Förorenade områden

Förorenade områden kan uppstå genom att olika typer av verksamheter eller miljöfarliga aktiviteter har lämnat föroreningar efter sig.

Föroreningar kan hittas i utfyllnader, efter cisterner som läckt eller från industriverksamhet på platsen. Föroreningarna behöver oftast saneras för att inte bli ett hot mot människors hälsa eller miljön. Om det upptäcks att marken kan vara förorenad är verksamhetsutövaren eller fastighetssägaren skyldig att omgående tala om detta för samhällsbyggnadsförvaltningen eller länsstyrelsen. 

Så kan du märka att marken är förorenad

Främmande lukt

Finns det föroreningar med eldningsolja och diesel känns det ofta på lukten om halten är hög.

Avvikande färg

Oljeförorening kan t ex färga marken mörkare. Svarta inlagringar kan vara rester från eldning vilket ofta medför höga halter av miljöfarliga ämnen.

Främmande föremål

Olika främmande föremål kan visa att marken har fyllts ut med sopor eller annat avfall.

Vem bär ansvaret?

Ansvaret för att ta hand om föroreningsskador har i första hand den eller de som har förorenat. Finns det ingen ansvarig, t.ex. därför att det ansvariga bolaget har upphört, kan fastighetsägaren bli ansvarig. Om du köper en fastighet är det därför viktigt att reda ut om det finns risk för att någon tidigare verksamhet förorenat platsen. Hur omfattande utredningar som behöver göras beror på vilken typ av fastighet det gäller.

Du måste anmäla markarbeten

Arbeten som ska göras i eller med den förorenade marken eller förorenade byggnaden/anläggningen ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen i god tid (eller till länsstyrelsen om det är den som är tillsynsmyndighet). Normalt ska anmälan lämnas in minst 6 veckor innan åtgärden påbörjas.

Kontakt

Katarina Alin

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0502‑60 61 02

E-post: katarina.alin@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 augusti 2023