Nämnden tagit beslut om att utreda både Hellidshemmet och Solvik

Social- och omvårdnadsnämnden har enats om att stödja arbetsutskottets förslag och även ytterligare alternativ efter tilläggsyrkande. Kommunen utreder tillbyggnad av Hellidshemmet och möjligheten till nybyggnation i ett plan på Solviks äldreboende.

Den 12 september beslutade Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott att föreslå för nämnden, att utreda ytterligare ett alternativ på lokallösning för kommunens särskilda boenden. Social- och omvårdnadsnämnden beslutade under gårdagens möte att gå på arbetsutskottets linje. Kommunen kommer därmed att utreda en tillbyggnation av 30 platser på Hellidshemmet. Socialdemokraterna som tidigare reserverat sig för arbetsutskottets förslag lämnade denna gång ett tilläggsyrkande. Yrkandet innehöll en begäran om att komplettera alternativ 3A - Solvik 60 platser boendemiljö i markplan anpassat till dagens krav på demensboende. Majoriteten valde efter ajournering att gå med på begäran.

— Vår högsta prioritet är att garantera våra äldres trygghet och välbefinnande, och ser stora utmaningar om ärendet drar ut på tiden. Vi har ett slutdatum, när brandskyddet på Solvik måste vara åtgärdat att förhålla oss till. Med anledning av det väljer vi i majoriteten att gå med på deras tilläggsyrkande, säger Peter Friberg (M) ordförande Social- och omvårdnadsnämnden.

Behovet av att utveckla äldreomsorgens lokaler är stort. Bland annat har lokalerna på Solvik fått ett brandskyddsföreläggande. Kommunen har efter kompensatoriska åtgärder fått dispens att nyttja lokalerna som boende, men bara under en begränsad tid. Bristerna måste vara åtgärdade senast 31 december 2028.

Samtidigt som behovet av att utveckla och anpassa äldreomsorgens lokaler utifrån nutidens krav och framtidens behov, står social- och omvårdnadsnämnden inför stora ekonomiska utmaningar. Enligt årsprognosen beräknar nämnden med att landa på ett underskott på hela 48 miljoner kronor. Det ekonomiska läget har därför varit en angelägen faktor i majoritetens beslut om att initiera ytterligare scenario att utreda.

— Det är viktigt att vi som är valda företrädare tar ansvar för helheten, de ekonomiska utmaningarna och fattar beslut som gynnar både nuvarande och kommande generationer. Med den stora och nödvändiga satsning som finns framför oss behöver vi säkerställa att vi inte tar på oss högre kostnader än vi klarar av, menar Peter Friberg.

Dom nya scenarierna är tänkt att komplettera tidigare framtagna alternativ. Antalet platser på särskilda boende i kommunen påverkas inte utan skulle bli som i de andra förslagen, cirka 140 platser totalt. Utredningen av de två nya alternativen bygger liksom tidigare scenarier, på flera olika parametrar som ska vägas in och jämföras med varandra.

— Inför den stora och nödvändiga satsningen som vi planerar att genomföra, är det viktigt att hitta en lösning som stödjer både ekonomi, arbets- och boendemiljö samt möjliggör en ökad tillväxt, säger Peter Friberg.

Under våren 2024 förväntas kommunfullmäktige att ta beslut om vilket av alternativen som ska slutföras. Innan dess ska ärendet beredas i Samhällsbyggnadsnämnden, Social- och omvårdnadsnämnden samt kommunstyrelsen.

— Det är med tillförsikt jag ser fram emot vad utredningen visar. Vi värnar om våra äldre och behöver säkerställa att vi även framöver kan erbjuda en stabil och kvalitativ vård- och omsorg. Den kommer vara ett viktigt beslutsunderlag i vårt arbete med att anpassa verksamheten utifrån nuvarande utmaningar och framtidens behov, avslutar Peter Friberg.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se