Gator, vägar och trafik

Inom tätorten och för lokalgator i Ekedalen, Folkabo, Madängsholm och Fröjered är det kommunen som ansvarar för väghållning, drift och planering av infrastrukturen.

Dina frågor till oss kan gälla ombyggnad och utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar eller beslut om lokala trafikföreskrifter, till exempel parkering, förbud att parkera, väjningsplikt och hastighetsbegränsningar.

Förutom kommunala och statliga vägar finns det många enskilda vägar. För de statliga vägarna är Trafikverket Länk till annan webbplats. ansvarig väghållare.

Vem är väghållare på min väg?

Du kan se en utförlig karta över vilka vägar som är statliga, kommunala eller enskilda på Trafikverkets sida och den Nationella vägdatabasen (NVDB) Länk till annan webbplats..

På NVDB kartan zoomar du in till önskat område. Välj sedan visa Väghållare i rullisten till höger på sidan.

Trafikverkets vägnät är indelat i geografiska områden. Vägarna i vår kommun ingår i Område Skövde eller Område Falköping. Här kan du se vem som sköter Trafikverkets vägar där du bor. Länk till annan webbplats.

Enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte staten eller kommunen är väghållare för. Väghållare kan vara enskild markägare eller organisation, i regel en lokal samfällighet eller vägförening.

Driftbidrag

Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag får också bidrag till drift och underhåll av Tidaholms kommun. Bidraget är baserat på den årligt beräknade driftkostnaden och utgör 20 % av kostnaden. För att bidrag ska betalas ut ska kostnaden också vara godkänd av Trafikverket Länk till annan webbplats..

Förbättringsbidrag

För nyanläggning eller förbättring av enskilda vägar där statsbidrag godkänts för åtgärden ger kommunen bidrag med 10 % av den godkända kostnaden. Extra kommunalt bidrag kan lämnas efter särskild prövning. Utbetalning av kommunalt bidrag sker efter att utbetalning från Trafikverkets styrkts.

Lokala trafikförskrifter

Lokala trafikföreskrifter finns för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende.

För närvarande finns drygt 250 permanenta trafikföreskrifter för Tidaholms stad. Lokala trafikföreskrifter hanteras av samhällsbyggnadsnämnden. De flesta föreskrifterna beslutar nämnden om, men en del beslut fattas av Länsstyrelsen eller Trafikverket.

Från och med 1 juli 2010 finns samtliga lokala trafikföreskrifter (LTF) för Tidaholms kommun utlagda i Transportstyrelsens gällanderegister Länk till annan webbplats..

Kontakt

Tidaholms kommun

Kontaktcenter

Telefon: 0502‑60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se 

Mats Olsson

Ekonom, utbetalning av förbättringsbidrag

Telefon: 0502-60 60 24

E-post: mats.olsson@tidaholm.se 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:23 april 2024