Grävtillstånd och TA-plan

Arbeten som utförs i och på kommunens gator, vägar och marker innebär ofta störningar och säkerhetsrisker. Därför krävs tillstånd för att få gräva och schakta. Det krävs också tillstånd för att utföra arbeten som påverkar gående, cyklister eller fordonstrafik som till exempel uppställning av en byggställning eller container.

Gräva och schakta

För att få gräva i allmän platsmark krävs grävtillstånd från kommunen. Du ansöker via e-tjänsten Ansökan om grävtillstånd Länk till annan webbplats.. Arbetet kan gälla nedläggning och byte av VA-ledningar, el- eller telekablar i gatu- eller parkmark. Sidans dokument Villkor grävtillstånd Pdf, 59 kB. ger mer information om vad som gäller.

Samordning och planering

Den som söker tillstånd för grävning i allmän platsmark är skyldig att, under projekterings- och planeringsstadiet, kontakta kommunen och föra en dialog för bästa tekniska lösning och samordning av andra projekt som kan vara aktuella. Även andra berörda anläggningsägare ska beredas möjlighet att medverka i denna planering.

Kan även gälla privatpersoner

Så länge du gräver på din egen tomt behövs inget grävtillstånd. Om du byter VA-ledningar på tomten kanske du behöver gräva ut till anslutningspunkten i tomtgräns. Ibland påverkas då gångbanan eller gatan utanför tomten av grävningen. Då måste du ansöka om grävtillstånd. Sätt dig själv som ledningsägare och ange vilken entreprenör som utför jobbet.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar gående, cyklister eller motorburen trafik måste du först ha en av kommunen granskad och godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). Du ansöker via e-tjänsten Ansökan om tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) Länk till annan webbplats.. Med offentlig plats avses mark som är detaljplanelagd som gata, väg, park, natur eller motsvarande enligt planbestämmelser.

TA-planen reglerar vilka vägmärken, avstängningar och skyddsanordningar som ska finnas på vägarbetsplatsen så att vägen känns trygg och säker. Särskild hänsyn ska tas till gående, cyklister, kollektivtrafik och funktionshindrade.

TA-plan behövs vid:

  • arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
  • arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten.
  • arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift.
  • arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.

Ledningskollen

All grävning som sker i allmän platsmark ska från och med 2011 anmälas via Ledningskollen Länk till annan webbplats..

Det är en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska Kraftnät. Med hjälp av ledningskollen kan du:

  • få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävning
  • förenkla och samordan grävarbeten

Flera tillstånd kan behövas

Kontakt

Tidaholms kommun

Kontaktcenter

Telefon: 0502‑60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 juni 2024