Gestilrenprojektet

-ett crowdfundat forskningsprojekt på Tidaholms museum

Vad hände egentligen vid Gestilren? Den sjätte september 2018 påbörjade Tidaholms museum "Gestilrenprojektet" som är ett samarbete mellan Tidaholms museum, rådgivande arkeolog Martin Toresson och geofysikern Roberto Grassi.

Senaste nytt...

Vi har ju lovat att summera vad som hänt under året som gått sedan vi lanserade Gestilrenprojektet. De gör vi lagom tills det är dags för kulturavsdagen som i år infaller den andra helgen i september. Vi har lite av en skräll på gång. Ge er till tåls tills dess att vi inom kort uppdaterar det senaste inom Gestilrenprojektet... 

Tiden flyger fram och nu är det snart ett år sedan Tidaholms museum sjösatte ett djärvt projekt. Vi vill ju se om vi kan få till en markscanning av platsen där slaget vid Gestilren kanske ägt rum....

Hur har det gått då!? Jodå vars. Tidaholms musuem har varit i kontakt med Tidaholms kommuns ekonomiavdelning och vi hade den 6 augusti 2019 fått in ihop 12 088, 30 kr.

Hur mycket kostar en markskanning!?

Alla pengar går oavkortat till projektet och vi har sagt att vi behöver minst 30 000 kr för att hunna genomföra det.* Läs gärna mera om finansiering under rubriken "Vart går pengarna till" lite längre ner på denna sida...

Tidaholms museum, samordnar, står för dokumentation och layout av informations material. Kort sagt bidrar Tidaholmsmuseum med sin arbetstid i den mån det är möjligt för ett litet kommunalt museum men mycket arbete sker alltså ideellt. Även arkeolog Martin Toresson arbetar med detta på ideel basis. Det som om pengarna går är till, är till arbetstid och utrustning för geofysiker Roberto Grassi för att kunna genomföra skanningen.

Det är fortfarande ett spännande projekt och vi har olika ledtrådar som behöver nystas upp. Vi söker fortfarande kontakt med personer som hört mera om det faktum att man trillat på skelettdelar vid Gestilren. Sådana här berättelser kan leva i århundraden. Ibland liggar det såklart sanning bakom sådana här berättelser och ibland är det skrönor. Det unika med denna berättelse är att flera informater i modern tid har hört talas om att man vid en ombyggnation av vägen på 1920-talet, råkade gräva fram skelettdelar. Vi arbetar vidare med detta projekt om än vi är ett litet kommunalt museum.

Tack vara bidrag från er så hoppas vi kunna genomföra en markskanning. Kan det vara så att vi kan få ihop en tillräcklig summa redan i år!?

Vi kommmer att hålla er uppdaterade inför kulturavsdagen. Kanske, kanske, kanske kommer vi upp i den somma som krävs för att projektet ska äga rum.

Den 19 oktober var Tidaholms museums Per Wahlström och Elisabet Östh samt arkeolog Martin Toresson ute i stålande höstväder, i trakterna kring Varv och kollade upp lite tips och ledtrådar som kommit till Tidaholms museums kännedom ang. Gestilrenprojektet. Med oss hade vi Alf Bergman och Håkan Andersson som delgav oss flera nya uppgifter och ledtrådar som vi nu arbetar vidare med. Vi fick bland annat veta att en man från Varvs socken vid namn Assar Dalhström, som arbetade som vägarbetare när vägen vid Gestilren underhölls på 1920-talet sett massgraven. Alf Bergman informerade om att han själv hört Assar Dahlström berätta om detta. Även Assars bror Erik Dahlström som också arbetade som vägarbetare vid Gestilren såg något som liknade en massgrav, när vägen gjordes i ordning på 1920-talet, enligt Alf Bergman. Vi arbetar vidare med informationen vi fått och följer upp nya ledtrådar.

Rent ekonomiskt har Gestilrenprojekten hittills, idag t.o.m. den 31 maj 2019,
genererat 9310 kr totalt. Det tackar vi för.

