Föreskrifter och taxa

Kommunens avfallsföreskrifter och avfallstaxa antas genom beslut i kommunfullmäktige. Våra nu gällande författningssamlingar trädde i kraft 2022-03-01. Avfallstaxan har därefter indexreglerats inför 2023 genom beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Den ligger tills vidare kvar oförändrad under första delen av 2024.

Avfallsföreskrifterna talar om hur utrymmen, behållare, hämtningsvägar, tömningsplatser och andra anordningar för praktisk hantering av avfall ska skötas och vara utformade, vilka typer av avfall som är avfall under kommunalt ansvar, hur avfall ska vara sorterat, vilket tömningsintervall som gäller och var avfallet ska överlämnas till kommunen. De styr också vilka undantag som finns för eget omhändertagande och förlängda tömningsintervall.

Taxan talar om vilka tjänster som finns inom det kommunala ansvarsområdet för avfallshantering, deras avgifter och tilläggsavgifter.

Vad händer nu?

Från årskiftet 2024 och 2027 blir det en del nyheter. Du kan läsa mer om nya lagar för avfallshantering här.

Just nu är det än så länge inga stora praktiska förändringar ute hos kund. Avfallshanteringen fortsätter som vanligt ett tag till. Men det blev en justering av avgifter i mars 2022. Det blev det för alla. Senast det gjordes i en större omfattning var 2009. Som exempel fick ett småhus som har ett 140 L kärl med 14-dagarstömning en höjning med ca 25 kr/mån (taxa 2022).

Nya avfallsföreskrifter och taxa gjorde att enhet VA/Avfall kunde gå vidare med de förberedelser som behövs, innan separat insamling av matavfall praktiskt kan börja införas i kommunen. Planerad start under 2024. Att göra stora omställningar tar tid.

Efter en lagändring upphörde producentansvaret för returpapapper (tidningar) vid årsskiftet 2022 och ingår numera i kommunens ansvarområde. För det privata hushållet sker ingen praktisk förändring. Du fortsätter att lämna returpapper för återvinning på någon av de 11 återvinningsstationerna. När det gäller returpapper för dig som är företagare/flerbostadshusägare med avtal om fastighetsnära insamling kommer du att behöva se över avtalet så att insamlingen fortsättningsvis sker av en entreprenör som är godkänd av kommunen. Här läser du mer om returpapper.

Tömning av fettavskiljare ska fortsättningsvis beställas av kommunen då avfallet numera ingår i kommunens ansvarsområde. Här läser du mer om fettavskiljare.

Vad händer senare?

I nästa skede ska separat insamling av matavfall införas praktiskt hos våra kunder. Omställningen kommer att ske etappvis, område för område, tills hela kommunen omfattas. När det blir dags för just ditt område kommer du att få mer information från oss.

Vi tror att de flesta är redo att sortera sitt matavfall separat.

Vi vet att det är många som väntar på att få börja. Du som sorterar ut ditt matavfall separat kommer bibehålla samma kostnad som fastigheten redan har. För att uppfylla dagens miljömål, både lokalt, nationellt och inom EU, ser vi helst att allt matavfall lämnas till kommunen och går vidare till en biogasanläggning. Där kommer matavfallet till mest nytta, både genom energiåtervinning och biogödseln som återförs till jordbruksmark.

Blir det två soptunnor?

Nej, det blir istället en delad behållare. Påsarna för mat- och restavfall hålls isär med en skiljevägg i var sitt fack och insamlingen utförs med en två-facksbil.

Kan du tacka nej?

Nej, du kommer inte längre kunna tacka nej. Från och med 2024 är utsortering av matavfall ett krav i svensk lagstiftning. Den tidigare frivilligheten har tagits bort.

Hemkompost?

Du som har anmält skriftligt till miljöenheten att du själv tar hand om ditt matavfall, kan välja att få fortsätta med det. Från och med att ditt område har erbjudits abonnemang med sortering av matavfall kommer alla som sorterar sitt matavfall, på det ena eller andra sättet, att behandlas på samma sätt. Det blir samma avgifter och samma tömningsintervall för restavfall.

