Översiktsplan

Nu tar vi fram en ny översiktsplan för Tidaholms kommun och du har möjlighet att tycka till om den!

Samråd

Samråd om den nya översiktsplanen pågick den 25 mars till den 2 juni. Nedan kan du ta del av alla handlingar som ingick i samrådet.

Fortsatt arbete

Alla synpunkter som inkom under samrådet samlas nu i en så kallad samrådsredogörelse, där även kommentarer och svar till synpunkerna kommer att finnas med.

Efter samrådet arbetas handlingarna om efter inkomna synpunkter. Handlingarna kommer sedan att presenteras som granskningshandlingar, där de tillsammans med samrådsredogörelsen återigen hålls tillgängliga för allmänheten.

Granskningshandlingar väntas klara våren 2020.

Mer information

Har du frågor eller eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta kommunens planarkitekt.

*När du skickar in material till kommunen kommer vi att behandla dina personuppgifter. Du kan lämna synpunkter anonymt men då kan vi inte återkoppla till dig.

Vad är en översiktplan?

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. Det är i översiktsplanen som kommunen visar på vilket sätt och i vilken riktning man vill att den fysiska miljön ska förändras.

I översiktsplanen talar kommunen bland annat om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden, risk för bullerstörningar och översvämningar med mera.

Läs mer om översiktlig planering på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Medborgardialog 2017

Under våren 2017 genomfördes en stor medborgardialog, där åsikter och förslag om framtidens Tidaholm samlades in. Medborgarna kunde bland annat svara på webbenkäter på kommunens hemsida, besöka en bemannad medborgarlokal i Tidaholms centrum, maila in sina förslag eller boka ett möte/dialog med oss på plats. Detta resulterade i hundratals förslag om hur Tidaholms kan utvecklas mot framtiden.

Under hösten-vintern 2017 analyserades alla svar som kommit in och dokumenterades sedan i en sammanställning. Sammanställningen har utgjort en grund för fortsatta politiska diskussionerna kring hur Tidaholms ska utvecklas för framtiden. Sammanställningen är ett bra utgångsläge för hur våra medborgare ser på Tidaholm idag, samt hur förhoppningarna för framtidens Tidaholm ser ut.

Medborgardialogen heter "Vad tycker Tidaholmarna - sammanställning och analys av medborgardialogen 2017" och finns tillgänglig för alla som kan dra nytta av den.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vad tycker Tidaholmarna - Sammanställning av medborgardialogen 2017.pdföppnas i nytt fönster 6.3 MB 2018-04-26 15.50

Samråd - Granskning - Antagande

Under hösten 2018 har den politiska ledningsgruppen för arbetet med översiktsplanen, tillsammans med en arbetsgrupp på tidaholms kommun, arbetat fram förslag till samrådshandling.

Samråd hålls mellan 25 mars och 2 juni. Efter samrådet revideras förslaget innan det ännu en gång ställs ut för allmänheten i det som kallas för granskning. Det som ställs ut i granskningen utgör mer eller mindre ett färdigt förslag, som sedan kan antas av kommunfullmäktige. Det är när översiktsplanen väl är antagen som det börjar gälla som ett officiellt planeringsdokument.

Revidering vindbruksplan

Vindbruksplanen är en tematisk del av översiktsplanen och ska läsas tillsammans med denna. I samband med att den nya översiktsplanen vinner laga kraft och föreslagen revidering av vindbruksplanen antas i kommunfullmäktige kommer dessa att ligga till grund för framtida beslut.

Reviderad vindbruksplan finns att läsa på Stadsbiblioteket samt på kommunens webbplats under utställningstiden från 23 december 2019 till och med 27 januari 2020.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 januari 2020 till Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83 Tidaholm, eller samhallsbyggnad@tidaholm.se.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rev. vindbruksplan.pdföppnas i nytt fönster 4.9 MB 2019-12-16 13.31
Bilaga till rev vindbruksplan.pdföppnas i nytt fönster 622.9 kB 2019-12-17 16.18

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se


Madeleine Turén Liljedahl

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 november 2020