Kommunstyrelsens budget 2020

Kommunstyrelsen kommer att behöva minska sina kostnader med 1,2 miljoner under 2020. Den största anpassningen är minskade personal- och konsultkostnader, justeringar som till viss del redan är genomförda. I budgeten ingår även de särskilda prioriteringar där kommunen väljer att satsa extra resurser.

De verksamheter som finns direkt under kommunstyrelsens är: Ekonomiavdelning, IT- och informationsavdelning, reception, personalavdelning, kontorsservice, kansliavdelning och näringslivsenheten.

Kommunstyrelsen och finansförvaltningen redovisas tillsammans enligt kommunens redovisningsmodell. På finansförvaltningen finns dock inga anställda utan det är en finansiell enhet där bland annat pensionskostnader och långsiktiga investeringar bokförs. Det gör att summan för finansförvaltningen kan variera stort mellan olika år och därför blir den totala budgeten (finansförvaltningen och verksamheten under kommunstyrelsen) svår att jämföra år från år. Nedan redovisas därför budgeten undantaget finansförvaltningen, vilket motsvarar redovisningarna för övriga nämnder.

Uppräkningen för den del som rör kommunstyrelsen, undantaget finansförvaltningen, är 1,7 %. Eftersom kostnadsökningen beräknas vara högre medför det att verksamheterna som står under styrelsen behöver göra anpassningar för att nå budget. Styrelsen räknar också med dyrare licenskostnader det kommande året vilket gör att den posten i budgeten gått upp. Anpassningen och fördyrningen av licenskostnader gör att styrelsen totalt behöver spara 1,2 miljoner.

De största förändringarna jämfört med budgeten 2019 är minskade personal- och konsultkostnader. Verksamheterna har aktivt arbetat med att digitalisera en allt större del av sina arbetsområden vilket medför en möjlighet att minska personalstyrkan. Detta görs genom naturliga avgångar och samarbeten mellan avdelningarna, förändringar som redan genomförda.

Ytterligare en anpassning är att nämnden minskar sitt innehav av fordon. Kommunen har under 2019 utvecklat sin bilpool. Att ha fordonen gemensamt medför både att de används effektivare och att färre fordon totalt sett behövs. Arbetet är också en del i kommunens miljöarbete då fordonen i bilpoolen är elbilar.

Inom ramen för kommunstyrelsens budget finns en post för prognososäkerhet. De medel som avsätts hit används när prognoserna inte stämmer med utfallet i någon verksamhet. Syftet är att om en nämn får minskade inkomster eller oförutsett ökade utgifter under året kan dessa medel balansera kostnaderna och resultatet för kommunen som helhet blir enligt planen – en typ av buffert. Budgeten för prognososäkerhet har minskat från 7,0 till 2,8 miljoner mellan 2019 och 2020. Det gör att det finns mindre utrymme för avvikelser jämfört med budget, vilket ställer högre krav på alla kommunens nämnder att hålla budget.

I kommunstyrelsens budget finns medel avsatta för särskilt prioriterade områden. Under 2020 kommer extra medel att tillföras följande:

  • Miljöstrategiskt arbete – 1 000 000
  • Bredbandsutbyggnad - 350 000
  • Detaljplanering och planläggning - 700 000
  • Feriepraktik för gymnasieelever - 500 000

Kontakt

Henrik Johansson

Ekonomichef

Telefon: 0502-60 62 11

E-post: henrik.johansson@tidaholm.se


Federico Dell'Anna

Förvaltningsekonom

Telefon: 0502-60 60 94

E-post: federico.dellanna@tidaholm.se