Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom det området som detaljplanen gäller.

Här kan du få mer information om vilka detaljplaner vi arbetar med just nu, samt läsa våra senast antagna detaljplaner.

Pågående detaljplaner          

Områdesbestämmelser för Hellidsberget - ANTAGANDE

Karta över områdesbestämmelsernas utbredning i förhållande till Tidaholms tätort och Hellidsberget

Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget.

Samråd och granskning

Samhällsbyggnadsnämnden i Tidaholms kommun har under våren 2021 tagit fram förslag till revidering av områdesbestämmelserna för Hellidsberget från 1990. Samråd hölls under våren 2021 och granskning under sommaren 2021. De yttranden som inkom finns sammanställda i en så kallad samrådsredogörelse samt ett granskningsutlåtande. Där har vi lämnat kommentarer till yttrandena samt angett om/vilken typ av revideringar vi har gjort på handlingarna.

Antagande

Områdesbestämmelserna genomförs med ett så kallat utökat förfarande, och godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 2021-08-26 §109 för ett antagande i kommunfullmäktige enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§).

Handlingar

Ni finner samtliga handlingar här nedan.

De som senast under granskningsutställningen lämnat in skriftliga synpunkter på handlingarna som inte blivit tillgodosedda, har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta handlingarna. Information om hur detta går till finner ni längst ner på sidan.

Bakrund

År 1990 upprättades områdesbestämmelser för Hellidsberget i syfte att motverka permanent­ bosättning i fritidshus, samt skydda den befintliga natur- och bebyggelsemiljön. Områdesbestämmelserna anses sedan införandet ha frångått sitt syfte och en revidering i linje med nya utpekade mål görs för att kontrollera men inte motverka bostadsbebyggelse, samt tydligare skydda tätortsnära bevarandevärd natur. 

Områdesbestämmelser för Hellidsberget

Syftet med revideringen av områdesbestämmelserna är att freda ett begränsat område på Hellidsberget för friluftsliv och tätortsnära grönområde, i enlighet med intentionerna i ÖP2030, översiktsplan för Tidaholms kommun. Detta görs genom att motverka nybyggnationer av bostadshus inom ett tydligt avgränsat naturområde. Syftet är även att genom utökad bygglovsplikt få insyn i och styra den framtida tillkommande bebyggelsen inom ett område av Hellidsberget som bedöms som värdefullt.

I samband med revideringen har även områdesbestämmelsernas utbredning och gränsdragning reviderats.

Planförslaget innefattar:

  • Område 1, Tätortsnära Grönområde – ingen tillkommande bebyggelse för bostadshus.
  • Område 2, Utökad Bygglovsplikt – Utökad bygglovsplikt för samtliga om-, till- och nybyggnationer.


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta OB Hellidsberget antagande.pdf Pdf, 520.5 kB. 520.5 kB 2021-10-04 09.09
Planbeskrivning OB Hellidsberget antagande.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-10-04 09.09
Granskningsutlåtande-OB.pdf Pdf, 312.8 kB. 312.8 kB 2021-10-04 09.09
Undersökning om miljöpåverkan_OB Hellidsberget.pdf Pdf, 432.1 kB. 432.1 kB 2021-04-09 11.09

Figuren 3 och Figuren 11

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för Kv. Figuren i Tidaholms tätort.
- Planområde markerat med gulfärgad linje.

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör ny bostadsbebyggelse.
Fastigheten är planlagd sedan tidigare. Planområdet är ca 2000 kvm stort och ligger ungefär 500 meter från Gamla torget i Tidaholm.

Området som är aktuellt för detaljplanen ligger i mitten av kvarteret Figuren och består idag av två villatomter. Genom den föreslagna detaljplanens genomförande föreslås att de bägge mindre villatomterna fastighetregleras och sammanläggas till en fastighet. Planförslaget tillåter att ny bebyggelse får uppföras i 4 våningar.
Infart till de nya fastigheterna kommer att ske i via befintlig stickgata från von Essens plats.

Samtliga fastigheter är i privat ägo.

Samråd

Samråd pågår från 4 oktober till och med den 25 oktober 2021.

