Skötsel, städning och snöröjning

Här hittar du information om hur kommunen sköter gator i tätorten, allmänna platser och lokalgator i Ekedalen, Folkabo, Madängsholm och Fröjered året om. Du hittar också information om ditt ansvar som fastighetsägare och vem som är väghållare i andra områden.

Har du sett en trasig gatlampa, klotter eller en lös bräda i staketet runt lekplatsen? Gör en Felanmälan och uppmärksamma oss på saker som behöver åtgärdas. Hjälp oss att hitta till rätt plats genom att markera på kartan i formuläret.

Har du Synpunkter? Om du har ett förbättringsförslag, vill lämna en åsikt eller ge beröm kan du skicka in en synpunkt.

Snöröjning och halkbekämpning

Snöfall kräver beredskap. Här är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. Alla har ett ansvar, både väghållare och trafikanter.

Kommunens ansvar

Vi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringsplatser samt gång- och cykelbanor. I första hand prioriteras gång- och cykelbanor, större gator och genomfartsleder. Vi halkbekämpar med sand och flis. Av hänsyn till miljön används normalt inte salt.

Trafikanternas ansvar

Du som går, cyklar eller kör bil - tänk på att det alltid finns risk för halka. Anpassa farten efter vägförhållandet.

Fastighetsägarnas ansvar

Du är ansvarig för snöröjning av gångbanan. Du får själv öppna snövallen vid din infart. Tänk på att snö inte får forslas ut på gångbana och gatumark. Behöver du sand eller flis för halkbekämpning är du hjärtligt välkommen att fylla en hink vid kommunens förråd på Västra Ringvägen 2.     

Hur mycket snö ska falla innan snöröjningen börjar? 

Vi börjar snöröja vid mer än fem till sju centimeter oavsett tid på dygnet och följer schema för prioriterad ordningsföljd. Om det kommer mer än tio centimeter snö, är ihållande eller tätt återkommande snöfall, kan åtgärdstiderna förlängas.   

Hur snabbt börjar halkbekämpningen?

Vid risk för halka halkbekämpas gatorna kontinuerligt och i en prioriterad ordningsföljd. Vissa situationer kan skapa snabba omslag som till exempel underkylt regn. Det är därför viktigt att du alltid går, cyklar eller kör efter väglagets förutsättningar.

Hur prioriteras bostadsgator och när kommer ni till min gata?

I första hand prioriteras gång- och cykelbanor, större gator och genomfartsleder. Det finns ingen exakt tid för när snöröjningen sker på en särskild gata.            

Sandupptagning på våren

Sopningen pågår under cirka fem veckor och utförs av gatuenheten. Regn kan medföra att arbetet tar längre tid. Vi ber om din förståelse för att det kan uppstå olägenheter under tiden arbetet pågår med att göra staden vårfin.

Fastighetsägare - vi behöver din hjälp!

För att få bort all sand ber vi dig som är fastighetsägare att sopa sand från gångbanan eller området närmast din fastighetsgräns ut på gatan där våra maskiner kan ta hand om den. Blanda ej löv med sanden.

Respektera skyltar - parkera inte på gatan

Vi skyltar dagen innan. För att det ska bli rent behöver vägen vara fri. Om det står parkerade bilar på gatan kommer det att vara sand kvar när vi är klara.

Turordning våren 2020

Vi startar arbetet vecka 14 och börjar i centrum där större vägar, gång- och cykelvägar prioriteras. Därefter fortsätter arbetet i övriga delar av tätorten. Efter centralorten går turen vidare till våra yttre tätorter. Ordningsföljden varieras från år till år.

Städning under sommarhalvåret

Gatuenheten städar gator kontinuerligt under sommarhalvåret. Städning av stadens centrala delar sker på måndagar och torsdagar. I samband med skolavslutningar eller större evenemang kan behovet öka. Då städar vi närmaste vardagen som följer.

Vem är väghållare på min väg?

Inom tätorten och lokalgator i Ekedalen, Folkabo, Madängsholm och Fröjered är det kommunen som ansvarar för väghållningen. Förutom kommunala vägar finns även statliga och enskilda vägar.

Du kan se en utförlig karta över vilka vägar som är statliga, kommunala eller enskilda på Trafikverkets sida och den Nationella vägdatabasen (NVDB).länk till annan webbplats

På NVDB kartan zoomar du in till önskat område. Välj sedan visa Väghållare i rullisten till höger på sidan.

Trafikverkets vägnät är indelat i geografiska områden. Vägarna i vår kommun ingår i Område Skövde eller Område Falköping. Här kan du se vem som sköter Trafikverkets vägar där du bor.länk till annan webbplats     

Enskild väg är en väg som inte staten eller kommunen är väghållare för. Väghållare kan vara enskild markägare eller organisation, i regel en lokal samfällighet eller vägförening. 

Parker, lekplatser och grönytor

Parkenheten ansvarar för skötseln av kommunens parker, träd och planteringar som sker i en prioriterad ordningsföljd.

Våra rekreationsområden är viktiga mötesplatser för både oss som bor i Tidaholm och våra besökare. För att vi ska trivas och känna oss trygga är det viktigt för oss att de är välvårdade. För att skapa variationer i miljön väljs olika teman för våra planteringar. Variationen gäller även gräsytor, som kan klippas på olika sätt och olika ofta.

Våra lekplatser ska vara säkra, trygga och roliga för dig och ditt barn att vistas på. De besiktas mer utförligt med jämna mellanrum.

Papperskorgar och hundlatrin

Park och gatuenheten ser till att våra papperskorgar och behållare för hundlatrin töms enligt schema. Hur ofta kan variera från plats till plats beroende på individuell belastning. 

Tänk efter före, och efter, var du slänger ditt skräp. Pengar som läggs på städning skulle kunna användas till andra saker. Hjälp oss gärna att förbättra synsättet på nedskräpning och få fler att använda papperskorgen istället för att slänga skräpet på marken.

Kontakt

Björn Pettersson

Driftledare Gata/Park

Telefon: 0502-60 67 41

E-post: bjorn.pettersson@tidaholm.se

Marcus Bostöm

Enhetschef

Telefon: 0502‑60 62 09

E-post: marcus.bostrom@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:1 oktober 2020