Planbesked

Den som vill genomföra en åtgärd som kräver ny eller ändrad detaljplan ska skriftligen ansöka om planbesked hos samhällsbyggnadsnämden. Samhällsbyggnadsnämnden tar då ställning till om förslaget är lämpligt. I beslutet tar nämnden hänsyn till tidigare ställningstaganden, till exempel vad som står i Översiktsplanen.

Kommunen ska inom 4 månader, efter att en skriftlig och fullständig ansökan inkommit, meddela om planbeskedet är positivt eller negativt samt ge en tidsangivelse för när planen beräknas kunna antas. Nämndens beslut är inte bindande eller möjligt att överklaga.

Ett positivt planbesked är inte heller en garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om beskedet är positivt får samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva ärendet i en detaljplaneprocess.

Avgift

En avgift tas ut för behandling av planbesked.

Ansökan

Via kommunens E-tjänster kan du skicka in din ansökan om planbesked. Klicka på länken nedan för att komma till kommunens E-tjänster.

Kontakta gärna samhällsbyggnadsnämndens enhet för Hållbar utveckling innan ansökan skickas in för att diskutera ärendet och eventuell tidsåtgång och kostnad.

Kontakt

Madeleine Turén Liljedahl

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 93

E-post: madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se


Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

E-tjänster och blanketter

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:25 november 2022