Markanvisning

Genom så kallad markanvisning kan kommunen fördela kommunal mark till olika intressenter inför en kommande byggnation. Den byggherre som får markanvisningen har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken.  Detta sker via så kallade markanvisningstävlingar eller direktanvisning.

Som stöd i arbetet med markanvisningar har Tidaholms kommun antagit en riktlinje för markanvisning.

Pågående markanvisningar

Stationsområdet/Centrum

Tidaholms kommun utreder nu tillsammans med fastighetsbolaget Sigurd Larsson AB en framtida utvecklingen av stationsområdet i de centrala delarna av Tidaholm, som har fått markanvisning för aktuellt område. Då förändringarna påverkar del av Tidaholms stadskärna har parterna i markanvisningsavtalet genomfört en medborgardialog i syfte att samla in åsikter om möjlig inriktning och utveckling.

Under 3 veckor i april månad fick man lämna allmänna synpunkter och kommentarer kring fyra olika förslag för området utveckling via en digital webb-enkät. Under första veckorna i maj gavs ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter via en pappersenkät, för de som hellre önskade.

Nu sammanställs alla synpunkter och kommentarer som inkommit och tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla stationområdet.

Om du vill läsa mer om processen som pågår samt om de fyra tidiga förslagen som tagits fram så gör du det längre ner på sidan.

Områdesbeskrivning och utveckling

Fastighetsbolaget Sigurd Larsson AB fick sommaren 2021 direktanvisning för området kring gamla stationshuset, Godsmagasinet och stationsområdet för att utreda busstationens nuvarande placering och möjlighet till förtätning i området. I direkt anslutning till markanvisningsområdet har Sigurd Larsson AB:s fastigheter vid f.d. Preem, f.d. VB-huset (Kv Järnskog) samt huset där Lilla Orienten ligger, vilka även har lagts till utredningsarbetet.

Tidaholms kommun äger idag en del av marken inom området och är en viktig part i en eventuell utveckling av platsen.

Orienteringskarta över utredningsområdet

Planförslag 1

Plankarta förslag 1

Preem-tomten byggs ut med ny bostadsbebyggelse.

Busstationen ligger kvar i oförändrat läge med befintliga 6 platser för bussangöring.

Godsmagasinet byggs om och dockas på med en ny möjlig bebyggelse för verksamheter.

Ernst Kjellgrens Plats utvecklas till centrumnära park och mötesplats.

Kv. Järnskog byggs ut enligt befintliga planer.

Planförslag 2

Plankarta förslag 2

Preem-tomten byggs om till ny busstation med plats för 5-6 bussangöringar. In- och utfart läggs mot Västra Drottningvägen samt Järnvägsgatan. En del av tomten byggs ut för bostadsbebyggelse med möjlighet till verksamheter i bottenplan.

Gamla busstationen byggs om för bostadsbebyggelse, där Godsmagasinets läge och användning utreds. En grönyta tillskapas i anslutning till den nya busstationen, som också skapar en grönare portal mot centrum.

Ernst Kjellgrens Plats utvecklas till centrumnära park och mötesplats.

Kv. Järnskog byggs ut för bostadsbebyggelse med möjlighet till verksamheter i bottenplan. Sikt in mot Gamla Torget från parkområdet prioriteras.

Planförslag 3

Plankarta förslag 3

Preem-tomten byggs ut med ny bostadsbebyggelse.

Busstationen flyttas och koncentreras mot Västra Drottningvägen med plats för 5-6 bussangöringar. I bakkant mot kv. Järnskog/Valand möjliggörs för ny bebyggelse med möjlighet till verksamheter i bottenplan.

Godsmagasinet utreds för en möjlig ny placering och användning.

Ernst Kjellgrens Plats utvecklas till centrumnära park och mötesplats.

Kv. Järnskog byggs ut för bostadsbebyggelse med möjlighet till verksamheter i bottenplan. Sikt in mot Gamla Torget från parkområdet prioriteras.

Planförslag 4

Plankarta förslag 4

Preem-tomten byggs ut med ny bostadsbebyggelse.

