Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom det området som detaljplanen gäller.

Här kan du få mer information om vilka detaljplaner vi arbetar med just nu, samt läsa våra senast antagna detaljplaner.

Pågående detaljplaner          

Nytt möjligt bostadsområde Södra Helliden etapp 4 utreds

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Förslagsskiss över möjlig utformning av Södra Helliden etapp 4.

Planhandlingar

För att möjliggöra ny bostadsbebyggelse måste en detaljplan tas fram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att påbörja planarbete för ett nytt bostadsområde.

Det område som samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att utreda närmare är det område som benämns Södra Helliden etapp 4 och som är utpekat som ett tänkbart framtida bostadsområde i Översiktsplan 2030.

I översiktsplanen benämns det tänkbara bostadområdet som "Område F".

Planprocessen

När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, startar en planprocess, vilken regleras i Plan- och bygglagen.

I ett standardförfarande måste planen handläggas enligt följande steg:

  • Planärendet initieras
  • Samråd - planhandlingar samråds
  • Underrättelse
  • Granskning - planhandlingar granskas
  • Granskningsutlåtande
  • Antagande
  • Laga kraft

Planförfarande

I planprocessen utreder samhällsbyggnadsförvaltningen de lokala förutsättningar. Under planarbetet kan flera utredningar behöva göras och planförslaget ska ställas ut och samrådas. Under samråd och granskning kommer myndigheter, berörda förvaltningar och sakägare ges tillfälle att yttra sig.

Från det att ett planärende har initierats tills dess att planen har vunnit laga kraft tar det generellt ett till två år.

Handlingar

När samrådshandlingar har färdigställts kommer dessa att vara tillgängliga att läsa på denna webbplats.

Del av Madängsholm 5:37 "Madängsholms förskola"

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för del av Madängsholm 5:37 i Madängsholms tätort.
- Planområde markerat med gulfärgad linje.

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram planhandlingar för att möjliggöra nybyggnation av en förskola på fastigheten Madängsholm 5:37 i centrala delen av Madängsholms tätort. Gällande detaljplan från 1959 medger park/plantering samt gatuändamål på aktuell yta. För att möjliggöra en förskola på platsen måste en ny detaljplan tas fram. På platsen ligger idag en kommunal lekplats, vilken till större delen kommer finnas kvar i befintligt läge med möjlighet till samnyttjande med förskoleverksamheten.

Samråd och granskning

Handlingarna ställdes ut för samråd under sommaren 2022 och synpunkter på förslaget samlades in. Samtliga yttranden samt kommentarer och revideringar finner ni i samrådsredogörelsen nedan. De reviderad handlingarna ställdes därefter ut för granskning. Under granskningsskedet fanns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen. 

Antagande

Synpunkter som inkom under granskningen har medfört ett par mindre revideringar, bland annat ang. strandskyddet. De reviderade handlingarna är nu redo att antas av samhällsbyggnadsnämnden. Planen genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, med ett beräknat antagande under april 2023.

Planen följer intentionerna i Tidaholms översiktsplan 2030 med en utveckling av Madängsholms tätort.

Handlingar

Nedan finner ni antagandehandlingarna inklusive bilagor.

Figuren 3 och Figuren 11 - PAUSAD

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för Kv. Figuren i Tidaholms tätort.
- Planområde markerat med gulfärgad linje.

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram ett samrådsförslag som möjliggör ny bostadsbebyggelse. Fastigheten är planlagd sedan tidigare. Planområdet är ca 2000 kvm stort och ligger ungefär 500 meter från Gamla torget i Tidaholm.

Området som är aktuellt för detaljplanen ligger i mitten av kvarteret Figuren och består idag av två villatomter. Genom den föreslagna detaljplanens genomförande föreslås att de bägge mindre villatomterna fastighetregleras och sammanläggas till en fastighet. Planförslaget tillåter att ny bebyggelse får uppföras i 4 våningar.
Infart till de nya fastigheterna kommer att ske i via befintlig stickgata från von Essens plats.

Samtliga fastigheter är i privat ägo.

Samråd

Samråd har skett från 4 oktober till och med den 25 oktober 2021.

Planarbetet har gjort uppehåll tillsvidare och om exploatören avser att återuppta planprocessen kommer webbplatsen uppdateras.

Del av Marbotorp 3:1 m.fl.

