Bidrag, stöd & stipendier

Här kan du läsa om vilka bidrag och stipendier som kan sökas hos Tidaholms kommun.

Bidragsansökningar görs via Rbok Länk till annan webbplats., som är kommunens lokalboknings- och föreningsbidragssystem.

Verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd)

Tidaholms kommun kan ge bidrag till ideell förening som är registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen i Tidaholm. Bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi.

Verksamhet för barn och ungdom 7-25 år (från år 2014) ger 2 kr per deltagare samt 25 kr per sammankomst. Från september 2011 finns även möjlighet för föreningar med betydande del av sin verksamhet fokuserad på barn i åldern 3-6 år att söka bidrag hos kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 25 augusti för vårterminens verksamhet samt 25 februari för höstterminens aktiviteter. Utbetalning av bidraget sker efter beslut i kultur- och fritidsnämnden. Ansökan om bidrag görs via Rbok (kommunens lokalboknings- och föreningsbidragssystem).

Anläggningsbidrag

Anläggningsbidrag utgår till idrottsförening med egen ägd eller hyrd anläggning. Anläggningsbidrag är bidrag för drift och visst löpande underhåll av anläggning. Bidraget baseras på anläggningens storlek och funktioner samt av föreningen redovisade driftskostnader, som direkt kan hänföras till anläggningen. Kultur- och fritidsnämndens strävan är att prioritera föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, men alla föreningar som äger eller hyr och driver sina anläggningar kan få bidrag. Kultur- och fritidsnämnden betalar endast ut bidrag till lokal eller anläggning där föreningen har sin huvudsakliga verksamhet.

Bidraget består av två delar - grundbidrag och bidrag till skötsel. Grundbidrag baseras på anläggningens storlek och funktioner, verifierade kostnader för el, värme, bränsle, vatten, renhållning, försäkringar, arrende och/eller hyra (personalkostnader är ej bidragsgrundande) som bifogas ansökan. Bidrag till skötsel, ersättning för slitage och visst enklare löpande underhåll grundas på antalet aktiva medlemmar i ungdomsverksamhet 7-25 år. Bidraget kan även utgå till föreningar som vänder sig till andra grupper i samhället, som prioriterar folkhälsoarbete inom sin verksamhet samt föreningar som skapar mötesplatser för generationsöverskridande aktiviteter och/eller aktiviteter som syftar till att inkludera målgrupper som står långt ifrån föreningslivet.

Bidraget beslutas i kultur- och fritidsnämnden, som bedömer bidragsstorleken utifrån föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

Ansökan om bidrag görs via Rbok (kommunens lokalboknings- och föreningsbidragssystem) senast den 15 oktober varje år. Verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och redovisning av medlemsantal (aktiva) samt barn- och ungdomsverksamhet redovisas i ansökan.

Kulturbidrag

Som kultur- eller hembygdsförening kan man söka om bidrag för stöd till föreningsverksamhet som ger kommuninvånarna möjlighet att delta i och uppleva olika kulturformer samt föreningar som vårdar kulturarvet.

Ansökan om bidrag görs via Rbok (kommunens lokalboknings- och föreningsbidragssystem) senast den 15 oktober varje år. Verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse redovisas i ansökan. Bidrag baseras på om föreningen har driftskostnader för en lokal, om föreningen arrangerar evenemang av allmänt intresse och om föreningen har verksamhet av allmänt intresse.

Bidraget beslutas i kultur- och fritidsnämnden, som bedömer bidragsstorleken utifrån planerad verksamhet för kommande år, föregående års verksamhet och aktiviteter samt om föreningen äger en bygdegård.

Kontakt

Johanna Andersson

Enhetschef Kultur

Telefon: 0502 ‑ 60 61 88

E-post: johanna.andersson@tidaholm.se

Utvecklingsbidrag

Bidrag kan ges till att utveckla verksamheten eller annat som främjar barn- och ungdomsverksamhet, integration och mångfald i föreningen, friskvård eller motsvarande och som inte har med löpande driftskostnader att göra. Bidrag kan ges till investeringar som förbättrar eller förnyar anläggningar, t ex i syfte att minska driftskostnader, samt förbättra tillgängligheten. Bidrag kan även ges vid reparationer av skador eller andra åtgärder som uppkommit utan att föreningen kan anses ansvarig, t ex stormskador, vissa vattenskador, krav på avlopp etc (ej försäkringsskador). Ansökan görs via Rbok (kommunens lokalboknings- och föreningsbidragssystem) innan projektet påbörjas och beslutas av nämnd. Bifoga styrkande handlingar, såsom offert eller kalkyl.

Startbidrag

Nystartad förening som uppfyller de allmänna bestämmelserna kan söka 1 000 kronor i startbidrag. Ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen kan skickas när som helst under året. Protokollsutdrag från mötet då föreningen bildades, namn på styrelsemedlemmar och en allmän beskrivning av planerad verksamhet, organisationsnummer samt kontonummer som står i föreningens namn bifogas ansökan. Ansökan görs via Rbok (kommunens lokalboknings- och föreningsbidragssystem).

Stipendier

Tidaholms kommun delar vartannat år, ojämna år, ut tre slags stipendier till person, personer eller organisationer som utsetts av kultur- och fritidsnämnden. Stipendierna består av ett kultur-, ett fritids- och ett föreningsledarstipendier. Det är fritt att lämna förslag till nomineringar vilka skall vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 15 september.

Projektmedel från Folkhälsorådet

Projektmedel utbetalas till aktörer vilka i samverkan med folkhälsorådet bedriver folkhälsoarbete som går i linje med folkhälsorådets mål och prioriteringar. Både externa och interna aktörer kan söka. Folkhälsoarbetet är politiskt styrt och syftar till att skapa förutsättningar för en god hälsa hos medborgarna, en social hållbar utveckling samt att minska de sociala skillnaderna i hälsa. Folkhälsorådet gör en individuell bedömning av inkomna ansökningarna.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0502 ‑ 60 62 07, 60 62 10, 60 61 88

E-post: kultur.fritid@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 december 2023