Årsredovisningen 2022 - Ökade intäkter gav överskott i budgeten

Fullmäktige har godkänt årsredovisningen för år 2022. Tidaholms kommun har en god ekonomisk hushållning och uppnår delvis fullmäktiges strategiska mål.

Det ekonomiska resultatet för Tidaholms kommun år 2022 är 63,2 miljoner. Det är 44,3 miljoner utöver det budgeterade resultatet som var 18,9 miljoner. Budgetavvikelsen beror till största delen på att kommunen har fått mer skattemedel och generella bidrag från staten än planerat. Samtidigt redovisar flera nämnder underskott år 2022 på grund av högre kostnader än budgeterat.

Tidaholms kommun uppnår de två finansiella målen år 2022. Resultatet 63,2 miljoner motsvarar 7,2 % av skatter och generella bidrag, vilket överstiger resultatmålet som anger 2 %. Soliditeten uppgår till 46 %, vilket överstiger det finansiella målet som anger 30 %.

- Vi gläds åt ett mycket starkt resultat år 2022. Arbetsmarknaden i Tidaholm är historiskt god. Det gör att vi står starka inför de tuffare tider som väntar, säger Runo Johansson, kommunalråd (L).

Fullmäktige antog fem strategiska mål för år 2022:

  • Tidaholms kommun skall aktivt medverka till att skapa förutsättningar för det goda livet.
  • Kommunens verksamheter och service för medborgare präglas av delaktighet, hög kvalitet och effektivitet.
  • Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle.
  • Tidaholms kommun skall vara en aktiv och främjande kraft för näringslivet och civilsamhället.
  • Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats.

Måluppföljningen visar att visar att vart och ett av de fem strategiska målen uppnås delvis. I årsredovisningen ges en lång rad exempel på framsteg och positiv utveckling inom kommunens verksamheter under året. Där finns också exempel på utmaningar och trender som återstår för kommunen att vända.

Resultatet för den kommunala koncernen (Tidaholms kommun samt kommunala bolag) år 2022 uppgår till 93,1 miljoner kronor. Detta kan jämföras med resultatet år 2021, som var 79,4 miljoner kronor. Förändringen av resultatet jämfört med föregående år beror främst på överskottet inom kommunen.

Året i korthet


2022

2021

Måluppfyllnad

2 finansiella mål uppnås helt.
5 strategiskt mål uppnås delvis.

2 finansiella mål uppnås helt.
1 strategiskt mål uppnås helt.
4 strategiska mål uppnås delvis.

Kommunala koncernens resultat

93,1 miljoner kronor

79,4 miljoner kr

Kommunens resultat

63,2 miljoner kronor

38,1 miljoner kr

Antal invånare

12 839

12 825

Skattesats

22,07 %

22,07 %

Utförda investeringar

55,2 miljoner kronor

65 miljoner kronor

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se