Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Att skapa trygghet och arbeta preventivt med insatser som gör att färre brott begås är positivt ur både ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Det gör att alla vinner på brottsförebyggnade arbete. Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, har i uppdrag att organisera och följa upp det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Tidaholm.

I Tidaholms kommun finns ett utvecklat samarbete mellan kommunen, polisen, fastighetsägare och företagare där man genom utbyte av information och gemensamma analyser kan sätta in åtgärder så snart ett behov identifierats. Samverkan kallas Effektiv samordning för trygghet (EST).

Prioriterade områden

För att kunna säkerställa att arbetet ger resultat tar BRÅ fram prioriterade områden. Till dessa knyts mål som sedan följs upp genom olika indikatorer. De prioriterade områdena är:

  1. Trygga och säkra miljöer
  2. Trafiksäkerhet
  3. Inbrott och skadegörelse
  4. Narkotika

Trygghet

BRÅ verkar för att kommunen ska upplevas som en trygg plats. Trygghetsskapande arbete sker till exempel genom att främja nattvandring och anordna trygghetsvandringar. För att vidga perspektiven i den offentliga miljön har BRÅ beslutat att årligen genomföra trygghetsvandringar i kommunen. Då bjuds berörda parter in att tycka till om trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet i valda områden. De senaste trygghetsvandringarna har genomförts i centrala Tidaholm och i Ekedalen.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Effektiv samordning för trygghet (EST) används inom kommunen och är ett arbetsätt som utgår ifrån regelbundna avstämningar med ett stort antal aktörer. Här rapporterar såväl polis som företagare, fastighetsägare och kommunens olika verksamheter in olika störningar och begångna brott. Genom att samla all information skapas en lokal lägesbild och mönster, och till exempel ökade störningar på en särskild plats kan snabbt identifieras.

När ett problem är identifierat genomförs en orsaksanalys. När roten till problemet är identifierat anpassas åtgärder för att komma till rätta med den bakomliggande orsaken. I orsaksanalysen används BRÅ:s riktlinjer för orsaksanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När insatser genomförs dokumenteras dessa och arbetet följs upp. Eftersom det görs regelbundna avstämningar går det snabbt att se om en insats fått önskad effekt.

Våld i nära relationer

BRÅ arbetar för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Arbetet bygger på att det finns rutiner och kunskap att uppmärksamma våld och ge stöd till våldsutsatta och våldsutövare. Arbetet innebär också att arbeta våldspreventivt för att förebygga att våld inträffar.

Tidaholms Bostad och Energi AB arbetar med att upptäcka våld som sker i hemmet genom Tidaholmskurage.

Motorburen ungdom

BRÅ arbetar för att öka dialogen med motorburen ungdom och skapa goda förutsättningar för unga att utöva sitt motorintresse. Kommunen i samverkan med Polisen och näringslivet har genomfört projekten Epa levererar och Trygg i Tidaholm tillsammans med unga.

Kontakt

Samhällsskydd mellarsta Skaraborg (SMS)

Säkerhetssamordnare

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: sakerhetsms@falkoping.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:16 maj 2024