Verksamheter med miljöpåverkan

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön. samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och det innebär att nämnden ska se till att miljölagstiftningens regler följs.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden utför arbetet med miljötillsyn. Arbetet omfattar bl.a. handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden, tillsynsbesök och att svara på remisser och klagomålsärenden. Länk till våra taxor hittar du här.

Anmälningar och tillstånd

För att få bedriva miljöfarlig verksamhet kan det krävas ett tillstånd eller en anmälan. Miljöfarliga verksamheter delas upp i olika prövningsnivåer.

  • A = Verksamhet där där det krävs tillstånd från miljödomstolen
  • B = Verksamhet där utövaren ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen
  • C = Verksamhet som ska anmälas till kommunen
  • U = Mindre miljöfarlig verksamhet som inte är anmälningspliktig

Exempel

Exempel på verksamheter som kan kräva tillstånd eller en anmälan är industri, verkstad, lackering, drivmedelshantering, sågverk, skjutbana, motorbana, avfallshantering, reningsverk och lantbruk.

Miljötillstånd

Ett miljötillstånd söks hos länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Anmälan

Anmälan om miljöfarlig verksamhet görs hos samhällsbyggnadsförvaltningen minst sex veckor före start av verksamheten.

Kontakta oss

Är du osäker på om din verksamhet är tillståndspliktig, anmälningspliktig eller räknas som mindre miljöfarlig, tag kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen så får du hjälp att reda ut begreppen.

Lantbruk

Lantbruket ger oss både mat och ett vackert öppet landskap. Samtidigt kan hantering av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier påverka vår miljö och hälsa.

Lantbrukets miljöansvar

Det är verksamhetsutövarens skyldighet att följa reglerna för bl a gödselhantering, vintergrön mark, bekämpningsmedel, cisterner, köldmedia, avfall och avlopp.

Det kan innebära begränsningar för buller, lukt och allergener men även att iaktta regler om smittskydd för biprodukter vid djurhållning t. ex. stallgödsel och kadaver.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningens personal gör rutinbesök på de flesta lantbruk och hästgårdar med ca 2-10 års mellanrum. Vi besöker också lantbruk om vi får in klagomål på verksamheten. Vi tar ut en avgift för tillsynen vilken är beslutad av kommunfullmäktige. Även länsstyrelsen arbetar med miljötillsyn av lantbruket, oftast är det de som besöker, tillståndprövar eller granskar större verksamheter. Länsstyrelsen har även tillsyn av lagarna för djurskydd och foder liksom regler kring jordbrukarstöden.

Rådgivning

Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning.

Kontakt

Jan A. Bjerenius

Miljöinspektör

Telefon: 0502‑60 60 13

E-post: jan.a.bjerenius@tidaholm.se

Morgan Ewaldsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0502‑60 60 23

E-post: morgan.ewaldsson@tidaholm.se

Britt Svensson

Miljö- och livsmedelsinspektör

Telefon: 0502-60 63 27

E-post: britt.svensson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:5 december 2023