Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialförvaltning. Alla som bor i kommunen och som inte själva kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstödet som du kan få från kommunen ska ge dig en skälig levnadsnivå.

Hur stort är bidraget?

Regeringen fastställer varje år nivån på riksnormen som anger hur stora bidragsbeloppen är per månad. Riksnormen bygger på Konsumentverkets beräkningar och är lika för hela landet. Hur stor summan är bestäms även av familjens storlek och barnens ålder.

I första hand ska egna inkomster, andra bidrag samt tillgångar användas till försörjningen. Hushållets alla inkomster räknas. Du har rätt till ekonomiskt bistånd för mellanskillnaden mellan dina inkomster och de utgifter som räknas som godkända vid beräkningen av det ekonomiska biståndet. I utredningen av din ansökan om försörjningsstöd tas också hänsyn till dina tillgångar som t.ex. bankmedel, aktier, fonder, bil och fastighet.

Utgifter som ingår i riksnormen är:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Telefon, TV-licens och dagstidning
 • Barn- och ungdomsförsäkring

Utöver kostnader som ingår i riksnormen räknas skäliga kostnader för:

 • Hyra
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Barnomsorgsavgift
 • Arbetsresor
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • Övrigt ekonomiskt bistånd kan även beviljas till glasögon, läkarvård, medicin, tandvård, möbler m.m.

Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorslös

Meningen med försörjningsstödet är att det skall vara av tillfällig karaktär och stödja en återgång till självförsörjning. Det innebär, om du t.ex. är arbetslös, att du skall vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, aktivt söka alla de arbeten på orten och inom pendlingsavstånd som du kan få, detta utifrån din yrkeslivserfarenhet, utbildningsbakgrund eller arbeten för vilka varken utbildning eller yrkeslivserfarenhet behövs. Om du har varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialförvaltningen begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Du skall alltså på alla sätt bidra till din egen försörjning innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd.

Upplysning och tidsbokning

För upplysningar och tidsbokning kontaktar du socialförvaltningens reception.
Socialförvaltningens handläggare har telefontid vardagar kl. 9-9.30.

Överklagan

Om ni vill överklaga social- och omvårdnadsnämndens beslut, ska ni ställa skrivelsen till förvaltningsrätten, men sända överklagandet till social- och omvårdnadsnämnden.

 • För att förvaltningsrätten ska kunna ta upp ert överklagande måste er skrivelse ha kommit in till socialnämnden inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet.
 • Tala om vilket beslut ni överklagar och ange de ändringar av beslutet ni begär. Sänd också med sådant som ni anser har betydelse för ärendet, men som ni inte redan lämnat.
 • Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.
 • Om nämnden inte ändrar beslutet skickas ärendet vidare till förvaltningsrätten, som då avgör om beslutet ska gälla eller inte.

Ni sänder ert överklagande till denna adress:

Social- och omvårdnadsnämnden
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm

Klagomål och synpunkter

Om du har synpunkter på eller vill lämna in ett klagomål gällande socialförvaltningens hantering av ditt ärende kan du göra det under Synpunkter och felanmälan.

Kontakt

Socialkontoret

Telefon: 0502-60 62 20

E-post: social.omvardnad@tidaholm.se

Postadress: Socialförvaltningen, Tidaholms kommun, 522 83 TIDAHOLM

Socialjouren

Telefon: 0500-49 74 21, 0500-49 74 22

Telefontider: mån-tor kl. 17-23, fre kl. 16-01, lör kl. 15-01, sön kl. 15-23

SOS-alarm

Övrig tid

Telefon: 112

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:18 januari 2024