Översiktsplan

Översiktsplan för Tidaholms kommun - ÖP 2030.

Laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att anta förslag till ny översiktsplan för Tidaholms kommun – ÖP 2030.

Beslutet vann laga kraft den 27 december 2021.

Handlingarna består av sex delar:

Mer information

Har du frågor eller eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta kommunens planarkitekt.

*När du skickar in material till kommunen kommer vi att behandla dina personuppgifter. Du kan lämna synpunkter anonymt men då kan vi inte återkoppla till dig.

Vad är en översiktplan?

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. Det är i översiktsplanen som kommunen visar på vilket sätt och i vilken riktning man vill att den fysiska miljön ska förändras.

I översiktsplanen talar kommunen bland annat om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden, risk för bullerstörningar och översvämningar med mera.

Översiktsplanen upprättas enligt PBL 2010:900.

Läs mer om översiktlig planering på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Medborgardialog 2017

Under våren 2017 genomfördes en stor medborgardialog, där åsikter och förslag om framtidens Tidaholm samlades in. Medborgarna kunde bland annat svara på webbenkäter på kommunens hemsida, besöka en bemannad medborgarlokal i Tidaholms centrum, maila in sina förslag eller boka ett möte/dialog med oss på plats. Detta resulterade i hundratals förslag om hur Tidaholms kan utvecklas mot framtiden.

Under hösten-vintern 2017 analyserades alla svar som kommit in och dokumenterades sedan i en sammanställning. Sammanställningen har utgjort en grund för fortsatta politiska diskussionerna kring hur Tidaholms ska utvecklas för framtiden. Sammanställningen är ett bra utgångsläge för hur våra medborgare ser på Tidaholm idag, samt hur förhoppningarna för framtidens Tidaholm ser ut.

Medborgardialogen heter "Vad tycker Tidaholmarna - sammanställning och analys av medborgardialogen 2017" och finns tillgänglig för alla som kan dra nytta av den.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vad tycker Tidaholmarna - Sammanställning av medborgardialogen 2017.pdf Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. 6.3 MB 2018-04-26 15.50

Samråd - Granskning - Antagande

Under 2019 arbetade den politiska ledningsgruppen för arbetet med översiktsplanen, tillsammans med en arbetsgrupp på tidaholms kommun, fram förslag till handlingar för Tidaholms kommuns nya översiksplan - "ÖP 2030".

Samråd om förslaget hölls under våren 2019. Efter samrådet reviderades handlingarna innan det ännu en gång ställdes ut för allmänheten i det som kallas för granskningsutställning. Detta skedde under våren 2021. Efter granskningsutställningen reviderades handlingarna en sista gång, till det färdiga förslag som sedan antogs av kommunfullmäktige. Det är när översiktsplanen väl har antagits och vunnit laga kraft som det börjar gälla som ett officiellt planeringsdokument. Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att anta förslag till ny översiktsplan för Tidaholms kommun – ÖP 2030.

Planeringsstrategi

Enligt 23 § plan- och bygglagen ska kommuner varje mandatperiod ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet.

Tidigare kallades detta för aktualitetsprövning av översiktsplanen men är sedan 2020 ersatt av planeringsstrategi. Ställningstaganden i översiktsplanen ska fortsatt aktualitetsbedömas men nytt för planeringsstrategin är att kommuner även ska redogöra för det fortsatta arbetet med översiktlig planering.

Utöver detta har det tillkommit ett tidskrav som innebär att kommuners översiktsplaner förklaras som inaktuella ifall en planeringsstrategi inte antas inom 24 månader från starten av en ny mandatperiod.

Att en ny planeringsstrategi tas fram innebär dock inte per automatik att antagna översiktsplaner behöver ändras utan den ska enbart tala om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras. Det kan till exempel handla om att kommunen i planeringsstrategin anger att det finns ett behov av att se över den kommunomfattande översiktsplanen, eller att översiktsplanens detaljeringsgrad behöver ändras för en viss del av kommunen.

Det kan också handla om att någon del av översiktsplanerna behöver ändras för att tillgodose ett visst allmänt intresse, exempelvis vindkraft, grönområden och utbyggnad av tomter för näringslivet.

 

Kommunen jobbar med att ta fram en planeringsstrategi.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ta fram planeringsstrategin - PBL kunskapsbanken - Boverket.pdf Pdf, 112.6 kB, öppnas i nytt fönster. 112.6 kB 2023-06-13 10.37

Förslag till ny Vindbruksplan

Tidaholms kommun har arbetat fram ett förslag till ny vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden godkände i maj 2023 att förslag till ny vindbruksplan skulle ställs ut på nytt och låta granskas i enhet med PBL 3 kap. 12§.

I planen redovisas Möjliga , Mindre lämpliga och Olämpliga områden för vindkraftsetableringar.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och är en del i vindbruksplanen.
Till granskningshandlingarna hör samrådsredogörelsen som redovisar från samrådet inkomna synpunkter samt bemötande kommentarer och åtgärder.

Under granskningstiden finns det möjligheter att lämna synpunkter på planförslaget. Era synpunkter är viktiga eftersom de kan ha betydelse för hur den slutliga planen kommer att utformas.

Granskningsstiden pågick från och med den 22 maj till och med den 23 juli 2023.

Kommunen bjöd via kungörelse och tidningsartikel in allmänheten till ett informations- och granskningsmöte på Gamla torget den 31 maj kl. 10.00 - 12.00.

Yttranden inkomna under granskningstiden har beaktakts och antagandehandlingar har tagits fram.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se


Madeleine Turén Liljedahl

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 93

E-post: madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 september 2023