Detaljplaner

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom det området som detaljplanen gäller.

Här kan du få mer information om vilka detaljplaner vi arbetar med just nu, samt läsa våra senast antagna detaljplaner.

Pågående detaljplaner          

Områdesbestämmelser för Hellidsberget - SAMRÅD

Karta över områdesbestämmelsernas utbredning i förhållande till Tidaholms tätort och Hellidsberget

Revidering av områdesbestämmelser för Hellidsberget.

Bakrund

År 1990 upprättades områdesbestämmelser för Hellidsberget i syfte att motverka permanent­ bosättning i fritidshus, samt skydda den befintliga natur- och bebyggelsemiljön. Områdesbestämmelserna anses sedan införandet ha frångått sitt syfte och en revidering i linje med nya utpekade mål görs för att kontrollera men inte motverka bostadsbebyggelse, samt tydligare skydda tätortsnära bevarandevärd natur. 

Områdesbestämmelser för Hellidsberget

Syftet med revideringen av områdesbestämmelserna är att freda ett begränsat område på Hellidsberget för friluftsliv och tätortsnära grönområde, i enlighet med intentionerna i ÖP2030, översiktsplan för Tidaholms kommun. Detta görs genom att motverka nybyggnationer av bostadshus inom ett tydligt avgränsat naturområde. Syftet är även att genom utökad bygglovsplikt få insyn i och styra den framtida tillkommande bebyggelsen inom ett område av Hellidsberget som bedöms som värdefullt.

I samband med revideringen har även områdesbestämmelsernas utbredning och gränsdragning reviderats.

Planförslaget innefattar:

  • Område 1, Tätortsnära Grönområde – ingen tillkommande bebyggelse för bostadshus.
  • Område 2, Utökad Bygglovsplikt – Utökad bygglovsplikt för samtliga om-, till- och nybyggnationer.

Samråd

Samråd pågår från 12 april 2021 till och med den 16 maj 2021.

De synpunkter som lämnadas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar. När områdesbestämmelserna senare ställs ut för granskning utgör samrådsredogörelsen en del av handlingarna. I granskningsskedet finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.

Handlingar

Ni finner samtliga samrådshandlingar här nedan. Under samrådstiden finns även handlingarna utställda i Stadsbilbliotekets foajé på Södra Kungsvägen 8.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning OB Hellidsberget_samråd.pdf 3 MB 2021-04-09 11.09
Plankarta OB Hellidsberget - samråd.pdf 1.3 MB 2021-04-09 11.09
Undersökning om miljöpåverkan_OB Hellidsberget.pdf 432.1 kB 2021-04-09 11.09

Gräset 1 - SAMRÅD

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för Gräset 1 i Tidaholms tätort.
- Planområde markerat med gulfärgad linje.

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör ny besöksanläggning för sport- och idrottsevenemang.
Planen möjliggör även för kontor, detaljhandel och parkering. Fastigheten är planlagd sedan tidigare. Planområdet är ca 0.5 ha stort och ligger ungefär 500 meter från Gamla torget i Tidaholm.

Planförslaget möjliggör att en ny padelhall kan uppföras och ska medge att ny bebyggelse får uppföras till en totalhöjd om max 13 meter.

Området är bebyggt med äldre industribyggnader som ska rivas för att ska utrymme för en framtida planerad padelhall. Markytan inom fastigheten är plan och gränsar till ett verksamhetsområde och bostadsområde.

Angöring till fastigheten kommer att ske via Von Essens väg.
Fastigheten är i privat ägo.

Samråd

Samråd pågår från 6 april 2021 till och med den 5 maj 2021.

De synpunkter som lämnadas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar.
När detaljplanen senare ställs ut för granskning utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. I granskningsskedet finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Handlingar

På stadsbiblioteket och nedan finner ni samtliga samrådshandlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Detaljplan samrådsförslag Gräset 1.pdf 908.3 kB 2021-03-31 09.44
Planbeskrivning samrådsförslag Gräset 1.pdf 2.1 MB 2021-03-31 09.44
Behovsbedömning Gräset 1.pdf 885.4 kB 2021-03-31 09.45
Slutrapport avhjälpande åtgärder, Ramboll, 2016-12-08.pdf 28.5 MB 2021-03-31 09.51
Geoteknisk undersökning, BGAB, 2014-01-30.pdf 2.4 MB 2021-03-31 09.56
Översvämningskartering Tidan, WSP 2018-03-06.pdf 1 MB 2021-03-31 09.56

Del av Marbotorp 3:1 m.fl.