Syfte

Syftet med projektet är att med ny teknik ta reda på om det ligger någon sanning i de muntliga utsagor som kommit till Martin Toressons och Tidaholms museums kännedom. Nämligen att man så sent som 1924 hittade en massgrav, i närheten av Gestilren. Tidaholms museum hoppas att insamlingen ska möjliggöra att Gestilren undersöks med ny teknik och nya vetenskapliga metoder. Förhoppningen är att bringa mer klarhet och ljus över det omstridda slaget vid Gestilren. 

I samband med Kulturarvsdagen 2018 sjösatte Tidaholms museum, tillsammans med arkeolog Martin Toresson, en ettårig insamling för att ta reda på om det geofysiskt är möjligt att ”se” om det finns en massgrav vid Gestilren, på Varvsberget i Tidaholms kommun. Tanken bakom denna insamling är att det under ett år samlats in tillräckligt med pengar för att kunna finansiera och därmed möjliggöra, en markskanning av området vid nästa års kulturarvsdag, den andra helgen i september 2019.

Det finns möjlighet att följa Gestilrenprojektet via Tidaholms museums hemsida, via nyhetsbrev och i sociala media. Tidaholms museum har ordnat ett eget swishnummer och det går också att betala in till Tidaholms kommuns postgiro.

Hur kan jag bidra till projektet?

Vill du vara med och delfinansiera detta projekt? Skicka in valfri slant till det öronmärkta projektet "Gestilren" via Swish eller på Tidaholms kommuns Plusgiro . Både Plusgironumret som märks med ett referensnumer och Swishnumret går oavkortat till Gestilrenprojektet. Swishnummer: 123 115 48 55.

Tidaholms kommuns plusgironummer är: 12 14 20-4 märk inbetalningen referensnumret: 3590-5131-10083 och om du går plats gärna också ditt namn.

Vad går pengarna till?

Geofysiska undersökningar vid en eventuell massgrav vid Gestilren går till den geofysiska undersökningen. Om vi får in mera än 30 000 så har vi satt ett tak på 50 000 kr. De överskjutande pengarna är för att reservera sig för ev. prishöjningar av den vetenskapliga undersökningen och oförutsedda kostnader. Överskjutande pengar kommer att användas för att dokumentation men också för att kunna arvodera Martin Toresson för det ideella arbete han lagt ner. Gestilrenprojektet kommer öppet att redovisa alla räkenskaper och inbetalningar vid en ”Gestilrenkväll” på Tidaholms museum 2019. Då hoppas vi också att kunna föreläsa om själva skanningen av Gestilren…

Varför genomförs projektet?

Ren och skär vetgirighet! Ny teknik kan bidra med ny fakta och nytt underlag i mysteriet med vart slaget stod!

Hur kan jag följa projektet?

Genom att skriva ”Gestilren” i ämnesraden när du mejlar till oss så visar du att du vill ha nyhetsbrev av oss. Detta är vår mejladress: tidaholms.museum@tidaholm.se

Det går också att följa Gestilrenprojektet på vår hemsida: www.tidaholmsmuseum.se eller på Tidaholms museums Facebooksida.

Vad händer med mina inbetalade pengar om projektet av någon anledning inte kan genomföras?

Om vi inte får in tillräckligt med pengar tills kulturarvsdagen i september 2019 så går vi ut på vår hemsida, i våra sociala kanaler samt Västgötabladet och informerar om detta. För er som har valt att bli uppdaterade via nyhetsbrev, kommer informationen också via mejl. Vi hoppas såklart innerligt att vi får in tillräckligt med pengar och ligger vi bra till, så förlänger vi eventuellt insamlingsperioden något. Vi kommer dock att hålla er ajour och uppdaterade här på vår hemsida. Om projektet av någon anledning skulle bli inställt, av någon annan anledning än bristande finansiering, så betalar vi tillbaka pengarna till donatorerna. Vi har era inbetalningsuppgifter och de summor ni ni betalat in. Vid frågor och funderingar kring detta. Kom ihåg att ni välkomna att höra av er till Tidaholms museum!