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för del av Marbotorp 3:1 m.fl.
- Utvidgning av Marbodals industriområde.

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram en detaljplan som berör fastigheterna Marbotorp 3:1, Ramstorp 9:1 samt Hägne 1:1 i utkanten av Tidaholms tätort, för att möjliggöra en större industrietablering i anslutning till Marbodals industriområde.

Planområdet omfattar cirka 31 hektar och utgörs idag av obebyggd mark. Marken är delvis detaljplanelagd sedan tidigare. All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun.

Samråd

Samråd om programmet hölls från 19 december 2019 till och med den 23 januari 2020.

De synpunkter som lämnades in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar, varefter detaljplanen hållas tillgänglig för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. I granskningsskedet finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Handlingar

Revidering av planhandlingar pågår.

Örvang 4 m.fl.

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planområdet i Tidaholms tätort.
- Planområde markerat med färgad linje.

Planen

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder, centrumverksamhet såsom kontor och vårdverksamhet genom en förtätning samt nybyggnation inom området. Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

Samråd och granskning

Handlingarna ställdes ut för samråd under vintern 2023.
Synpunkter ska sammanställas i en samrådsredogörelse.
Efter eventuella revideringar ska planförslaget ställas ut på nytt i granskningsskedet.

Antagande

Efter granskning kan mindre revideringar göras innan planen antas.

Planen genomförs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, med ett beräknat antagande i juni 2024.

Planen följer intentionerna i Tidaholms översiktsplan 2030 med en utveckling och förtätning av Tidaholms tätort.

Handlingar

Nedan finner ni samrådshandlingar inklusive bilagor.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Detaljplan för Örvang 4 m.fl._samrådshandling.pdf Pdf, 496.2 kB. 496.2 kB 2023-11-09 12.03
Planbeskrivning Örvang m.fl. samrådshandling.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2023-11-09 12.08
PM Geotekniskundersök.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-10-23 16.03
Skyfallskartering Tidaholm, WSP Sverige AB.pdf Pdf, 7.9 MB. 7.9 MB 2023-10-23 16.03
Solstudie, PE Teknik & Arkitektur.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-10-23 16.03
Projekt trafikmätning.pdf Pdf, 603 kB. 603 kB 2023-11-09 12.09
Undersökning om miljöpåverkan Örvang.pdf Pdf, 303.8 kB. 303.8 kB 2023-10-23 16.03
Översvämningskartering, Rapport Tidan, WSP Sverige AB.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2023-10-23 16.03

Antagna detaljplaner

Stensiken 1 m.fl.

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för Stensiken 1 m.fl. i Tidaholms tätort.
- Planområde markerat med gulfärgad linje.

Planen

Förslag till ny detaljplan har tagits fram som möjliggör en förtätning med bostäder inom fastigheten Stensiken 1. Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Tidaholm centrum och har en storlek om 7 ha (74 000 kvm).

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förtätning med bostäder inom fastigheten Stensiken 1. Utöver en förtätning med bostäder tillskapas även en möjlighet att bygga förskola i markplan, en mindre idrottshall, centrumändamål och vård.

Planens intentioner överensstämmer med gällande översiktsplan. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Samråd

Samråd ägde rum mellan den 27 december till och med den 28 januari 2022. Samtliga yttranden, kommentarer och revideringar finner ni i samrådsredogörelsen nedan.

Granskning

Granskningstiden pågick från 13 februari till och med den 13 mars 2023. Samtliga yttranden, kommentarer och revideringar finner ni i granskningsutlåtandet nedan.