Handlingar

På stadsbiblioteket och nedan finner ni samtliga samrådshandlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Figuren samråd.pdf Pdf, 772.2 kB. 772.2 kB 2021-09-30 15.41
Planbeskrivning_samråd_Figuren.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-09-30 15.41
Behovsbedömning Figuren.pdf Pdf, 410.5 kB. 410.5 kB 2021-09-30 15.41
PM Geoteknik Kaplanen.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-09-30 15.41
PM Geoteknisk undersökning, 2008, BGK.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2021-09-30 15.41
Översvämningskartering Tidan, WSP 2018-03-06.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-09-30 15.41
Skuggberäkning, Ritning,vy kringliggande gator.pdf Pdf, 726.8 kB. 726.8 kB 2021-09-30 15.42
Fotoillustration - flerbostadshus.pdf Pdf, 527.8 kB. 527.8 kB 2021-09-30 15.42

Del av Marbotorp 3:1 m.fl.

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för del av Marbotorp 3:1 m.fl.
- Utvidgning av Marbodals industriområde.

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram en detaljplan som berör fastigheterna Marbotorp 3:1, Ramstorp 9:1 samt Hägne 1:1 i utkanten av Tidaholms tätort, för att möjliggöra en större industrietablering i anslutning till Marbodals industriområde.

Planområdet omfattar cirka 31 hektar och utgörs idag av obebyggd mark. Marken är delvis detaljplanelagd sedan tidigare. All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun.

Samråd

Samråd om programmet hölls från 19 december 2019 till och med den 23 januari 2020.

De synpunkter som lämnades in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar, varefter detaljplanen hållas tillgänglig för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. I granskningsskedet finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Handlingar

Nedan finner ni samtliga samrådshandlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Undersökning om miljöpåverkan Marbotorp 3.1.pdf Pdf, 887.1 kB. 887.1 kB 2019-12-19 15.32

Lidéns Handelsträdgård - Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1 - SAMRÅD

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planområdet för

Planen

En ny detaljplan för Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1 har tagits tas fram under hösten 2021. Planen syftar till att medge en utökad verksamhet för Lidéns Handelsträdgård, som idag äger och bedriver verksamhet på fastigheten Kämpen 4 samt arrenderar en del av Innerstaden 2:1.

Samråd

Handlingarna beräknas hållas tillgängliga för samråd under november 2021. Handlingarna upprättas med standardförfarande, med ett beräknat antagande i samhällsbyggnadsnämnden våren 2022.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Undersökning om miljöpåverkan Marbotorp 3.1.pdf Pdf, 887.1 kB. 887.1 kB 2019-12-19 15.32

Del av Älvstorp 1:45 m.fl. Ekedalen

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för del av Älvstorp 1:45 m.fl. i Ekedalen
- Planområde markerat med gulfärgad linje.

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör 7 stycken nya villatomter i ett ca 2.8 ha stort område, beläget i norra delen av Ekedalens tätort.

Planförslaget tillåter att ny bebyggelse får uppföras i 1-2 våningar. De tre befintliga villatomter belägna inom planområdet planläggs också.

Området där de nya tomterna ska tillskapas är idag obebyggt, sluttar åt öst, består av skogsmark och gränsar till villabebyggelse.

Infart till de nya fastigheterna kommer att ske i förlängning av Älvstorpsvägen.

Granskning

Samråd pågår från 4 oktober 2021 till och med den 25 oktober 2021.

Inkomna synpunkter från samrådsutställningen har sammanställts i bifogad samrådsredogörelse. Synpunkter av väsentlig och allmän karaktär har beaktats och justering av planhandlingar har gjorts.

I granskningsskedet finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Handlingar

På stadsbiblioteket och nedan finner ni samtliga samrådshandlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Ekedalen granskning.pdf Pdf, 831.9 kB. 831.9 kB 2021-09-30 15.50
Planbeskrivning granskning Älvstorp 1 45 just.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2021-09-30 15.50
Behovsbedömning granskning.pdf Pdf, 670.6 kB. 670.6 kB 2021-09-30 15.50
Bullerutredning Soundcon_13423-21041500.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2021-09-30 15.50
Ekedalen 1 45 Tidaholm - PM Geoteknik.pdf Pdf, 2.6 MB. 2.6 MB 2021-09-30 15.50
PM_Arkeologi_431-9498-2021_PM_AU1_Ekedalen_Tidaholm_sammanslagen_Pdf-A.pdf Pdf, 732.5 kB. 732.5 kB 2021-09-30 15.50
Samrådsredogörelse Älvstorp 1 45 mfl.pdf Pdf, 850.4 kB. 850.4 kB 2021-09-30 15.50

Antagna detaljplaner

Kungsbroskolan

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1 - "Kungsbroskolan".

