Kultur- och fritids­nämndens budget 2020

Kultur- och fritidsnämnden står inför stora utmaningar de två kommande åren då nämnden behöver minska sina kostnader med ungefär 10 % jämfört med dagens budget.

Den största kostnaden för nämnden, undantaget personalkostnader, är lokalkostnader. Att ha kvar alla lokaler man har idag är därför inte möjligt. Genom att samordna verksamheter kommer dessutom andra fördelar, som ökade möjligheter till samverkan mellan personal.

Kultur- och fritidsnämnden får 0,7 % mer i budget 2020 än man haft 2019. Eftersom löne- och kostnadsökningar beräknas till mellan 2-3% årligen innebär det att nämnden måste genomföra anpassningar under 2020 för att nå en budget i balans.

Eftersom prognoserna inför 2021 visar på samma procentuella ramökning (en uppräkning på 0,7 % ) har nämnden valt att besluta om anpassningar för både 2020 och 2021 för att redan nu kunna ta ett helhetsgrepp om anpassningarna. Dessutom får inte nämnden kompensation för den nya hallen som byggs på Rosenberg.

Under år 2021 kommer den nya idrottshallen på Rosenberg att stå färdig och den ska till hälften driftas av kultur- och fritidsnämnden. Kommunen kommer då att ha fyra idrottshallar, vilket är mycket för en kommun av Tidaholms storlek. Eftersom nämnden inte anser att det finns ett behov av ytterligare en hall utifrån ett föreningsperspektiv har nämnden beslutat att säga upp hyresavtalet på idrottshallen, som är den enda av hallarna som inte är i fullstorlek. Resultatet blir att föreningslivet i Tidaholm, liksom idag, kommer att ha tillgång till tre idrottshallar. Beslutet möjliggör för kommunen att behålla ett brett utbud av både idrottsanläggningar och kulturutbud.

Genom samlokalisering och samverkan vill kultur- och fritidsnämnden upprätthålla, men inte höja, den höga ambitionsnivån som finns inom nämndens verksamhetsområden. Samtidigt innebär en låg uppräkning av budgetramen stora utmaningar de kommande åren.

Beslutade förändringar

  • Skapa ett besökscentrum på Vulcanön och flytta Barnens hus till samma byggnad som museet och turistbyrån.
  • Flytta den öppna ungdomsverksamheten till bibliotekshuset.
  • Samordna verksamhetsvaktmästarna inom kultur och fritid i en gemensam organisation.
  • Öka intäkterna för verksamheterna.

Kontakt

Pema Malmgren

Kultur- och fritidschef

Telefon: 0502-60 61 86

E-post: pema.malmgren@tidaholm.se

 

Louise Holmvik

Förvaltningsekonom

Telefon: 0502-60 60 34

E-post: louise.holmvik@tidaholm.se