Handlingar

Nedan finner ni samtliga antagandehandlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta DP Stensiken 1 mfl - Antagande, 20230413.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2023-05-15 12.09
Planbeskrivning DP Stensiken 1 mfl - Antagande 20230413.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2023-05-15 12.09
Granskningsutlåtande Stensiken mfl 20230321_gkn 20230324.pdf Pdf, 390.3 kB. 390.3 kB 2023-05-15 12.09
Samrådsredogörelse Stensiken mfl 20230118.pdf Pdf, 709.8 kB. 709.8 kB 2023-02-09 11.55
DPL Stensiken fastighetskarta granskning - 20230117.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-02-09 12.00
Gestaltningsförslag fasader - DP Stensiken granskningshandling - Scapeous arkitekter AB 20230117.pdf Pdf, 630.5 kB. 630.5 kB 2023-02-09 12.00
Sektioner DPL Stensiken - granskning - Scapeous arkitekter AB - 20230117.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2023-02-09 12.00
Solstudie DPL Stensiken - granskning - Scapeous arkitekter AB 20230117.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-09 12.00
Strukturplan DP Stensiken Scapeous arkitekter AB 20230117.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-09 12.00
Strukturplan DP Stensiken_vård Scapeous arkitekter AB 20230117.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-09 12.00
Volymstudie DPL Stensiken - granskning 20230117.pdf Pdf, 4.8 MB. 4.8 MB 2023-02-09 12.00
Undersökning om BMP - DP Stensiken 1 mfl 20230117.pdf Pdf, 387.1 kB. 387.1 kB 2023-02-09 12.00
21098 Rapport D Stensiken 20221206.pdf Pdf, 749.5 kB. 749.5 kB 2023-02-09 12.00
Bilaga 1 Avvattningsbilaga.pdf Pdf, 355.7 kB. 355.7 kB 2023-02-09 12.01
DVU Stensiken Tidaholm 230116.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2023-02-09 12.01
Stensiken MMU rapport inkl. bilagor.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-02-09 12.01
Stensiken provtagningsplan.pdf Pdf, 881.1 kB. 881.1 kB 2023-02-09 12.01
PM geoteknik Stensiken_ink bilaga.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2023-02-09 12.01
Riskbedömning, detaljplan Stensiken, Tidaholm SH_211109.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2023-02-09 12.01

Älvstorp 1:100 "Ekedals Äng"

Översikt planområde Drott 10

Detaljplan för Älvstorp 1:100 - "Ekedals äng" i Ekedalens tätort.
- Planområde markerat med röd streckad linje.

Planen

Ägarna till fastigheten Älvstorp 1:100 initierade under 2020 ett ärende för att undersöka möjligheten att tillskapa villatomter på aktuell fastighet. Nu gällande detaljplan anger Industriändamål, varför en planändring krävs för att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse på platsen.

Detaljplanen syftar till att tillskapa nya tomter för bostadsändamål, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i utkanten av östra Ekedalen.

Inom planområdet planeras ett nytt bostadsområde med cirka 14-20 tomter där bostadshus får uppföras till en nockhöjd om högst 8,5 meter. Området planeras med en samlad lokalgata som ansluter till Acklingavägen. Lokalt i området kommer en gemensam parkyta att anläggas, som även är avsatt som fördröjningsyta för dagvatten.

Antagande

Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2023-04-13 och vann laga kraft 2023-05-04.

Handlingar

Nedan finner ni samtliga handlingar.

Drott 10, fd Samrealskolan

Översikt planområde Drott 10

Detaljplan för Drott 10 i Tidaholms tätort.
- Planområde markerat med gulfärgad linje.

Planen

Tidaholms kommun beslutade 2018-12-13 om försäljning av fastigheten Drott 10 (Fd. Samrealskolan), samt att ändra gällande detaljplan från allmänt ändamål till bostadsändamål för att möjliggöra en ombyggnation till bostäder.

Antagande

Planen genomfördes med standardförfarande enligt PBL 2010:900 och antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-21. Planen vann laga kraft 2022-05-16.

Handlingar

Nedan finner ni samtliga antagandehandlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Drott 10_Antagande.pdf Pdf, 225.9 kB. 225.9 kB 2022-04-28 08.43
Planbeskrivning Drott 10_Antagande.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2022-04-28 08.44
Granskningsutlåtande_Drott 10.pdf Pdf, 249 kB. 249 kB 2022-04-28 08.44
Beslut SBN 2022-04-21 Beslut om antagande av detaljplan för Drott 10.pdf Pdf, 115.5 kB. 115.5 kB 2022-04-28 08.44
Undersökning om miljöpåverkan_Drott 10.pdf Pdf, 578.7 kB. 578.7 kB 2021-12-20 16.22
Bullerutredning Drott10_Tidaholm.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-12-20 16.22
Byggnadshistorisk utredning, Drott 10.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2021-12-20 16.22

Lidéns Handelsträdgård - Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planområdet för Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1 - Lidéns Blomsterhandel

Planen

En ny detaljplan för Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1 har tagits tas fram under hösten-vintern 2021-22. Planen syftar till att medge en utökad verksamhet för Lidéns Handelsträdgård, som idag äger och bedriver verksamhet på fastigheten Kämpen 4 samt arrenderar en del av Innerstaden 2:1.