Gamla busstationen byggs om för bostadsbebyggelse, där Godsmagasinets läge och användning utreds. En grönyta tillskapas i anslutning till den nya busstationen, som också skapar en grönare portal mot centrum.

Ernst Kjellgrens Plats byggs om till ny centrumnära busstation med plats för 5-6 bussangöringar. In- och utfart läggs mot Västra Drottningvägen.

Kv. Järnskog byggs ut för verksamheter samt möjliga bostäder. Koppling mellan Gamla Torget och busstation prioriteras.

Processen

Nuläge

Arbetet inom markanvisningsprocessen är i ett tidigt skede och där har följande scenarion tagits fram av en tvärfunktionell arbetsgrupp. Scenariona avses sedan utvecklas till ett planförslag. Därefter vidtar detaljplaneläggning samt eventuella fastighetsförsäljningar.

Scenariona är inte utredda i detalj utan mer på funktionsnivå. Övergripande stadsbyggnadsperspektiv har används och en tidig dialog med Västtrafik har genomförts. Ambitionen är att efter medborgardialogen gå vidare med ett scenario och utreda ytterligare avseende exempelvis; kommersiella, tekniska och juridiska perspektiv.

Medborgardialog

För att i ett tidigt skede inhämta synpunkter från Tidaholms invånare och verksamma inom kommunen genomfördes en medborgardialog.

Medborgardialogens syfte är att konsultera kommunens medlemmar för att inhämta synpunkter på de fyra förslag som har tagit fram, samt informera om den process som pågår. Synpunkterna är vägledande för vilket förslag som ska ligga till grund för den fortsatta planeringen framåt.

Medborgardialogen genomfördes digitalt via en webenkät på Tidaholms kommuns hemsida samt via en pappersenkät som fanns tillgänglig i stadshuset.

Kontakt: Stationområdet/centrum

Kontakt

Magnus Larsson, Sigurd Larsson Bygg AB

Sigurd Larsson AB

Telefon: 0709-25 51 51

E-post: magnus.larsson@siglarssonbygg.se

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Avslutade markanvisningar

Södra Rosenberg, Steg 1 - bostadsbebyggelse

(grupphus/parhus/radhus/villor)

Bild över Rosenbergsområdet i Tidaholms tätort


Tidaholms kommun har genomfört markanvisning för del av Södra Rosenberg, utveckling av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort.

Under markanvisningen inkom flera intressanta förslag på hur Södra Rosenberg kan bebyggas med grupphusbebyggelse.

Älvsbyhus/ REDA Fastigheter AB tilldelades 2019-11-14 kvarteren Spöt, Haspeln, Agnet och Spinnaren. Här planeras nu parhus samt småhus i bostadsrättsform. Läs mer om projektet på Älvsbyhus AB hemsida Länk till annan webbplats. där kontaktuppgifter finns för mer information.

Vill ni läsa mer om Rosenbergsområdet kan ni göra det på sidan om tomter på Rosenberg samt Detaljplaner.

Kv. Tallriset

På fastigheten Tallriset finns tre större tomter redo för försäljning till exploatör, med möjlighet att bygga villor eller grupphusbebyggelse. För mer information om Kv. Tallriset, kontakta samhällsbyggnasförvalningen.

Ni kan även läsa mer om Kv. Tallriset här.

Kommande markanvisningar

Södra Rosenberg - Steg 2

I takt med att Rosenbergsområdet bebyggs kommer vi att genomföra ett planerat "steg 2" i markanvisningarna på Södra Rosenberg. Markanvisningen kommer då att innefatta fyra kvarter för grupphusbebyggelse, alt. villor samt en tomt för flerbostadshus i tre våningar.

Mer information kommer av Steg 2 kommer Q3-Q4 2024.

Södra Helliden

Nästa större bostadsområde i Tidaholms kommun kommer att bli på Södra Helliden.
Utformning, storlek, tomtbokning och priser kommer framöver.

Se uppdateringar om detaljplanearbetet, klicka här.

Mer information kommer Q4 2024 - Q1 2025.

Kontakt

Rickard Wikdahl

Utvecklare

Telefon: 0502-60 60 67

E-post: rickard.wikdahl@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:2 april 2024