Historisk bakgrund

Sedan 1130 och framåt hade de Sverkerska och Erikska ätterna kämpat om makten i Sverige. Under tidigt 1200-tal fanns en lugnare period, som avbröts då Knut Erikssons fyra söner, Erik Knutsson och hans icke namngivna bröder, gjorde uppror. De tågade in från Norge och hade norska trupper som förstärkning. Den14 november 1205 drabbade Sverkerska och Erikska härarna samman vid Älgarås Kungsgård, vilken inte idag är lokaliserad. (Icke att sammanblanda med slaget vid Hova, 70 år senare) Alla bröder förutom Erik dödades, vilken flydde tillbaka till Norge.

1208 återkom Erik med nya norska och svenska trupper, medanSverker skall ha värvat en större här av bland annat danska trupper. De drabbade samman mellan Dala och Kungslena på Plantabergets sluttningar. Här förlorade Sverker, och många danskar miste livet.

De kommande två åren tycks var en form av limbo i Sverige. Ingen ny kung kröns, och Erik Knutsson styr Sverige, men utan kungakrona. 1210 försöker Kung Sverker igen att återta makten, och då står slaget i Gestilren. Ingen vet med säkerhet vart detta Gestilren ligger rent geografiskt. Östergötland, Uppland och Västergötland har föreslagits som möjliga landskap där slagit kan ha stått.

Oavsett vart slaget stod, så miste Sverker, och hans Jarl livet i slaget och Erik Knutsson vinner det. Sverkers fana skall enligt uppgift ha tagits av Erik, och skänkts till Lagmannen i Västergötland. Denne skall senare ha skänkt denna till Snorre Sturlasson på Island.

Strax efter slaget kröner ärkebiskopen i Uppsala Erik till kung och en konsolidering av riket startar. Detta är den sista striden mellande Erikarna och Sverkrarna. Slaget avslutar en nästan 100-årig maktkamp i Sverige.

Gestilrenprojektets upplägg


Den ursprungliga offerten för den vetenskapliga geofysiska skanningen är på 30 000 kronor men projektägarna, Tidaholms museum, reserverar sig för eventuella prishöjning och ämnar försöka samla ihop vi 50 000 kronor, så att vi också kan dokumentera och marknadsföra Gestilrenprojektet, samt också arvodera Martin Toresson för det ideella arbete han lagt ner. Gestilrenprojektet kommer öppet att redovisa alla räkenskaper och inbetalningar vid en ”Gestilrenkväll” på Tidaholms museum 2019. Då hoppas vi också att kunna föreläsa om själva skanningen av Gestilren…

Tidaholms museum avser att bistå med arbete av layout, marknadsföring, handräckning av Tidaholms museums personal och övernattning för Roberto Grassi när han arbetar med projektet.

Vetenskaplig metod


Markradar eller georadar används med många tillämpningar inom geologi, miljö, glaciologi, arkeologi, byggnation och konstruktion. Med markradar finns det möjlighet att skilja på olika material som t.ex. olika jordarter, berg, plast, metall, hålrum fyllda med sediment, vatten eller luft. Med en markradar mäts kontraster av elektromagnetiska egenskaper i markprofilen. En elektromagnetisk våg blir delvis reflekterad/transmitterad när den möter en yta över vilken materialens dielektriska konstant skiljer sig. Ju större kontrasten är desto starkare blir den reflekterade signalen.

Lokaliseringen av Gestilren har varit och är, omdebatterad. Projektet går ut på att göra en markradarskanning. Det har länge i folkmun berättats om flera fynd i form av skelett och skallben i trakten kring Gestilren. Enligt en till ny källa som kom till Tidaholms museums kännedom sommaren 2017 fann man 1924 en stor grop med massor av människoben under en ombyggnation av vägen vid Gestilren. Arbetarna belades med tystnadsplikt av verkmästaren. De var vid denna tid daglönare och måna om att få behålla arbetet. Så de förblev tysta men släktingar har fått med sig denna berättelse och kunskap och fått platsen utpekat för sig. Syftet med markskanningen är att kunna avgöra om det faktisk finns en massgrav på denna noggrant utpekade plats med hjälp av ny teknik och internationell expertis inom det geofysiska området.