Så arbetar Tidaholms kommun med barnkonventionen

Pojke gör ett handavtryck på en stor tavla med många färgglada handavtryck

Barn har särskilda rättigheter och sedan den första januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. För att säkerställa att barnens perspektiv synliggörs vid beslutsfattande genomförs alltid barnrättsbedömningar i samband med politiska beslut i Tidaholms kommun.

I Tidaholm görs sedan början på 2017 barnrättsbedömningar kring alla beslut som ska fattas i politiska nämnder. Det innebär att en redogörelse för hur beslutet kan påverka barn ska ingå i alla beslutsunderlag.

- Kommunens inställning är att om vi tar hänsyn till barnens perspektiv så fattas bättre beslut. Att vi har ett systematiserat arbete innebär en påminnelse för såväl tjänstepersoner som politiker att ta med barnens perspektiv i den samlade bedömningen, säger Malin Gustafsson, Folkhälsostrateg i Tidaholms kommun.

Ju större påverkan ett beslut väntas få för barn, desto större är kravet på utredning. Om ett beslut förväntas ha liten påverkan kan barnrättsbedömningen omfatta några meningar. Förväntas beslutet ha stor påverkan är kraven högre och en mer omfattande barnkonsekvensanalys ska genomföras.

Kommunen har just förtydligat vad som gäller kring barnrättsbedömningar i en ny rutin. Det hålls också regelbundet utbildningar kring barnkonventionen och barnrättsbedömningar för såväl politiker som tjänstepersoner.

Vad innebär barnkonventionen?

Barnkonventionen heter egentligen FN:s konvention om barnets rättigheter. Den innehåller 54 artiklar som beskriver vilka rättigheter varje barn (0-18 år) har. Barnkonventionens fyra huvudprinciper är:

  • Rätten till icke-diskriminering
  • Principen om barnets bästa
  • Rätten till liv och utveckling
  • Rätten att få sin röst hörd

UNICEF har i uppgift att se till att barnkonventionen efterlevs. På UNICEF:s webbplats finns barnkonventionens alla punkter. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Malin Gustafsson

Folkhälsostrateg

Telefon: 0502-60 64 46

E-post: malin.gustafsson@tidaholm.se