Laga kraft

Efter genomfört samråd samt granskning under hösten-vintern 2021-22 antogs handlingarna 2022-02-24 av samhällsbyggnadsnämnden och vann laga kraft 2022-03-22.

Handlingar

Ni finner samtliga handlingar som nedladdningsbara PDF:er nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_Lidéns Blomsterhandel_laga kraft.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2022-03-28 16.31
Planbeskrivning_Lidéns Blomsterhandel_laga kraft.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2022-03-28 16.17
Beslut om antagande SBN 2022-02-24.pdf Pdf, 116.6 kB. 116.6 kB 2022-03-24 13.35
Granskningsutlåtande Lidéns.pdf Pdf, 258.5 kB. 258.5 kB 2022-03-03 10.12
Samrådsredogörelse Lidéns Blomsterhandel.pdf Pdf, 645.1 kB. 645.1 kB 2021-12-20 12.55

Områdesbestämmelser för Hellidsberget

Karta över områdesbestämmelsernas utbredning i förhållande till Tidaholms tätort och Hellidsberget

Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget.

Antagande och laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29 att anta reviderade områdesbestämmelser för Hellidsberget. Handlingarna vann laga kraft 2022-09-15.

Ni finner samtliga handlingar nedan.

Bakrund

År 1990 upprättades områdesbestämmelser för Hellidsberget i syfte att motverka permanent­ bosättning i fritidshus, samt skydda den befintliga natur- och bebyggelsemiljön. Områdesbestämmelserna anses sedan införandet ha frångått sitt syfte och en revidering i linje med nya utpekade mål görs för att kontrollera men inte motverka bostadsbebyggelse, samt tydligare skydda tätortsnära bevarandevärd natur. 

Områdesbestämmelser för Hellidsberget

Syftet med revideringen av områdesbestämmelserna är att freda ett begränsat område på Hellidsberget för friluftsliv och tätortsnära grönområde, i enlighet med intentionerna i ÖP2030, översiktsplan för Tidaholms kommun. Detta görs genom att motverka nybyggnationer av bostadshus inom ett tydligt avgränsat naturområde. Syftet är även att genom utökad bygglovsplikt få insyn i och styra den framtida tillkommande bebyggelsen inom ett område av Hellidsberget som bedöms som värdefullt.

I samband med revideringen har även områdesbestämmelsernas utbredning och gränsdragning reviderats.

Planförslaget innefattar:

  • Område 1, Tätortsnära Grönområde – ingen tillkommande bebyggelse för bostadshus.
  • Område 2, Utökad Bygglovsplikt – Utökad bygglovsplikt för samtliga om-, till- och nybyggnationer.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underrättelse om antagande.pdf Pdf, 123.3 kB. 123.3 kB 2021-12-06 16.25
KF2021-11-29 §164 Beslut om antagande av områdesbestämmelser för Hellidsberget.pdf Pdf, 98.5 kB. 98.5 kB 2021-12-06 16.25
Plankarta OB Hellidsberget antagande.pdf Pdf, 520.5 kB. 520.5 kB 2021-10-04 09.09
Planbeskrivning OB Hellidsberget antagande.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-10-04 09.09
Granskningsutlåtande-OB.pdf Pdf, 312.8 kB. 312.8 kB 2021-10-04 09.09
Undersökning om miljöpåverkan_OB Hellidsberget.pdf Pdf, 432.1 kB. 432.1 kB 2021-04-09 11.09

Älvstorp 1:45 m.fl.

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för del av Älvstorp 1:45 m.fl. i Ekedalen - planområde markerat med gul sträckad linje.

Planen
Tidaholms kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör 7 stycken nya villatomter i ett ca 2.8 ha stort område, beläget i norra delen av Ekedalens tätort.

Planförslaget tillåter att ny bebyggelse får uppföras i 1-2 våningar. De tre befintliga villatomter belägna inom planområdet planläggs också.

Området där de nya tomterna ska tillskapas är idag obebyggt, sluttar åt öst, består av skogsmark och gränsar till villabebyggelse.

Infart till de nya fastigheterna kommer att ske i förlängning av Älvstorpsvägen.