Ett nytt alternativ för mindre hushåll blir möjlighet att dela behållare för restavfall med närmaste granne, som också hemkomposterar. Det har tidigare inte varit möjligt. Du kommer också kunna välja ett större kärl för restavfallet, vilket gör det möjligt även för större hushåll att hemkompostera.

Vad har ändrats i avfallsföreskrifterna?

Huvudsakliga förändringar från och med 2022 jämfört med tidigare avfallsföreskrifter:

 • Nya begrepp. Vad är kommunalt avfall respektive avfall under kommunalt ansvar. Kommunalt avfall var tidigare benämnt som hushållsavfall.
 • Matavfall, restavfall och blandat avfall med förtydligande om sortering och när det ska hållas åtskilt.
 • Bottentömmande behållare som töms med kranbil tillkommer som alternativ till hjulburna kärl och containrar.
 • Sorteringsanvisningar för returpapper.
 • Tydligare begreppsförklaringar och sorteringsanvisningar för samtliga avfallsslag som omfattas av de lokala avfallsföreskrifterna.
 • Anmälan om hemkompost sker utan ansökan om undantag för behovshämtning.
 • Isolerad behållare för kompostering även vid fritidshus.
 • Förtydligande kring före detta livsmedel i enlighet med förordningen om animaliska biprodukter.
 • Förtydligande om ägarförhållanden på kärl, container, latrinbehållare, bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall.
 • Förtydligande om att avfall normalt hämtas vid fastighetsgräns, överenskommen plats eller anvisad plats och att framkomlighet enligt bilaga 4 kap 6 bör beaktas.
 • Nytt begrepp som fosforfällor, minireningsverk, filtermaterial.
 • Skärpta krav för nyanläggning av små avloppsanläggningar, anläggningar som kräver byte av filtermaterial, fettavskiljare, tank för matavfall eller anordningar som töms med kranbil.
 • Skärpta krav på sluttömning av avloppsanläggning när den tas ur bruk.
 • Skärpta krav på tömning av fettavskiljare och att detta är att betrakta som avfall under kommunalt ansvar.
 • Förtydligande om åtgärder om föreskrifterna inte följs.

Vad har förändrats i avfallstaxan?

Huvudsakliga förändringar från och med 2022 jämfört med tidigare taxa för renhållning:

 • Basavgift heter nu grundavgift.
 • Nivåerna för grundavgifter och tömningsavgifter har omfördelats. De kostnader som respektive avgift ska täcka har förändrats sedan 2009. Det var då taxan senast justerades i en större omfattning. Det finns avgifter som är högre och det finns avgifter som är lägre än tidigare. Ett småhus med ett 140 L kärl får med den nya taxan en sammanlagd höjning med 300 kr/år eller 25 kr/månad (taxa 2022).
 • Tömningsavgifter för kärl- och säckavfall beror på om fastigheten ligger i ett område som av kommunen har erbjudits sortering av matavfall eller inte.
 • Avgifter för delade behållare för mat- och restavfall.
 • Samfälligheter för småhus som tar över betalningsansvaret och ordnar en gemensam tömningsplats debiteras grundavgift för lägenhet istället för småhus.
 • Möjlighet till att installera bottentömmande behållare för insamling av mat- och restavfall. Ett bra alternativ för till exempel flerbostadshus som idag har tömning via hjulburna kärl eller container. Bottentömmande behållare är ovan- eller underjordsbehållare som töms med kranbil.
 • Avgifter för tömning av fettavskiljare. Avfallet ingår nu i det kommunala ansvarsområdet.
 • Avgift justeras för ordinarie slamtömning. Tömning av en 2 kbm anläggning får i den nya taxan 2022 en höjning med 100 kr/tömning. Tilläggskostnad för när det är bråttom att få tömt höjs till 500 kr. Anläggningar som kräver lång slangdragning (över 25 meter) får tilläggsavgift på 700 kr. (taxa 2022)
 • Avgifter för särskild hämtning av grovavfall vid fastighet för privata hushåll.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 januari 2024