Brottsförebyggande rådet redovisar sin årsrapport

Översiktsbild över Tidaholm nattetid

Jämställdhet i skolan, trygga trafiksituationer och dialog med motorintresserad ungdom är några av de frågor som brottsförebyggande rådet har arbetat med under året.

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett forum för samråd och utbyte av information mellan kommunen och företrädare för polisen, räddningstjänsten och hyresvärdarna i Tidaholm. Rådets uppdrag är att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet.

Under 2020 har rådet bland annat arbetat med följande frågor:

  • För att främja en jämställd skola och lika möjligheter för alla elever har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram en jämställdhetsstrategi.
  • Som en del i det våldspreventiva arbetet har personal tagit del av en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Kommunen och polisen har genomfört en trygghetsvandring i Ekedalen och arbetar nu med invånarnas synpunkter för att öka tryggheten och förbättra trafikmiljön.
  • Trafikmätningar har gjorts på några centrala 50-sträckor, däribland Norra Kungsvägen, Stallängsvägen och Egnahemsvägen, som visar lägre medelhastighet än gällande begränsning.
  • En arbetsgrupp för motorburen ungdom har startats för att öka dialogen med unga som har ett motorintresse.
  • Elevhälsan arbetar förebyggande med information om sömn, kost, motion, alkohol, narkotika osv. under namnet Tema livsstil.

Ta del av hela rapporten:

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se