Utställningar

Utställningar i form av samråd och granskning har skett under februari månad respektive under oktober månad. Inkomna synpunkter har sammanställts i samrådsredogörelse samt granskningsutlåtande.
Synpunkter av väsentlig och allmän karaktär har beaktats och justering av planhandlingar har gjorts.

Handlingar

Ni finner samtliga handlingar som nedladdningsbara PDF:er nedan.

Kungsbroskolan

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1 - "Kungsbroskolan".

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för del av Kungsbro-området. Planen är andra etappen av Kungsbroområdets omvandling till flerbostadsområde.

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för nya bostäder i och intill Kungsbroskolan (Röda skolan) samt att pröva lämpligheten för centrumverksamhet som komplement till bostadsändamålet. Planen möjliggör att Röda skolan bevaras genom rivningsförbud, att den kan byggas om till bostäder samt att nya byggnader norr om Röda skolan får uppföras, med en utformning som tar hänsyn till platsens byggnadstradition.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-01-25 och vann laga kraft 2021-02-26.

Ni finner samtliga handlingar som nedladdningsbara PDF:er nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underrättelse om antagande.pdf Pdf, 126.4 kB. 126.4 kB 2021-02-05 13.50
Beslut om antagande_KF_2021-01-25.pdf Pdf, 107.7 kB. 107.7 kB 2021-02-05 13.51
Plankarta Kungsbro_antagande.pdf Pdf, 652.6 kB. 652.6 kB 2020-11-18 10.47
Plan- och genomförandebeskrivning Kungsbro_Antagande.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-11-18 10.47
Granskningsutlåtande Kungsbro.pdf Pdf, 205.3 kB. 205.3 kB 2020-11-18 10.47
Byggnadshistorisk studie Kungsbro.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2020-06-09 10.51
PM Geoteknik Kaplanen.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-06-09 10.51
PM Trafikbullerutredning Kungsbro 2020-08-28.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-10-13 14.05

Järnskog 6, etapp 2

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planen syftar till att ändra detaljplanen höja våningsantalet från 3 till 4 våningar samt en ändrad byggnadshöjd. Ägaren till fastigheten har ansökt om att ändra detaljplanen för att kunna genomföra planerad byggnation av ett nytt flerbostadshus.
Planområdet omfattar del kvarteret Järnskog 6, knappt 1000 m2 och avgränsas av Järnskog 5 och Fredsgatan. Infart till de nya fastigheten kommer att ske från Fredsgatan.

Planen har varit utställd för samråd och granskning och inkomna synpunkter har beaktats. Justeringar har gjorts och antagandehandlingar har tagits fram.

Planen antogs 2020-10-29 och vann laga kraft den 2020-11-19.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta del av Järnskog 6.pdf Pdf, 651.5 kB. 651.5 kB 2020-11-19 14.22
Planbeskrivning del av Järnskog 6.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2020-11-19 14.22
MKB för kulturmiljö.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-03-05 10.14
Granskningsutlåtande Järnskog 6.pdf Pdf, 743.9 kB. 743.9 kB 2020-09-09 14.41

Fallet 12 och 13

Karta över området där fastigheterna finns

Ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra sammanläggning av två fastigheter samt tillbyggnad av bostadshus. Planområdet omfattar de bägge avsedda fastigheterna på en sammanlagd yta på cirka 1300 m2. Planområdet ligger sydöst om centrum samt inom 670 meters avstånd från Gamla torget.

Planområdet regleras i Stadsplan, S15 antagen 1946. All mark inom planområdet ägs av fastighetsägarna.

Samråd hölls den 5 november till och med den 5 december 2019.

Förslag till ändring har godkänts och planen har antagits och vann laga kraft den 7 januari 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Laga kraft Fallet 12 och 13.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-01-10 08.51

Kungslena 29:10

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar


Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadbebyggelse med tillhörande gatu- och naturmark, i direkt anslutning till Kungslena bys östra del. Detaljplanen kommer att urformas med stor hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i Kungslena by med omnejd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2019-06-24 och vann laga kraft 2019-07-23.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsplan Kungslena.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2020-09-14 10.18
Planbeskrivning Kungslena.pdf Pdf, 6.6 MB. 6.6 MB 2020-09-14 10.18
Plankarta Kungslena.pdf Pdf, 23 MB. 23 MB 2020-09-14 10.18

Rosenberg - del av Siggestorp 3:1 samt 4:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Syftet med detaljplanen är att pröva området för skol- och besöksändamål. I detaljplanen ges möjligheten till en utökning av befintligt idrottsområdet samt plats för nybyggnation av skolområde med en ny F-6 skola och förskola. Planen möjliggör även kommunikationer i form av en större gata in till området Rosenberg.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-03-26 §34 och vann laga kraft 2018-04-26.

