Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har varaktigt funktionshinder och betydande svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon kan beviljas parkeringstillstånd. Syftet är att hjälpa de som har störst problem att självständigt förflytta sig i sin vardag.

Vilka regler gäller?

Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i Trafikförordningen Länk till annan webbplats. (TrF 1998:1276, 13 kap 8 §) Länk till annan webbplats.. Vid bedömningen följs Transportstyrelsens föreskrifter om parkeringstillstånd för rörelsehindrade Pdf, 779.1 kB, öppnas i nytt fönster. (TSFS 2009:73, senast ändrad genom TSFS 2016:19) samt anvisningar och råd om tillämpning från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Parkeringstillståndet är inte en social förmån utan ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige och gäller även i de flesta länder i Europa.

Vem kan beviljas parkeringstillstånd?

 • En person med varaktiga funktionshinder som innebär att man har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan plats där fordon parkeras och målpunkten på ett rimligt avstånd. Bedömningen grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.
 • För en rörelsehindrad person som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd endast i de särskilda fall när passageraren, även efter nödvändig assistans av föraren utanför fordonet, behöver förarens kontinuerliga hjälp så till den grad att man inte kan vänta ensam vid målpunkten. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter köra bilen till en plats där den kan parkeras enligt ordinarie bestämmelser. Utöver förflyttningsförmågan grundas bedömningen på sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målet.
 • En person med psykiska problem, t ex fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förmågan till förflyttning. Intyg ska då utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar förflyttningsförmågan.
 • I sammanhanget avser rörelsehinder alltid förmågan att förflytta sig. Det gör att svårigheter med att t ex ta sig in och ur en bil, att bära, mag- och tarmproblem som medför ett behov att snabbt behöva uppsöka toalett, synbortfall utan rörelsehinder eller kortvariga funktionshinder inte anses uppfylla förutsättningar för att ett tillstånd ska kunna beviljas.

Ansökan, beslut och överklagan

 • Ansökan Pdf, 221.3 kB, öppnas i nytt fönster. ska göras hos den kommun där du är folkbokförd. Kommunens handläggning är kostnadsfri. Här kan du ladda ned en kort information om hur man gör en ansökan om parkeringstillstånd. Pdf, 64.9 kB, öppnas i nytt fönster.
 • Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som beslutar om trafikfrågor. Bedömning och beslut av ansökan i Tidaholm görs av handläggare på delegation från samhällsbyggnadsnämnden.
 • För att styrka sina egna uppgifter bör sökanden bifoga ett läkarintyg. Pdf, 148.7 kB, öppnas i nytt fönster. Ytterligare komplettering eller alternativ kan vara ett standardiserat gångtest som utförs av en fysioterapeut.
 • Ett tillstånd kan utfärdas för högst fem år. Det förnyas inte automatiskt. Ett tidigare innehav saknar betydelse vid ny bedömning.
 • Kommunens beslut kan överklagas till Länsstyrelsen. Ett beslut hos Länsstyrelsen kan överklagas till Transportstyrelsen.
 • Parkeringstillstånd ska, när det används, vara placerat i fordonets främre del så att det är väl synligt och läsbart utifrån.
 • Ett tillstånd kan återkallas vid missbruk.
 • Handläggningstiden är cirka tre veckor.

Var gäller tillståndet?

Här får du parkera:

 • På parkeringsplatser på gator och torg som förvaltas/sköts av kommunen.
 • Under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • Under högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.
 • På parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, under högst den tid som finns angiven på platsen.

Var gäller inte tillståndet?

Här får du inte parkera:

 • På tomtmark, om inte ägaren tillåter det.
 • På platser för visst ändamål, t ex lastplats eller taxiplats.
 • På vändplats.
 • På plats anvisad för visst ändamål eller visst slag av fordon.
 • På huvudled, om det inte finns andra lokala trafikförskrifter om parkering på gatan.
 • I parkeringshus
 • I gångfartsområde (där är parkering bara tillåten på särskilt anordnad p-plats)

En personlig värdehandling

Tillstånd är stöldbegärliga och du bör därför inte förvara kortet i fordonet utom då tillståndet används för parkering.

Det får bara användas vid parkering när du som har tillstånd som förare (F) själv kör fordonet. Tillstånd för passagerare (P) får bara användas vid parkering när du är medföljande i fordonet och är till syfte för dig.

Förlorat eller stulet tillstånd ska polisanmälas. En kopia av anmälan skickas till kommunens handläggare som spärrar tillståndet och kan utfärda ett nytt.

Tillstånd som upphittats, som upphört att gälla eller där innehavaren har avlidit ska lämnas till den kommun som utfärdat det eller polisen.

Kontakt

Erika Vikström

Handläggare

Telefon: 0502‑60 60 75

E-post: erika.vikstrom@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 mars 2024