Tidaholms kommun klättrar 87 placeringar i Aktuell hållbarhets miljöranking

Flygfoto över bostadsområde i kommunen

Tidaholm klättrar till plats 162 i årets miljöranking. Hållbarhet är ett prioriterat områden för kommunen och fler insatser är på gång.

- Det är alltid roligt när man kan se resultat i olika mätningar. Hållbar utveckling är en prioriterad fråga för hela kommunen. Det finns en politisk enighet i att värna om miljön och vi behöver fortsätta att ta många steg i rätt riktning på det området, säger Tony Pettersson (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Begreppet hållbarhet omfattar både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I fokus för Aktuell hållbarhets miljöranking är den ekologiska hållbarheten, det vill säga att kommuner ska bidra till minskad klimatpåverkan exempelvis genom minskade utsläpp.

Hållbarhet är en högt prioriterad fråga för Tidaholms kommun. Kommunen har kommit långt inom vissa områden, men ytterligare satsningar och nya arbetssätt är på gång.

Tidaholms kommun har anslutit sig till Klimat 2030, Västra Götalandsregionens arbete för en fossiloberoende region år 2030. Kommunen har inom ramen för samarbetet antagit fyra klimatlöften.

Inom kort kommer kommunen att presentera en koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten kommer att tydliggöra vad kommunen, näringslivet och invånarna inom Tidaholms kommun kan göra för att vi tillsammans ska nå målen i Parisavtalet. Just nu rekryteras också en miljöstrateg för att kommunen ska få ännu större kompetens inom området.

Kommunen arbetar aktivt med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Kommunfullmäktiges strategiska mål knyter an till FN:s globala mål. Kommunen följer upp arbetet med de globala målen i en årlig hållbarhetsredovisning. Redovisningen för 2020 kommer att publiceras på tidaholm.se inom kort.

Kontakt

Tony Pettersson (S)

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

E-post: tony.p.pettersson@tidaholm.se

Peter Lann

Enhetschef Hållbar utveckling

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se