Hur kan du vara med och påverka?

Fokus på en ung kvinna med suddig folkmassa i bakgrunden.

Har du en idé på hur Tidaholm kan bli bättre? Känner du att du inte är med och påverkar det samhälle vi alla ska leva i? Förutom val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige vart fjärde år finns det andra redskap för att påverka de beslut som tas i kommunen.

Allmänhetens frågestund

Kommunmedlemmar har möjlighet att ställa frågor som bedöms vara av allmänt intresse och gäller kommunens verksamhet till fullmäktiges ledamöter. Frågan ska vara skriftlig och lämnas till kommunledningsförvaltningens kansli senast sju arbetsdagar före fullmäktiges sammanträde. Namn, adress och telefonnummer ska uppges. Frågan ska vara kort och koncis.

Frågeställaren ska vara närvarande vid fullmäktigemötet under punkten allmänhetens frågestund som tas upp i början på sammanträdet. Frågeställaren väljer själv om han eller hon vill presentera frågan muntligt, under som längst tre minuter.

Synpunkter och felanmälan

På Tidaholms kommuns hemsida kan du som medborgare digitalt skicka in synpunkter. Det kan vara förbättringsförslag, klagomål, beröm och åsikter som rör kommunens verksamhet. Det går att vara anonym men om du vill ha ett personligt svar måste du lämna dina kontaktuppgifter. Vi publicerar också besvarade synpunkter på hemsidan.
Klicka här för att se besvarade synpunkter. Felanmälan använder du om du till exempel sett en lös bräda i staketet runt lekplatsen eller klotter. Då åtgärdar kommunen det som är trasigt/fel.

Tidaholmsförslag

Boende i Tidaholm, oavsett ålder, kan lämna ett Tidaholmsförslag, det vill säga ett förslag till politikerna om hur Tidaholm kan utvecklas. Detta kan göras genom att klicka här. Efter att förslaget är publicerat får andra rösta på/gilla förslaget. För att rösta på eller kommentera förslaget behöver du inte vara Tidaholmare. Förslag som får mer än 50 röster under 90 dagar behandlas politiskt. Förslaget tas upp politiskt så fort det har fått 50 röster. Att det tas upp politiskt innebär att det utreds av förvaltningen och lämnas till politiken för beslut.

Folkinitiativ/folkomröstning

Folkinitiativ innebär en möjlighet för invånare i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag som rör kommunens verksamhet.

För att lyckas med det behöver du eller ni stöd av minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna, för närvarande cirka 1 300 tidaholmare. Dessa personer behöver skriva på ett formulär med ditt eller ert förslag inom sex månader från det att förslaget registrerats och diarieförts hos kommunen.

Ett giltigt folkinitiativ tas sedan upp i kommunfullmäktige där det beslutas om, och i så fall när, en folkomröstning ska hållas och vilka svarsalternativ som ska stå på röstsedeln. Om däremot minst 2/3 av ledarmötena i fullmäktige avslår folkinitiativet blir det ingen folkomröstning i frågan.

Kontakt

Marie Anebreid

Registrator

Telefon: 0502-60 60 43

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 mars 2024