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för del av Kungsbro-området. Planen är andra etappen av Kungsbroområdets omvandling till flerbostadsområde.

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för nya bostäder i och intill Kungsbroskolan (Röda skolan) samt att pröva lämpligheten för centrumverksamhet som komplement till bostadsändamålet. Planen möjliggör att Röda skolan bevaras genom rivningsförbud, att den kan byggas om till bostäder samt att nya byggnader norr om Röda skolan får uppföras, med en utformning som tar hänsyn till platsens byggnadstradition.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-01-25 ovh beräknas vinna laga kraft 2021-02-26.

Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut, är berörd av planen och som senast under granskningstiden lämnat en skriftlig synpunkt på förslaget som inte blivit tillgodosedd har rätt att överklaga beslut att anta planen. För mer information, se länken längst ner på sidan ”Hur man överklagar en detaljplan”.

Ni finner samtliga handlingar som nedladdningsbara PDF:er nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underrättelse om antagande.pdf Pdf, 126.4 kB. 126.4 kB 2021-02-05 13.50
Beslut om antagande_KF_2021-01-25.pdf Pdf, 107.7 kB. 107.7 kB 2021-02-05 13.51
Plankarta Kungsbro_antagande.pdf Pdf, 652.6 kB. 652.6 kB 2020-11-18 10.47
Plan- och genomförandebeskrivning Kungsbro_Antagande.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-11-18 10.47
Granskningsutlåtande Kungsbro.pdf Pdf, 205.3 kB. 205.3 kB 2020-11-18 10.47
Byggnadshistorisk studie Kungsbro.pdf Pdf, 7.1 MB. 7.1 MB 2020-06-09 10.51
PM Geoteknik Kaplanen.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2020-06-09 10.51
PM Trafikbullerutredning Kungsbro 2020-08-28.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-10-13 14.05

Järnskog 6, etapp 2

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planen syftar till att ändra detaljplanen höja våningsantalet från 3 till 4 våningar samt en ändrad byggnadshöjd. Ägaren till fastigheten har ansökt om att ändra detaljplanen för att kunna genomföra planerad byggnation av ett nytt flerbostadshus.
Planområdet omfattar del kvarteret Järnskog 6, knappt 1000 m2 och avgränsas av Järnskog 5 och Fredsgatan. Infart till de nya fastigheten kommer att ske från Fredsgatan.

Planen har varit utställd för samråd och granskning och inkomna synpunkter har beaktats. Justeringar har gjorts och antagandehandlingar har tagits fram.

Planen antogs 2020-10-29 och vann laga kraft den 2020-11-19.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta del av Järnskog 6.pdf Pdf, 651.5 kB. 651.5 kB 2020-11-19 14.22
Planbeskrivning del av Järnskog 6.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2020-11-19 14.22
MKB för kulturmiljö.pdf Pdf, 3.2 MB. 3.2 MB 2020-03-05 10.14
Granskningsutlåtande Järnskog 6.pdf Pdf, 743.9 kB. 743.9 kB 2020-09-09 14.41

Fallet 12 och 13

Karta över området där fastigheterna finns

Ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra sammanläggning av två fastigheter samt tillbyggnad av bostadshus. Planområdet omfattar de bägge avsedda fastigheterna på en sammanlagd yta på cirka 1300 m2. Planområdet ligger sydöst om centrum samt inom 670 meters avstånd från Gamla torget.

Planområdet regleras i Stadsplan, S15 antagen 1946. All mark inom planområdet ägs av fastighetsägarna.

Samråd hölls den 5 november till och med den 5 december 2019.

Förslag till ändring har godkänts och planen har antagits och vann laga kraft den 7 januari 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Laga kraft Fallet 12 och 13.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2020-01-10 08.51

Kungslena 29:10

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar


Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadbebyggelse med tillhörande gatu- och naturmark, i direkt anslutning till Kungslena bys östra del. Detaljplanen kommer att urformas med stor hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i Kungslena by med omnejd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2019-06-24 och vann laga kraft 2019-07-23.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsplan Kungslena.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2020-09-14 10.18
Planbeskrivning Kungslena.pdf Pdf, 6.6 MB. 6.6 MB 2020-09-14 10.18
Plankarta Kungslena.pdf Pdf, 23 MB. 23 MB 2020-09-14 10.18

Rosenberg - del av Siggestorp 3:1 samt 4:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Syftet med detaljplanen är att pröva området för skol- och besöksändamål. I detaljplanen ges möjligheten till en utökning av befintligt idrottsområdet samt plats för nybyggnation av skolområde med en ny F-6 skola och förskola. Planen möjliggör även kommunikationer i form av en större gata in till området Rosenberg.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-03-26 §34 och vann laga kraft 2018-04-26.

