Vattenskyddsområde Källefall

Den 25 februari 2019 fastställde kommunfullmäktige ett nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Källefall vattentäkt. Beslutet har delgetts berörda genom kungörelsedelgivning.

Syftet med vattenskyddsområdet

Syftet med skyddsföreskrifterna är att säkerställa ett effektivt skydd för grundvattnet inom skyddsområdet så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

Skyddsföreskrifter

I den primära, sekundära och tertiära skyddszonen gäller särskilda skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Skyddsföreskrifterna börjar gälla genast, från och med den 25 februari 2019, även om de överklagas. Överklagandetiden löpte ut den 22 mars 2019. Inget överklagande har kommit in.

För befintliga anläggningar och verksamheter inom vattenskyddsområdet träder förbud, tillståndsplikt och anmälningsplikt i kraft två år efter beslutsdatumet, dvs. den 25 februari 2021.

Tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden utövar tillsyn över skyddsföreskrifterna samt handlägger anmälan, tillstånd och dispenser.

Vattenskyddsområdet från 1972 upphävt

Kommunfullmäktige beslutade 25 februari 2019 att vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter fastställt av Vattendomstolen 1972 ska upphöra att gälla den dag det nya vattenskyddsområdet har vunnit laga kraft. Beslutet har delgetts berörda genom kungörelsedelgivning.

Beslutet om det nya vattenskyddsområdet vann laga kraft den 23 mars 2019 och vattenskyddsområdet som fastställdes 1972 är alltså upphävt.

Mer information

Samtliga handlingar i ärendet finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset, Torggatan 26 A, 522 31 Tidaholm.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Johan Elgh på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakt

Johan Elgh

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0502-60 60 85

E-post: johan.elgh@tidaholm.se