Översiktsplan

Tidaholms kommun har genomfört granskningsutställning för kommande översiktsplan för Tidaholms kommun - ÖP 2030!

Granskningsutställning

Granskningstiden pågick mellan 15 mars till och med 16 maj 2021.

Handlingarna bestod av fyra delar:

Nu sker en sammanställning av inkomna granskningsyttranden och eventuella revideringar på handlingarna görs, innan översiksplanen slutligen kan antas av kommunfullmäktige. Antagandet väntas kunna ske i årskiftet 2021-2022.

Processen

Samråd om den nya översiktsplanen pågick den 25 mars till den 2 juni 2019. Alla synpunkter som inkom under samrådet samlades i en så kallad samrådsredogörelse, där även kommentarer och svar till synpunkerna finns med. Samrådsredogörelsen utgör nu en del av granskningshandlingarna och ligger nu med som en bilaga.

Efter samrådet arbetades handlingarna om efter inkomna synpunkter. De reviderade handlingarna ställs nu ut ytterligare en gång, i denna så kallade granskningsutställningen. Det är det sista tillfället för myndigheter, organisationer, föreningar och privatpersoner att få tycka till om handlingarna, innan de slutligen antas av kommunfullmäktige.

Mer information

Har du frågor eller eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta kommunens planarkitekt.

*När du skickar in material till kommunen kommer vi att behandla dina personuppgifter. Du kan lämna synpunkter anonymt men då kan vi inte återkoppla till dig.

Vad är en översiktplan?

Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid. Det är i översiktsplanen som kommunen visar på vilket sätt och i vilken riktning man vill att den fysiska miljön ska förändras.

I översiktsplanen talar kommunen bland annat om hur man vill att stad och land ska utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som bör sparas för rekreation. I planen beskrivs också vilka hänsyn som bör tas till kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden, risk för bullerstörningar och översvämningar med mera.

Översiktsplanen upprättas enligt PBL 2010:900.

Läs mer om översiktlig planering på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Medborgardialog 2017

Under våren 2017 genomfördes en stor medborgardialog, där åsikter och förslag om framtidens Tidaholm samlades in. Medborgarna kunde bland annat svara på webbenkäter på kommunens hemsida, besöka en bemannad medborgarlokal i Tidaholms centrum, maila in sina förslag eller boka ett möte/dialog med oss på plats. Detta resulterade i hundratals förslag om hur Tidaholms kan utvecklas mot framtiden.

Under hösten-vintern 2017 analyserades alla svar som kommit in och dokumenterades sedan i en sammanställning. Sammanställningen har utgjort en grund för fortsatta politiska diskussionerna kring hur Tidaholms ska utvecklas för framtiden. Sammanställningen är ett bra utgångsläge för hur våra medborgare ser på Tidaholm idag, samt hur förhoppningarna för framtidens Tidaholm ser ut.

Medborgardialogen heter "Vad tycker Tidaholmarna - sammanställning och analys av medborgardialogen 2017" och finns tillgänglig för alla som kan dra nytta av den.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vad tycker Tidaholmarna - Sammanställning av medborgardialogen 2017.pdf Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. 6.3 MB 2018-04-26 15.50

Samråd - Granskning - Antagande

Under 2019 arbetade den politiska ledningsgruppen för arbetet med översiktsplanen, tillsammans med en arbetsgrupp på tidaholms kommun, fram förslag till handlingar för Tidaholms kommuns nya översiksplan - "ÖP 2030".

Samråd hölls under våren 2019. Efter samrådet reviderades förslaget innan det ännu en gång kan ställas ut för allmänheten i det som kallas för granskning. Detta sker under våren 2021. Det som ställs ut i granskningen utgör mer eller mindre ett färdigt förslag, som sedan kan antas av kommunfullmäktige. Det är när översiktsplanen väl är antagen som det börjar gälla som ett officiellt planeringsdokument. Ett antagande av översiktsplanen väntas ske fjärde kvartalet 2021.

Revidering vindbruksplan

Vindbruksplanen är en tematisk del av översiktsplanen och ska läsas tillsammans med denna. I samband med att den nya översiktsplanen vinner laga kraft och föreslagen revidering av vindbruksplanen antas i kommunfullmäktige kommer dessa att ligga till grund för framtida beslut.

Reviderad vindbruksplan finns att läsa på Stadsbiblioteket samt på kommunens webbplats under utställningstiden från 23 december 2019 till och med 27 januari 2020.

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 27 januari 2020 till Samhällsbyggnadsnämnden, 522 83 Tidaholm, eller samhallsbyggnad@tidaholm.se.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rev. vindbruksplan.pdf Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. 4.9 MB 2019-12-16 13.31
Bilaga till rev vindbruksplan.pdf Pdf, 622.9 kB, öppnas i nytt fönster. 622.9 kB 2019-12-17 16.18

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se


Madeleine Turén Liljedahl

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 93

E-post: madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:21 maj 2021