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för del av Marbotorp 3:1 m.fl.
- Utvidgning av Marbodals industriområde.

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram en detaljplan som berör fastigheterna Marbotorp 3:1, Ramstorp 9:1 samt Hägne 1:1 i utkanten av Tidaholms tätort, för att möjliggöra en större industrietablering i anslutning till Marbodals industriområde.

Planområdet omfattar cirka 31 hektar och utgörs idag av obebyggd mark. Marken är delvis detaljplanelagd sedan tidigare. All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun.

Samråd

Samråd om programmet hölls från 19 december 2019 till och med den 23 januari 2020.

De synpunkter som lämnades in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar, varefter detaljplanen hållas tillgänglig för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. I granskningsskedet finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Handlingar

Nedan finner ni samtliga samrådshandlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Undersökning om miljöpåverkan Marbotorp 3.1.pdf 887.1 kB 2019-12-19 15.32

Lidéns Handelsträdgård - Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar


En ny detaljplan för Kämpen 4 samt del av Innerstaden 2:1 kommer att tas fram under hösten 2018. Planen syftar till att medge en utökad verksamhet för Lidéns Handelsträdgård, som idag äger och bedriver verksamhet på fastigheten Kämpen 4 samt arrenderar en del av Innerstaden 2:1.

Arbetet väntas påbörjas 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Undersökning om miljöpåverkan Marbotorp 3.1.pdf 887.1 kB 2019-12-19 15.32

Montören 9

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planarbetet har avbrutits och kommunstyrelsen har fattat beslut att marken inte är tjänlig för bostäder. Istället föreslås att fastigheten röjs upp och ställs iordning samt att återvinningsstationen (ÅVS) från närliggande fastighet Montören 14 flyttas till Montören 9.

Montören 14 är idag redan planlagd för bostäder och om ÅVS flyttas frigörs därmed en ledig bostadstomt i området.

Del av Älvstorp 1:45 m.fl. Ekedalen

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för del av Älvstorp 1:45 m.fl. i Ekedalen
- Planområde markerat med gulfärgad linje.

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör 7 stycken nya villatomter i ett ca 2.1 ha stort område, beläget i norra delen av Ekedalens tätort.

Planförslaget tillåter att ny bebyggelse får uppföras i 1-2 våningar. De tre befintliga villatomter belägna inom planområdet planläggs också.

Området där de nya tomterna ska tillskapas är idag obebyggt, sluttar åt öst, består av skogsmark och gränsar till villabebyggelse.

Infart till de nya fastigheterna kommer att ske i förlängning av Älvstorpsvägen.

Samråd

Samråd pågår från 1 februari 2021 till och med den 22 februari 2021.

De synpunkter som lämnadas in kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Vid inkomna synpunkter sker eventuella revideringar.
När detaljplanen senare ställs ut för granskning utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. I granskningsskedet finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på detaljplanen.

Handlingar

På stadsbiblioteket och nedan finner ni samtliga samrådshandlingar.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Älvstorp 1 45 m.fl. samråd.pdf 938.5 kB 2021-01-05 14.36
Planbeskrivning Älvstorp samråd.pdf 1.7 MB 2021-01-05 14.36
Behovsbedömning Älvstorp samråd.pdf 704.2 kB 2021-01-05 14.39
PM Geoteknik Ekedalen 1 45 .pdf 2.6 MB 2021-01-27 11.10

Antagna detaljplaner

Kungsbroskolan

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Detaljplan för Kaplanen 1, 2 och 5 samt del av Innerstaden 2:1 - "Kungsbroskolan".

Planen

Tidaholms kommun har tagit fram ett förslag på detaljplan för del av Kungsbro-området. Planen är andra etappen av Kungsbroområdets omvandling till flerbostadsområde.

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för nya bostäder i och intill Kungsbroskolan (Röda skolan) samt att pröva lämpligheten för centrumverksamhet som komplement till bostadsändamålet. Planen möjliggör att Röda skolan bevaras genom rivningsförbud, att den kan byggas om till bostäder samt att nya byggnader norr om Röda skolan får uppföras, med en utformning som tar hänsyn till platsens byggnadstradition.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2021-01-25 ovh beräknas vinna laga kraft 2021-02-26.

Den som är missnöjd med kommunfullmäktiges beslut, är berörd av planen och som senast under granskningstiden lämnat en skriftlig synpunkt på förslaget som inte blivit tillgodosedd har rätt att överklaga beslut att anta planen. För mer information, se länken längst ner på sidan ”Hur man överklagar en detaljplan”.

