Taxor och abonnemang

Vatten- och avloppsverksamheten baseras helt på avgifter från kommunens VA-abonnenter. Inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Avgifterna används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om dagvatten och avloppsvatten samt reningsprocessen för detta. I avgiften ingår också driften och kapitalkostnaden för alla anläggningar som är knutna till produktion och distrubition samt administration.

Storleken på avgifterna som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxa och Allmänna bestämmelser om användandet av Tidaholms kommuns allmänna VA anläggning.

Information om hur du kan betala din faktura för VA och renhållning.

Taxa för vatten och avlopp

Det kommunala vatten- och avloppspriset, eller den så kallade VA-taxan, består av en fast grundavgift och av en rörlig avgiftsdel som beror på hur mycket vatten du förbrukar enligt din vattenmätare. Den sammanlagda avgiften kallas för brukningsavgift.

  • Fast del
    Den fasta delen bestäms av vilken typ av fastighet du bor i. För industrifastigheter beror det på hur stort vattenflöde som krävs och baseras då på vattenmätarens storlek.
  • Rörlig del
    Den rörliga delen styrs av hur mycket vatten du enligt vattenmätaren förbrukar. Du betalar avlopp för samma mängd som din uppmätta vatteförbrukning.

Kostnaden för vatten och avlopp är 17,25 kronor per kubikmeter vatten (1000 liter) inklusive moms.

I snitt använder vi i sverige ca 140 liter vatten per person och dygn.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för en fastighet när den kopplas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Anläggningsavgiften består av flera delar. För en villa gäller förbindelsepunktsavgift och servisavgift.

Gäller det flerfamiljshus eller VA-föreningar tillkommer avgift för antalet tillkommande enheter. Gäller det annan fastighet än bostad, t ex industritomt, tillkommer avgift för tomtyta.

Servis är en ledning som förbinder fastighetens system med det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisavgiften motsvarar kostnaden för att dra fram vatten och avlopp till fastigheten.

Avgift för tomtyta och förbindelsepunkt speglar fastighetens nytta av vatten- och avloppsanslutningen och hur mycket fastigheten utnyttjar rörnätets kapacitet, samt kostnaden för att bygga ett lokalt ledningsnät.

Ny anslutning av vatten och avlopp

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet till det kommunala VA-ledningsnätet ska du anmäla ditt intresse snarast möjligt. Detta behöver sedan utredas, projekteras och det kanske behöver läggas nya VA-ledningar.

Rör det sig om en industrianslutning eller en VA-förening utanför verksamhetsområdet kan särskilda krav bli aktuella.

Ska du sälja din fastighet?

Det är du som säljare som ansvarar för VA-abonnemanget ända fram till datum för ägarbytet. Kom ihåg att anmäla ägarbytet tillsammans med avläsning av vattenmätaren till kundtjänst. I annat fall får du även i fortsättningen fakturan för vatten och avlopp för den aktuella fastigheten.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:10 mars 2020