Tidaholm närmar sig beslut om äldreomsorgens framtid

Exempelbild för mall

I september fattade Social och omvårdnadsnämnden beslut om att utreda ytterligare två alternativ på lokallösning för kommunens särskilda boenden. Nu är utredningen i sitt slutskede och den 29 januari presenterades resultatet för de politiska beslutsfattarna i Tidaholms kommun.

Under måndagskvällen träffades runt hundra politiska beslutsfattare från kommunen, för att diskutera de senaste framstegen i utredningen om framtidens äldreomsorg. På uppdrag av Social- och omvårdnadsnämnden har förvaltningen under vintern utforskat två nya alternativ. Ett helt nytt scenario som omfattar Hellidshemmet, samt komplettering av ett tidigare scenario på Solvik.

Huvudprojektledare, Anna Andersson, fanns på plats och gick metodiskt igenom varje scenario för deltagarna. Lite extra fokus lades av förklarliga skäl på de nya alternativen och vad som framkommit i utredningen.

Utöka Hellidshemmet

Det nya scenariot som utretts innefattar att utöka Hellidshemmet till 60 platser. Utredningen visar sammantaget att scenariot där Helidshemmet byggs ut har mycket goda kvalitativa effekter. Det är också ett kostnadseffektivt alternativ i jämförelse med tidigare presenterade förslag.

Scenariot innebär även att det byggs en ny gruppbostad för LSS boendet Linden. Detta är inkluderat i kalkylen.

Solvik i markplan

Uppdraget omfattade också att undersöka möjligheten för en nybyggnation på Solvik. En enplans lösning med 60 platser, utformad enligt dagens standard för demensboende. Den sammantagna bedömningen är även i detta scenario har mycket goda kvalitativa effekter, men att investerings- och driftskostnaderna är högre. Vidare påvisar utredningen att det finns logistiska utmaningar, särskilt gällande begränsat utrymme runt det befintliga bostadsområdet.

Fem scenarion ska bli ett

2023 inledde Tidaholms kommun det viktiga arbetet för att säkerställa äldreomsorgens framtida lokalförsörjning. I utredningen ingår nu fem olika scenarion som utifrån en likvärdig bedömning ska ställas mot varandra. Lindängen i Ekedalen är inkluderat i alla alternativ, vilket är en följd av beslutet som fattades i en folkomröstning.

Scenario 2B: Renovering av befintliga lokaler på Solvik
Scenario 3A: Nybyggnad av 60 platser i enplans lösning på Solvik
Scenario 3B: Utbyggnad med 60 platser på Midgård.
Scenario 3C: Nybyggnad av 120 platser fördelade på tre våningar på Solvik.
Scenario 4A: Utöka Hellidshemmet till 60 platser.

Vilket av dessa möjliga scenarion som ska slutprojekteras förväntas kommunfullmäktige fatta beslut om den 29 april.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se