Kulturmiljöprogram

Stugor i Hömbs kyrkby

Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun

Under 2017-2020 har samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen arbetat fram ett förslag till Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun. Ett kulturmiljöprogram beskriver samlat kommunens kulturmiljöer och kan fungera dels som ett konkret redskap i den enskilda planeringssituationen, dels som ett övergripande visionsdokument för kommunens viktigaste kulturhistoriska berättelser. Det anger även en riktning vad gäller tillvaratagande och utveckling av de utpekade miljöerna, vilka representeras av bebyggd miljö, landskap och fornlämningar.

Kulturmiljöprogrammet är en viktig del i den översiktliga planeringens hållbara utveckling, som handlar om att utveckla och förvalta kommunens befintliga resurser på bästa sätt. Genom att synliggöra de resurser som finns idag kan man bättre planera för en hållbar utveckling.

Tillägg - Klimatrelaterade risker och hot

Som ett led i samhällsutvecklingen har ett komplement till programmet i form av ett tillägg tagits fram: ”Klimatrelaterade risker och hot för kulturmiljöer – Tillägg till kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun”. En separat utredning som beskriver risker för kulturmiljöerna kopplade till ett förändrat klimat. Tillägget är utformat som en separat utredning, med en tydlig koppling till kulturmiljöprogrammet.

Antagande

Kulturmiljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2020-08-31 och vann laga kraft 2020-09-28.

Du kan ta del av programmet, tillägget "Klimatrelaterade risker och hot" samt granskningsutlåtandet genom att ladda ner filerna nedan.

Programmet utgör nu en del av Tidaholms kommuns besluts- och planeringsunderlag för kommunens framtida samhällsutveckling. 


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KMP - Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun_antagandehandling.pdf Pdf, 38.6 MB. 38.6 MB 2022-07-29 11.48
Tillägg KMP Klimatrelaterade risker och hot.pdf Pdf, 32.8 MB. 32.8 MB 2020-02-19 09.03
KMP Granskningsutlåtande.pdf Pdf, 206 kB. 206 kB 2020-10-09 13.34

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:29 juli 2022