Det är tryggast i Tidaholm

Föräldrar går på varsin sida om litet barn längst en allé

Sammanställningen av BRÅ:s nationella trygghetsundersökning visar att Tidaholmare är de som är minst utsatta för brott i polisregion Väst. Tidaholmarna känner också minst otrygghet och oro.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterar i skriften Nationella trygghetsundersökningen - resultat på kommunal nivå en sammanställning av centrala resultat från de nationella trygghetsundersökningarna från 2019 och 2020. Resultatet visar att Tidaholmare både upplever störst trygghet i polisregion Väst och att andelen som utsatts för brott är minst här. Det är helt enkelt tryggt i Tidaholm.

- Vi tar det trygghetsskapande arbetet på allvar och jobbar aktivt för att nå resultat. Samverkan med polisen är en nyckel till framgång. Att Tidaholmarna både är och känner sig trygga värmer i hjärtat! säger Anna-Karin Skatt (S), kommunalråd i Tidaholm.

Resultaten för kommuner och stadsdelsnämndsområden i polisregion Väst visar att andelen som uppger att de utsatts för något brott mot person är störst i Göteborg kommuns stadsdelsnämndsområde Östra Göteborg (33,3 %), medan andelen är minst i Tidaholms kommun (14,5 %).

På frågorna som gäller upplevd otrygghet och oro slår rapporten fast att det är minst vanligt att uppleva otrygghet och oro i Tidaholms kommun.

Så jobbar kommunen brottsförebyggande

I Tidaholm finns ett lokalt brottsförebyggande råd där kommunen och polisen samverkar. Arbetet i Tidaholms BRÅ bygger på en ett medborgarlöfte med tillhörande handlingsplan. Under de senaste åren har rådet bland annat arbetat med bekämpning av narkotika bland unga, trygghetsskapande åtgärder i trafiken och arrangerat regelbundna trygghetsvandringar för att hitta och åtgärda utomhusmiljöer som upplevs som otrygga. Kommunen driver också löpande trygghetsskapande arbete kring både inom- och utomhusmiljöer, exempelvis trygghet i skolan, i hemmet och i offentliga miljöer.

Inom ramen för en arbetsmodell som heter Effektiv Samordning för Trygghet (EST) delar också kommunens förvaltningar, polis och privata aktörer samt näringsliv regelbundet lägesbilder mellan sig. Syftet med denna kunskapsbaserade metod är att på ett strukturerat sätt kartlägga, analysera, åtgärda, följa upp olika händelser för att öka tryggheten i Tidaholm.

Kontakt

Anna-Karin Skatt (S)

Kommunalråd

Telefon: 0502-60 60 49

E-post: anna-karin.skatt@tidaholm.se

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg & sekreterare i lokal BRÅ

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se