Offentlighet och sekretess

I Sverige har vi en grundlagsskyddad rätt för alla att ta del av allmänna handlingar som kommer till, och skickas från, kommunen. Denna rätt kallas för offentlighetsprincipen.

Syftet med offentlighetsprincipen är att ge allmänheten insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstepersoner arbetar. På det sättet ges du en möjlighet att påverka kommunens verksamhet.

Huvudregeln är att det som kommer in till, och skickas från, kommunen är offentligt och att du har rätt att ta del av detta. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har du bara rätt att ta del av handlingar som betecknas som allmänna handlingar. För det andra har kommunen i vissa fall möjlighet att sekretessbelägga handlingar.

Sekretess

Kommunen kan belägga uppgifter med sekretess i de fall det finns lagligt stöd för att göra det. Den vanligaste anledningen till att något beläggs med sekretess är att det berör en enskild person som kan ta skada av att uppgifterna offentliggörs.

Att en uppgift är belagd med sekretess innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får informera om uppgiften. Detta innebär bland annat att de som arbetar på kommunen i sådana fall har tystnadsplikt.

Lagen omfattar alla sekretessbelagda uppgifter en anställd får kännedom om genom sitt arbete. Sekretessen kvarstår även då anställningen eller uppdraget upphör. Sekretessen kan bara brytas om det finns stöd för det i lag.

Upplevd bruten sekretess

Du som har kontakt med kommunen ska kunna lita på att uppgifter om dig och dina personliga förhållanden som omfattas av sekretess inte lämnas ut till andra. Ta kontakt med ansvarig chef om du upplever att vi har brustit i vår sekretess eller tystnadsplikt.

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 februari 2024