Nya lagar för avfallshantering 2024 och 2027

Tidaholms kommun VA/Avfall, ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall i Tidaholms kommun. År 2024 och 2027 sker lagändringar kring avfallshantering som påverkar dig.

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla kommuner att sortera ut sitt matavfall i enlighet med regeringens beslut och EU:s avfallsdirektiv. Beslutet gäller samtliga hushåll och även verksamheter som exempelvis butiker. Syftet är att öka återvinningen och minska mängden avfall som hamnar bland restavfallet. Naturvårdsverket uppskattar att genomförandet kan innebära att 400 000 ton mer matavfall per år kan tas om hand.
Senast 1 januari 2027 ska även alla hushåll i Sverige ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av de vanligaste förpackningsslagen.

Hur påverkar detta dig?

Tidaholms kommun har ansökt om dispens från Naturvårdsverket för att senarelägga starten för separat insamling till mars/april 2024. Införandet av obligatorisk insamling av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar kommer därefter att ske stegvis.

Information och leverans av kärl till samtliga villor och fritidshus sker etappvis. I samband med denna leverans kommer kommunen även att ställa ut kärl för insamling av förpackningar av plast och papper. Detta för att börja uppfylla nya lagkrav om fastighetsnära insamling, som ska vara infört senast 1 januari 2027.

Du som bor i lägenhet kommer att få hem material för att komma i gång med sortering av matavfall och förpackningar när detta införs i ditt flerbostadshus. Kommunikationen kommer att ske med fastighetsägaren.

För verksamheter gäller att invänta etapperna för information och praktiskt genomförande. Kommunikationen sker via fastighetsägaren.

Ansvar för återvinningsstationer ÅVS

Det är mycket som händer inom avfallsområdet just nu. Vid årsskiftet 2023/2024 får Sveriges kommuner ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Som en följd av detta kommer VA/Avfall ta över de obemannade återvinningsstationer som Svensk Förpackningsinsamling, FTI, tidigare ansvarat för. Du som slänger ditt förpackningsavfall på återvinningsstationen kommer inte att märka någon större skillnad efter övertagandet.

Kontaktuppgifter och uppgifter om felanmälan kommer att uppdateras på respektive återvinningsstation och här på kommunens webbplats.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se