Planen är ett första steg i utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Rosenberg S165.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2018-04-26 14.19
Planbeskrivning Rosenberg S165.pdf Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. 2.3 MB 2018-04-26 14.19
Granskningsutlåtande Rosenberg.pdf Pdf, 181.4 kB, öppnas i nytt fönster. 181.4 kB 2018-04-26 14.19

Södra Rosenberg - del av Siggestorp 3:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av Tidaholms tätort i form av bostadsbebyggelse med tillhörande gatu-, park- och naturmark, i direkt anslutning till Tidaholms tätorts södra del. Planområdet omfattar cirka 13 hektar och utgörs idag av obebyggd skogs- och åkermark som ägs av Tidaholms kommun.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2018-05-28 §72. Planen vann laga kraft 2018-06-25.

Planen är steg 2 i planläggningen och utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.

Domherren 12 samt del av Hägne 1:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Detaljplanen syftar till att utöka fastigheten Domherren 12 samt detaljplanelägga ett område av obebyggd mark på fastigheten Hägne 1:1 för bostäder.

Planområdet omfattar ca 6600 m2 och är beläget i de sydvästra delarna av Tidaholms tätort i befintligt bostadsområde med villabebyggelse.

Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden den 2018-05-16 §60 och vann laga kraft 2018-06-20.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Fjalar 5 (Tingshuset)

Bild av plankarta för detaljplan Fjalar 5


En ny detaljplan är upprättad för fastigheten Fjalar 5 (gamla Tingshuset). Förslaget möjliggör bostäder och centrumverksamhet i byggnaden som även förses med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.

Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-13 §73 och vann laga kraft 2018-07-09.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Fjalar 5 S168.pdf Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. 3.9 MB 2018-08-08 10.07
Planbeskrivning Fjalar 5 S168.pdf Pdf, 945.8 kB, öppnas i nytt fönster. 945.8 kB 2018-08-08 10.06
Granskningsutlåtande Fjalar 5.pdf Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster. 142.7 kB 2018-06-15 11.58

Anstalten (del av kv. Yxan m fl)

Översiktlig bild över planområdet vid abstalten


Planen upphäver planlagd mark för bland annat industriändamål för att medge en utökning av fastigheten Ramstorp 4:10 då aktuell fastighetsägare, Specialfastigheter Sverige AB/kriminalvårdsanstalten, planerar utöka sin verksamhet.

Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-25 §46 och vann laga kraft 2019-05-30.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
S169 Planbeskrivning Anstalten.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2019-07-01 13.13
S169 Plankarta Anstalten.pdf Pdf, 13.3 MB, öppnas i nytt fönster. 13.3 MB 2019-07-01 13.13
Samrådsredogörelse Anstalten.pdf Pdf, 208.1 kB, öppnas i nytt fönster. 208.1 kB 2019-05-09 11.26

Del av Stallängen 3:1, Is- och tennishallen

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planen syftar till att ändra detaljplanen för att möjliggöra en tillbyggnad av tennishallen för padelverksamhet.

Planområdet omfattar cirka 16000 kvm där den nya föreslagna tillbyggnaden upptar ca 1100 kvm. Marken är detaljplanelagd sedan tidigare.
Gällande plan detaljplan S66 ”Tidavallen Södra Ringvägen” antogs 1979.

All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun. Förslag till ny detaljplan överensstämmer med avsikterna i gällande översiktsplan, Översiktsplan 1990.
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen har antagits och vann laga kraft den 15 juni 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Del av Stallängen antagande.pdf Pdf, 457.6 kB. 457.6 kB 2020-05-25 11.21
Planbeskrivning Del av Stallängen antagande.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2020-05-25 11.21
Granskningsutlåtande Dp del av Stallängen 3 1.pdf Pdf, 649.1 kB. 649.1 kB 2020-05-25 11.23

Kontakt

Madeleine Turén Liljedahl

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 93

E-post: madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:25 mars 2024