Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom det området som detaljplanen gäller.

Här kan du få mer information om vilka detaljplaner vi arbetar med just nu, samt läsa våra senast antagna detaljplaner.

Pågående detaljplaner          

Kungslena 29:10 - GRANSKNING

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar


Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadbebyggelse med tillhörande gatu- och naturmark, i direkt anslutning till Kungslena bys östra del. Detaljplanen kommer att urformas med stor hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i Kungslena by med omnejd.

Planområdet omfattar cirka 1 hektar och utgörs idag av obebyggd mark. Marken är inte detaljplanelagd sedan tidigare. All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun.

GRANSKNING

Under hösten 2018 hade vi samråd för Detaljplan för del av Kungslena 29:10, Kungslena by, och nu har vi reviderat handlingarna efter de synpunkter och yttranden som kom in. Dessa presenteras nu som s k granskningshandlingar, vilket är det sista steget innan de kan antas av kommunfullmäktige. Under granskningen finns liksom i samrådet möjlighet för sakägare och övriga att yttra sig om handlingarna.

Granskningstiden är 3 april till och med 28 april 2019.

Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i juni 2019.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Samrådsredogörelse Kungslena.pdf 234.6 kB 2019-04-03 13.54
Planbeskrivning Kungslena Granskning.pdf 7.4 MB 2019-04-03 13.55
Plankarta Kungslena Granskning.pdf 24.2 MB 2019-04-03 13.55

Anstalten (del av kv. Yxan m fl)

Översiktlig bild över planområdet vid abstalten

Planen syftar till att upphäva planlagd mark för bland annat industriändamål för att medge en utökning av fastigheten Ramstorp 4:10 då aktuell fastighetsägare, Specialfastigheter Sverige AB/kriminalvårdsanstalten, planerar utöka sin verksamhet.

Aktuell mark utgörs av impediment samt upplag för massor och är inte anspråkstagen för industriändamål idag. Inga byggnader finns inom planområdet.

Samråd hölls 4 mars till och med 22 mars 2019. Upphävande av detaljplaner sker med förenklat förfarande i enlighet enligt PBL 2010:900 5 Kap 38§, med ett antagande i samhällsbyggnadsnämnden direkt efter samråd.

Handlingarna är beräknade att antas i april 2019.

Kv. Kungsbro

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar


Arbetet med att ta fram en detaljplan för Kv. Kungsbro m fl. pågår under 2018-19. Planen är andra etappen av Kungsbroområdets omvandling till flerbostadsområde.

Samrådshandlingar väntas färdiga hösten 2019.

Lidéns Handelsträdgård - Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar


En ny detaljplan för Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1 kommer att tas fram under hösten 2018. Planen syftar till att medge en utökad verksamhet för Lidéns Handelsträdgård, som idag äger och bedriver verksamhet på fastigheten Kämpen 4 samt arrenderar en del av Innerstaden 2:1.

Samrådshandlingar väntas färdiga till sommaren 2019.

Montören 9

Bild över planområdet för detaljplan Montören 9


Planen syftar till att ändra gällande markanvändning från bensinförsäljning till bostadsändamål.

Planområdet omfattar cirka 3000 kvm och utgjorde tidgare plats för drivmedelsförsäljning. All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun.

Arbete väntas påbörjas 2019.

Cirkulationsplats Stallängsvägen-Södra Ringvägen

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar


I samband med exploatering av Rosenbergsområdet behöver trafiksituationen vid korsningen Stallängsvägen-Södra Ringvägen förbättras. Säkra färdvägar för gång- och cykeltrafikanter som rör sig mellan Rosenbergsområdet och övriga staden är prioriterade, och därför byggs aktuell korsning om till en cirkulationsplats med fokus på säkra passager för oskyddade trafikanter.

Detaljplanen omfattar ca 5000 kvm och upprättas i samarbete med Trafikverket. Samrådshandlingar väntas färdiga sommaren 2019.


Antagna detaljplaner

Rosenberg - del av Siggestorp 3:1 samt 4:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Syftet med detaljplanen är att pröva området för skol- och besöksändamål. I detaljplanen ges möjligheten till en utökning av befintligt idrottsområdet samt plats för nybyggnation av skolområde med en ny F-6 skola och förskola. Planen möjliggör även kommunikationer i form av en större gata in till området Rosenberg.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-03-26 §34 och vann laga kraft 2018-04-26.

Planen är ett första steg i utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.
Läs mer om Rosenbergsområdet här.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Rosenberg S165.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-04-26 14.19
Planbeskrivning Rosenberg S165.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2018-04-26 14.19
Granskningsutlåtande Rosenberg.pdföppnas i nytt fönster 181.4 kB 2018-04-26 14.19

Södra Rosenberg - del av Siggestorp 3:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av Tidaholms tätort i form av bostadsbebyggelse med tillhörande gatu-, park- och naturmark, i direkt anslutning till Tidaholms tätorts södra del. Planområdet omfattar cirka 13 hektar och utgörs idag av obebyggd skogs- och åkermark som ägs av Tidaholms kommun.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2018-05-28 §72. Planen vann laga kraft 2018-06-25.

Planen är steg 2 i planläggningen och utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.
Läs mer om Rosenbergsområdet här.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Södra Rosenberg S167.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-06-25 13.22
Planbeskrivning Södra Rosenberg S167.pdföppnas i nytt fönster 6.9 MB 2018-06-25 13.23
Planskiss Södra Rosenberg december 2017.jpgöppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-04-26 14.36
Granskningsutlåtande Södra Rosenberg.pdföppnas i nytt fönster 87.1 kB 2018-04-26 14.34

Domherren 12 samt del av Hägne 1:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Detaljplanen syftar till att utöka fastigheten Domherren 12 samt detaljplanelägga ett område av obebyggd mark på fastigheten Hägne 1:1 för bostäder.

Planområdet omfattar ca 6600 m2 och är beläget i de sydvästra delarna av Tidaholms tätort i befintligt bostadsområde med villabebyggelse.

Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden den 2018-05-16 §60 och vann laga kraft 2018-06-20.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Domherren 12 samt del av Hägne 1.1 S166.pdföppnas i nytt fönster 453.4 kB 2018-06-21 14.12
Planbeskrivning Domherren 12 samt del av Hägne 1:1 S166.pdföppnas i nytt fönster 934.1 kB 2018-06-20 16.06
Granskningsutlåtande Domherren 12 samt del av Hägne 1:1.pdföppnas i nytt fönster 172.6 kB 2018-06-20 16.04

Fjalar 5 (Tingshuset)

Bild av plankarta för detaljplan Fjalar 5


En ny detaljplan är upprättad för fastigheten Fjalar 5 (gamla Tingshuset). Förslaget möjliggör bostäder och centrumverksamhet i byggnaden som även förses med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.

Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-13 §73 och vann laga kraft 2018-07-09.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Fjalar 5 S168.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2018-08-08 10.07
Planbeskrivning Fjalar 5 S168.pdföppnas i nytt fönster 945.8 kB 2018-08-08 10.06
Granskningsutlåtande Fjalar 5.pdföppnas i nytt fönster 142.7 kB 2018-06-15 11.58
Hur du överklagar en detaljplan.pdföppnas i nytt fönster 94.8 kB 2019-02-14 15.55

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 april 2019