دری - Dari

به وب سایت کمیون تیداهولم خوش آمدید. در اینجا، ما معلومات خدمات کمیون، دوایر و عرضه نمودن فعالیتها را به اطلاع می رسانیم. به حیث کمیون، ما مسئولیتهای بسیاری از خدمات منطقه خود را به دوش داریم از جمله:

  • خدمات کودکستانها و مکاتب
  • خدمات سالمندان و حمایت اجتماعی
  • محیط های عمومی و برخی از راه ها
  • پلانگذاری شهری
  • رسیدگی به جوازنامه های گوناگون
  • حمایت به شرکت ها

کمیون همچنان چندین مرکز ورزشی و مراکز فعالیتهای فرهنگی را مدیریت می کند.

کمیون توسط رجال سیاسی اداره می شود که در انتخابات عمومی در هر چهار سال یک بار منتخب می شوند.

اگر شما پرسشهائی داشته باشید با کمال می توانید که با کمیون تماس بگیرید. ما پرسشهای شما را می توانیم به زبانهای سویدی و انگلیسی پاسخ بدهیم. اگر لازم باشد که شما به زبان دیگری با ما تماس بگیرید، ما برای کمک نمودن به شما بهترین تلاش خود را به خرج می دهیم.

تماس

کمیون تیداهولم

تلیفون: 0502-60 60 00

ایمیل: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 July 2023