Ni finner samtliga handlingar som nedladdningsbara PDF:er nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Underrättelse om antagande.pdf 126.4 kB 2021-02-05 13.50
Beslut om antagande_KF_2021-01-25.pdf 107.7 kB 2021-02-05 13.51
Plankarta Kungsbro_antagande.pdf 652.6 kB 2020-11-18 10.47
Plan- och genomförandebeskrivning Kungsbro_Antagande.pdf 3 MB 2020-11-18 10.47
Granskningsutlåtande Kungsbro.pdf 205.3 kB 2020-11-18 10.47
Byggnadshistorisk studie Kungsbro.pdf 7.1 MB 2020-06-09 10.51
PM Geoteknik Kaplanen.pdf 2.4 MB 2020-06-09 10.51
PM Trafikbullerutredning Kungsbro 2020-08-28.pdf 1.4 MB 2020-10-13 14.05

Järnskog 6, etapp 2

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planen syftar till att ändra detaljplanen höja våningsantalet från 3 till 4 våningar samt en ändrad byggnadshöjd. Ägaren till fastigheten har ansökt om att ändra detaljplanen för att kunna genomföra planerad byggnation av ett nytt flerbostadshus.
Planområdet omfattar del kvarteret Järnskog 6, knappt 1000 m2 och avgränsas av Järnskog 5 och Fredsgatan. Infart till de nya fastigheten kommer att ske från Fredsgatan.

Planen har varit utställd för samråd och granskning och inkomna synpunkter har beaktats. Justeringar har gjorts och antagandehandlingar har tagits fram.

Planen antogs 2020-10-29 och vann laga kraft den 2020-11-19.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta del av Järnskog 6.pdf 651.5 kB 2020-11-19 14.22
Planbeskrivning del av Järnskog 6.pdf 5.5 MB 2020-11-19 14.22
MKB för kulturmiljö.pdf 3.2 MB 2020-03-05 10.14
Granskningsutlåtande Järnskog 6.pdf 743.9 kB 2020-09-09 14.41

Fallet 12 och 13

Karta över området där fastigheterna finns

Ändring av detaljplan syftar till att möjliggöra sammanläggning av två fastigheter samt tillbyggnad av bostadshus. Planområdet omfattar de bägge avsedda fastigheterna på en sammanlagd yta på cirka 1300 m2. Planområdet ligger sydöst om centrum samt inom 670 meters avstånd från Gamla torget.

Planområdet regleras i Stadsplan, S15 antagen 1946. All mark inom planområdet ägs av fastighetsägarna.

Samråd hölls den 5 november till och med den 5 december 2019.

Förslag till ändring har godkänts och planen har antagits och vann laga kraft den 7 januari 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Laga kraft Fallet 12 och 13.pdf 1.5 MB 2020-01-10 08.51

Kungslena 29:10

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar


Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av småskalig bostadbebyggelse med tillhörande gatu- och naturmark, i direkt anslutning till Kungslena bys östra del. Detaljplanen kommer att urformas med stor hänsyn till de kulturhistoriska värden som finns i Kungslena by med omnejd.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2019-06-24 och vann laga kraft 2019-07-23.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Illustrationsplan Kungslena.pdf 2.9 MB 2020-09-14 10.18
Planbeskrivning Kungslena.pdf 6.6 MB 2020-09-14 10.18
Plankarta Kungslena.pdf 23 MB 2020-09-14 10.18

Rosenberg - del av Siggestorp 3:1 samt 4:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Syftet med detaljplanen är att pröva området för skol- och besöksändamål. I detaljplanen ges möjligheten till en utökning av befintligt idrottsområdet samt plats för nybyggnation av skolområde med en ny F-6 skola och förskola. Planen möjliggör även kommunikationer i form av en större gata in till området Rosenberg.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2018-03-26 §34 och vann laga kraft 2018-04-26.

Planen är ett första steg i utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.
Läs mer om Rosenbergsområdet här.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Rosenberg S165.pdföppnas i nytt fönster 1.1 MB 2018-04-26 14.19
Planbeskrivning Rosenberg S165.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2018-04-26 14.19
Granskningsutlåtande Rosenberg.pdföppnas i nytt fönster 181.4 kB 2018-04-26 14.19

Södra Rosenberg - del av Siggestorp 3:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Planen syftar till att möjliggöra en utveckling av Tidaholms tätort i form av bostadsbebyggelse med tillhörande gatu-, park- och naturmark, i direkt anslutning till Tidaholms tätorts södra del. Planområdet omfattar cirka 13 hektar och utgörs idag av obebyggd skogs- och åkermark som ägs av Tidaholms kommun.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2018-05-28 §72. Planen vann laga kraft 2018-06-25.

