Kommunens skog

Tidaholms kommun äger och förvaltar ca 800 hektar skog varav 600 hektar är produktiv skogsmark. Största delen av utgörs av blandskogen på Hellidsberget, bokskogen i Ekedalen och granplanteringar i Suntak.

Vi tar hänsyn till friluftslivet när vi genomför åtgärder på skogsmarken. Områden kan upplevas som sönderkörda och fula efter att vi är klara med ett arbete. Ha respekt för att åtgärder utförs med skogsmaskiner. Det är inte det omedelbara resultatet direkt efter avverkning utan resultatet efter några år vi strävar efter.

Kommunens träd

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för träd som står på kommunal mark, det vill säga utmed gator eller på park- och naturmark.

Nedtagning av träd i Tidaholms kommun sker på hösten och vintern. Du är välkommen att ta kontakt om nedtagning om du tycker att ett träd utgör en olägenhet.

Vi bedömer enligt följande:

 • trädets betydelse för området som helhet
 • trädets ekologiska värde
 • trädets estetiska värde
 • om de boende i området påverkas negativt av trädet och om grannarna är överens
 • trädets kondition.

Andra utgångspunkter är:

 • Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla friska träd.
 • Träd tas inte ner för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark.
 • Träd tas inte ner därför att de skymmer parabolantenner.
 • Träd tas inte ner för att de skuggar boningshus eller tomter del av dagen.
 • Träd tas inte ner p.g.a. det växer dåligt på tomten.
 • Trädets storlek då fastighetsköp genomfördes tas med i bedömningen.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0502-60 60 10

E-post: samhallsbyggnad@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024