Planen är ett första steg i utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.
Läs mer om Rosenbergsområdet här.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Rosenberg S165.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2018-04-26 14.19
Planbeskrivning Rosenberg S165.pdf Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. 2.3 MB 2018-04-26 14.19
Granskningsutlåtande Rosenberg.pdf Pdf, 181.4 kB, öppnas i nytt fönster. 181.4 kB 2018-04-26 14.19

Södra Rosenberg - del av Siggestorp 3:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av Tidaholms tätort i form av bostadsbebyggelse med tillhörande gatu-, park- och naturmark, i direkt anslutning till Tidaholms tätorts södra del. Planområdet omfattar cirka 13 hektar och utgörs idag av obebyggd skogs- och åkermark som ägs av Tidaholms kommun.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2018-05-28 §72. Planen vann laga kraft 2018-06-25.

Planen är steg 2 i planläggningen och utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.
Läs mer om Rosenbergsområdet här.

Domherren 12 samt del av Hägne 1:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Detaljplanen syftar till att utöka fastigheten Domherren 12 samt detaljplanelägga ett område av obebyggd mark på fastigheten Hägne 1:1 för bostäder.

Planområdet omfattar ca 6600 m2 och är beläget i de sydvästra delarna av Tidaholms tätort i befintligt bostadsområde med villabebyggelse.

Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden den 2018-05-16 §60 och vann laga kraft 2018-06-20.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Fjalar 5 (Tingshuset)

Bild av plankarta för detaljplan Fjalar 5


En ny detaljplan är upprättad för fastigheten Fjalar 5 (gamla Tingshuset). Förslaget möjliggör bostäder och centrumverksamhet i byggnaden som även förses med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.

Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-13 §73 och vann laga kraft 2018-07-09.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Fjalar 5 S168.pdf Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. 3.9 MB 2018-08-08 10.07
Planbeskrivning Fjalar 5 S168.pdf Pdf, 945.8 kB, öppnas i nytt fönster. 945.8 kB 2018-08-08 10.06
Granskningsutlåtande Fjalar 5.pdf Pdf, 142.7 kB, öppnas i nytt fönster. 142.7 kB 2018-06-15 11.58

Anstalten (del av kv. Yxan m fl)

Översiktlig bild över planområdet vid abstalten


Planen upphäver planlagd mark för bland annat industriändamål för att medge en utökning av fastigheten Ramstorp 4:10 då aktuell fastighetsägare, Specialfastigheter Sverige AB/kriminalvårdsanstalten, planerar utöka sin verksamhet.

Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-25 §46 och vann laga kraft 2019-05-30.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
S169 Planbeskrivning Anstalten.pdf Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2019-07-01 13.13
S169 Plankarta Anstalten.pdf Pdf, 13.3 MB, öppnas i nytt fönster. 13.3 MB 2019-07-01 13.13
Samrådsredogörelse Anstalten.pdf Pdf, 208.1 kB, öppnas i nytt fönster. 208.1 kB 2019-05-09 11.26

Del av Stallängen 3:1, Is- och tennishallen

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planen syftar till att ändra detaljplanen för att möjliggöra en tillbyggnad av tennishallen för padelverksamhet.

Planområdet omfattar cirka 16000 kvm där den nya föreslagna tillbyggnaden upptar ca 1100 kvm. Marken är detaljplanelagd sedan tidigare.
Gällande plan detaljplan S66 ”Tidavallen Södra Ringvägen” antogs 1979.

All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun. Förslag till ny detaljplan överensstämmer med avsikterna i gällande översiktsplan, Översiktsplan 1990.
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen har antagits och vann laga kraft den 15 juni 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Del av Stallängen antagande.pdf Pdf, 457.6 kB. 457.6 kB 2020-05-25 11.21
Planbeskrivning Del av Stallängen antagande.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2020-05-25 11.21
Granskningsutlåtande Dp del av Stallängen 3 1.pdf Pdf, 649.1 kB. 649.1 kB 2020-05-25 11.23

Kontakt

Madeleine Turén Liljedahl

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 93

E-post: madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:4 oktober 2021