Planen är steg 2 i planläggningen och utvecklingen av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.
Läs mer om Rosenbergsområdet här.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Södra Rosenberg S167.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-06-25 13.22
Planbeskrivning Södra Rosenberg S167.pdföppnas i nytt fönster 6.9 MB 2018-06-25 13.23
Planskiss Södra Rosenberg december 2017.jpgöppnas i nytt fönster 1.7 MB 2018-04-26 14.36
Granskningsutlåtande Södra Rosenberg.pdföppnas i nytt fönster 87.1 kB 2018-04-26 14.34

Domherren 12 samt del av Hägne 1:1

Översikt över planområdet i Tidaholms tätort


Detaljplanen syftar till att utöka fastigheten Domherren 12 samt detaljplanelägga ett område av obebyggd mark på fastigheten Hägne 1:1 för bostäder.

Planområdet omfattar ca 6600 m2 och är beläget i de sydvästra delarna av Tidaholms tätort i befintligt bostadsområde med villabebyggelse.

Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden den 2018-05-16 §60 och vann laga kraft 2018-06-20.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Domherren 12 samt del av Hägne 1.1 S166.pdföppnas i nytt fönster 453.4 kB 2018-06-21 14.12
Planbeskrivning Domherren 12 samt del av Hägne 1:1 S166.pdföppnas i nytt fönster 934.1 kB 2018-06-20 16.06
Granskningsutlåtande Domherren 12 samt del av Hägne 1:1.pdföppnas i nytt fönster 172.6 kB 2018-06-20 16.04

Fjalar 5 (Tingshuset)

Bild av plankarta för detaljplan Fjalar 5


En ny detaljplan är upprättad för fastigheten Fjalar 5 (gamla Tingshuset). Förslaget möjliggör bostäder och centrumverksamhet i byggnaden som även förses med skyddsbestämmelser och rivningsförbud.

Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-13 §73 och vann laga kraft 2018-07-09.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Fjalar 5 S168.pdföppnas i nytt fönster 3.9 MB 2018-08-08 10.07
Planbeskrivning Fjalar 5 S168.pdföppnas i nytt fönster 945.8 kB 2018-08-08 10.06
Granskningsutlåtande Fjalar 5.pdföppnas i nytt fönster 142.7 kB 2018-06-15 11.58

Anstalten (del av kv. Yxan m fl)

Översiktlig bild över planområdet vid abstalten


Planen upphäver planlagd mark för bland annat industriändamål för att medge en utökning av fastigheten Ramstorp 4:10 då aktuell fastighetsägare, Specialfastigheter Sverige AB/kriminalvårdsanstalten, planerar utöka sin verksamhet.

Detaljplanen antogs i samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-25 §46 och vann laga kraft 2019-05-30.

Du finner samtliga handlingar nedan.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
S169 Planbeskrivning Anstalten.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2019-07-01 13.13
S169 Plankarta Anstalten.pdföppnas i nytt fönster 13.3 MB 2019-07-01 13.13
Samrådsredogörelse Anstalten.pdföppnas i nytt fönster 208.1 kB 2019-05-09 11.26

Del av Stallängen 3:1, Is- och tennishallen

Planområdets läge i Kungslena, i förhållande till Kungslena kyrka samt anslutande vägar

Planen syftar till att ändra detaljplanen för att möjliggöra en tillbyggnad av tennishallen för padelverksamhet.

Planområdet omfattar cirka 16000 kvm där den nya föreslagna tillbyggnaden upptar ca 1100 kvm. Marken är detaljplanelagd sedan tidigare.
Gällande plan detaljplan S66 ”Tidavallen Södra Ringvägen” antogs 1979.

All mark inom planområdet ägs av Tidaholms kommun. Förslag till ny detaljplan överensstämmer med avsikterna i gällande översiktsplan, Översiktsplan 1990.
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen har antagits och vann laga kraft den 15 juni 2020.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Del av Stallängen antagande.pdf 457.6 kB 2020-05-25 11.21
Planbeskrivning Del av Stallängen antagande.pdf 3.7 MB 2020-05-25 11.21
Granskningsutlåtande Dp del av Stallängen 3 1.pdf 649.1 kB 2020-05-25 11.23

Kontakt

Madeleine Turén Liljedahl

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 93

E-post: madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 april 2021