Taxor och abonnemang

Vatten- och avloppsverksamheten baseras helt på avgifter från kommunens VA-abonnenter. Inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Avgifterna används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om dagvatten och avloppsvatten samt reningsprocessen för detta. I avgiften ingår också driften och kapitalkostnaden för alla anläggningar som är knutna till produktion och distrubition samt administration.

Storleken på avgifterna som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxa och Allmänna bestämmelser om användandet av Tidaholms kommuns allmänna VA anläggning.

Information om hur du kan betala din faktura för VA/Avfall.

Taxa för vatten och avlopp

Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan, består av en fast grundavgift och av en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar enligt din vattenmätare. Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

  • Fast del:
    Den fasta delen bestäms av vilken typ av fastighet du bor i. För industrifastigheter beror det på hur stort vattenflöde som krävs och baseras då på vattenmätarens storlek.
  • Rörlig del:
    Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du enligt vattenmätaren förbrukar. Du betalar avlopp för samma mängd som din uppmätta vatteförbrukning.

Kostnaden för vatten och avlopp är 21,08 kronor per kubikmeter (1000 liter) inklusive moms enligt taxa 2023.

I snitt använder vi i sverige ca 140 liter vatten per person och dygn.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för en fastighet när den kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften består av flera delar. För en villa gäller förbindelsepunktsavgift och servisavgift.

Gäller det flerfamiljshus eller VA-föreningar tillkommer avgift för antalet tillkommande lägenheter/enheter. Gäller det fastigheter med lokaler för t ex butiker, kontor, hotell, restauranger, sporthallar och utställningslokaler räknas antalet enheter per varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea, BTA.

Gäller det annan fastighet, t ex industritomter, tillkommer istället avgift för tomtyta.

Servis är en ledning som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till fastigheten.

Avgift för tomtyta och förbindelsepunkt speglar fastighetens nytta av vatten- och avloppsanslutningen och hur mycket fastigheten utnyttjar rörnätets kapacitet, samt kostnaden för att bygga ett lokalt ledningsnät.

Ny anslutning av vatten och avlopp

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet inom ett verksamhetsområde börjar du med att skicka in en ansökan. Ansökan kallas även för servisanmälan. Pdf, 276 kB.

Större byggprojekt ska anmäla sin projektering på www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. På så sätt går ärendet till flera inblandade i en gemensam struktur och form av handläggningsordning. Till exempel vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber och el.

Detta behöver sedan utredas, projekteras och det kanske behöver läggas nya VA-ledningar. Skicka därför in din ansökan respektive anmälan om projektering i god tid. Rör det sig om en industrianslutning kan särskilda krav bli aktuella.

Gäller frågan en anslutning utanför ett verksamhetsområde börjar du med att skicka in en ansökan om VA-samfällighet Pdf, 241.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Den prövas individuellt. Vi behöver alltid göra en bedömning om en inkoppling kan ske utifrån kapacitet och belastning på det allmänna nätet. Kontakta därför kommunen i god tid. Handläggningstid för nya samfälligheter, befintliga samfälligheter som vill utöka och en fastighet med enskilt avtal är ca 3-6 månader. Särskilda krav kan bli aktuella.

Ändring av fastighet genom om- eller tillbyggnad

När du ska göra ändringar på en fastighet som har en befintlig anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet har du en skyldighet att anmäla ändring Pdf, 276 kB, öppnas i nytt fönster. som kan ha betydelse för debitering av brukningsavgifter.

Större byggprojekt ska anmäla sin projektering på www.ledningskollen.se Länk till annan webbplats.. På så sätt går ärendet till flera inblandade i en gemensam struktur och form av handläggningsordning. Till exempel vatten, avlopp, fjärrvärme, fiber och el.

Det kan behöva sedan utredas, projekteras och det kanske behöver läggas nya VA-ledningar. Skicka därför in din anmälan om ändring respektive anmälan om projektering i god tid. Rör det sig om en industrianslutning kan särskilda krav bli aktuella.

Exempel:

  • ändring av antal lägenheter i ett flerbostadshus.
  • om- eller tillbyggnad som förändrar fastighetens lokalyta. För hyreshusenheter räknas antal enheter per varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea, BTA. Varje enhet debiteras en fast avgift. Till exempel butiker, kontor, hotell, restauranger, sporthallar och utställningslokaler.
  • ändrad fastighetstaxering, t ex från ett småhus till ett flerbostadshus eller en industrifastighet till hyreshusenhet/lokaler.

Vid utökning av enheter debiteras även anläggningsavgift för tillkommande enheter.

Ska du sälja din fastighet?

Det är du som säljare som ansvarar för VA-abonnemanget ända fram till datum för ägarbytet. Kom ihåg att alltid anmäla ett ägarbyte till kundtjänst. Du har en skyldighet att informera oss om vem köparen är och lämna datum för ägarbytet tillsammans med en avläsning av vattenmätaren. Glömmer du att anmäla, fortsätter du att få en faktura.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 januari 2024