
 • trallvirke
 • vindskydd

Slipers ska läggas i en egen container.

Slipers och tryckimpregnerat virke lämnas mot en avgift enligt gällande avfallstaxa.

Vad händer med mitt avfall?

Tryckimpregnerat virke flisas och energiåtervinns i värmeverk godkända för eldning av farligt avfall.

Trädgårdsavfall för flisning

Kvistar och grenar från trädgården som är lämpliga att flisa, till exempel:

 • klipp från träd och buskar
 • hela träd och buskar
 • stubbar fria från jord och sten
 • julgranar

Vad händer med mitt avfall?

Allt trädgårdsavfall flisas på anläggningen och transporteras till värmeverket för energiåtervinning.

Trädgårdsavfall för kompostering

I komposten på ÅVC lägger du nedbrytbart material, till exempel:

 • jord
 • löv
 • mossa
 • gräs
 • växtdelar
 • fallfrukt (kommer snart att istället lämnas som matavfall)
 • halm
 • sågspån

Du får INTE lämna växtdelar från invasiva arter, matavfall eller djurgödsel i den här fraktionen.

Vad händer med mitt avfall?

All inlämnat material strängkomposteras. När processen är klar harpas jorden som används till växtlager över den gamla deponin eller som annat anläggningsmaterial i kommunen.

Vitvaror

Kom ihåg att kylar och frysar ska hanteras varsamt så att inte köldmediet läcker ut. Vissa butiker tar emot gamla elprodukter när du köper en ny, fråga i butiken vad som gäller.

På ÅVC får du lämna:

 • kylar
 • frysar
 • spisar
 • diskmaskiner
 • värmepumpar

Vad händer med mitt avfall?

Vitvaror omfallas av producentansvar. El-Kretsen Länk till annan webbplats. hämtar ditt avfall från återvinningscentralen. Därefter plockas avfallet isär och sorteras.

Wellpapp

Endast ren wellpapp, fri från övrigt förpackningsmaterial får kastas här.

Vad händer med mitt avfall?

Wellpapp återvinns till ny kartong och wellpapp.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 april 2024