Verksamheter med miljöpåverkan

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön. samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och det innebär att nämnden ska se till att miljölagstiftningens regler följs.

Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden utför arbetet med miljötillsyn. Arbetet omfattar bl.a. handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden, tillsynsbesök och att svara på remisser och klagomålsärenden. Länk till våra taxor hittar du här.

Anmälningar och tillstånd

För att få bedriva miljöfarlig verksamhet kan det krävas ett tillstånd eller en anmälan. Miljöfarliga verksamheter delas upp i olika prövningsnivåer.

  • A = Verksamhet där där det krävs tillstånd från miljödomstolen
  • B = Verksamhet där utövaren ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen
  • C = Verksamhet som ska anmälas till kommunen
  • U = Mindre miljöfarlig verksamhet som inte är anmälningspliktig

Exempel

Exempel på verksamheter som kan kräva tillstånd eller en anmälan är industri, verkstad, lackering, drivmedelshantering, sågverk, skjutbana, motorbana, avfallshantering, reningsverk och lantbruk.

Miljötillstånd

Ett miljötillstånd söks hos länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Anmälan

Anmälan om miljöfarlig verksamhet görs hos samhällsbyggnadsförvaltningen minst sex veckor före start av verksamheten.

Kontakta oss

Är du osäker på om din verksamhet är tillståndspliktig, anmälningspliktig eller räknas som mindre miljöfarlig, tag kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen så får du hjälp att reda ut begreppen.

Lantbruk

Lantbruket ger oss både mat och ett vackert öppet landskap. Samtidigt kan hantering av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier påverka vår miljö och hälsa.

Lantbrukets miljöansvar

Det är verksamhetsutövarens skyldighet att följa reglerna för bl a gödselhantering, vintergrön mark, bekämpningsmedel, cisterner, köldmedia, avfall och avlopp.

Det kan innebära begränsningar för buller, lukt och allergener men även att iaktta regler om smittskydd för biprodukter vid djurhållning t. ex. stallgödsel och kadaver.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningens personal gör rutinbesök på de flesta lantbruk och hästgårdar med ca 2-10 års mellanrum. Vi besöker också lantbruk om vi får in klagomål på verksamheten. Vi tar ut en avgift för tillsynen vilken är beslutad av kommunfullmäktige. Även länsstyrelsen arbetar med miljötillsyn av lantbruket, oftast är det de som besöker, tillståndprövar eller granskar större verksamheter. Länsstyrelsen har även tillsyn av lagarna för djurskydd och foder liksom regler kring jordbrukarstöden.

Rådgivning

Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning.

Medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna information om den till tillsynsmyndigheten.

Vad räknas som en medelstor förbränningsanläggning?

Sedan den 1 juni 2018 gäller förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I förordningen finns bland annat krav på registrering. För att förbränningsanläggningen ska räknas som medelstor ska anläggningseffekten vara mellan 1 och 50 megawatt (MW).

För nya förbränningsanläggningar finns särskilda sammanräkningsregler om rökgaserna kan släppas ut genom samma skorsten.

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från förordningen, till exempel anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

När ska registreringen göras?

Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 19 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, har dispens från registrering till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten. Om effekten är högre än 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2024. Om effekten är högst 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2029.

E-tjänst för registrering

Du gör registreringen via vår e-tjänst som du finner nedan. Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, ska du istället göra registreringen hos dem.

Tillstånds- eller anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

Utöver registrering kan det även krävas anmälan eller tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken. Läs mer om detta överst på sidan.

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Tidaholms kommun

Fastighet

Verksamhetsutövare

Effekt

Förväntat antal

driftstimmar/år

Trasten 49

Tidaholms Energi AB

6,4 MW

25

Stensiken 1

Tidaholms Energi AB

6,7 MW

25

Kontakt

Jan A. Bjerenius

Miljöinspektör

Telefon: 0502‑60 60 13

E-post: jan.a.bjerenius@tidaholm.se

Morgan Ewaldsson

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon: 0502‑60 60 23

E-post: morgan.ewaldsson@tidaholm.se

Britt Svensson

Miljö- och livsmedelsinspektör

Telefon: 0502-60 63 27

E-post: britt.svensson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:10 januari 2024