Process från valdag till mål och budget

Val till kommunfullmäktige

Den 11 september 2022 genomfördes allmänna val till riksdag, region och kommunfullmäktige.

Valresultat

Kommunfullmäktige i Tidaholms kommun består av 41 mandat.

Följande partier samlar 23 mandat i fullmäktige: Moderaterna, Vi Tidaholm, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. De fem partierna har ingått en valteknisk samverkan under mandatperioden 2023 – 2026.

Partierna som utgör majoriteten:

  • Har tillsammans mer än hälften av rösterna i kommunfullmäktige.
  • Innehar ordförandeposter i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, samt posten kommunalråd.

Resterande 18 mandat fördelas mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ingått en formell samverkan och utgör en opposition mot majoriteten.

Partierna som utgör oppositionen:

  • Innehar vice ordförandeposter i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, samt posten oppositionsråd.

Målstyrning i Tidaholms kommun

I november 2022 fastställde kommunstyrelsen Riktlinje målstyrning. Riktlinjen innebär flera förändringar i det målstyrda arbetet från och med verksamhetsår 2024.

1. Fyraåriga målperioder:

Fullmäktiges mål ligger fast under en målperiod om 4 år. Målperioden följer mandatperioden med ett års förskjutning, så att det första året i varje mandatperiod används för att ta fram nya mål för kommunen.

2. Typer av mål:

Fullmäktige antar tre typer av mål för Tidaholms kommun:

  • Strategiska mål (max 3),
  • Finansiella mål,
  • Personalpolitiskt mål.

3. Uppdrag och uppföljning:

För varje mål anger fullmäktige en eller flera konkreta och mätbara önskade effekter. Fullmäktige uppdrar åt nämnder att åstadkomma sådana önskade effekter genom att anta och genomföra verksamhetsmål. Vid uppföljning av strategiska mål analyseras hur många önskade effekter kommunen har uppnått.

Målstyrningens process, begrepp och årshjul beskrivs ingående i Riktlinje Målstyrning.

Budgetberedning

Den 11 januari 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om en budgetberedning för mandatperioden 2023–2026. I budgetberedningen sitter representanter för Moderaterna, Vi Tidaholm, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Budgetberedningens roll är att med stöd av förvaltningen bereda förslag till:

  • Mål för Tidaholms kommun. Målen fastställas av fullmäktige år 2023 och gäller sedan i fyra år: 2024 – 2027.
  • Strategisk plan och budget. En ny budget antas inför varje nytt verksamhetsår.

Dialog om kommunens utmaningar och möjligheter

Den 27 januari 2023 träffades kommunens ledande politiker och tjänstepersoner till konferensen Framtidsdagen. Under dagen förmedlades en omvärldsanalys samt en lägesbild för Tidaholms kommun vad gäller ekonomi, befolkningsutveckling samt sex utmaningar inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Syftet med konferensen var att förmedla fakta och ge politikerna tillfälle att föra dialog om de utmaningar och möjligheter som kommunen står inför.

De reflektioner, idéer och förslag som politiker framförde under konferensen sammanfattades av förvaltningen och delgavs samtliga konferensdeltagare och budgetberedningen.

Budgetberedningen tar fram förslag till mål och budget

Dokumentationen från Framtidsdagen utgör ett centralt underlag i budgetberedningens arbete med att fram nya mål för Tidaholms kommun. Andra viktiga underlag för budgetarbetet är prognoser för kommunens inkomster i form av skatter och statliga bidrag, referenskostnader för de verksamheter som kommunen bedriver samt kostnadsutveckling för löner, pensionsavtal och räntor. Under våren 2023 för budgetberedningen dialog med nämnderna, för att ytterligare lyssna in verksamheternas analyser och behov.

Kommunstyrelsen behandlar förslag till mål och budget

Budgetberedningen lägger fram förslag till kommunstyrelsen vad gäller mål för Tidaholms kommun för fyra år samt en strategisk plan och budget för kommande år. Kommunstyrelsen beslutar om förslaget ska lämnas vidare till kommunfullmäktige.

Fullmäktiges fastställer mål och budget

Under hösten 2023 beslutar fullmäktige om mål för Tidaholms kommun för perioden 2024–2027 samt en strategisk plan och budget för 2024–2026.

Nämnder fastställer verksamhetsplaner

Varje nämnd tar, med stöd av sin förvaltning, fram ett förslag till verksamhetsplan med mål och budget för nämndens verksamheter. Utgångspunkt för verksamhetsplanerna är den budget och de mål för Tidaholms kommun som fullmäktige har antagit.

Mål och budget träder i kraft

Den 1 januari 2024 träder budget och mål i kraft:

  • En strategisk plan och budget, med mål för Tidaholms kommun.
  • En verksamhetsplan med mål och budget för varje nämnd.

Målstyrt arbete under 2024–2027

 Under varje verksamhetsår (2024, 2025, 2026 och 2027) pågår arbete med att utveckla kommunen i enlighet med de mål som fullmäktige har fastställt för målperioden 2024–2027. Samtidigt pågår även arbete med att förverkliga de mål som kommunstyrelse och nämnder har fastställt, samt att bedriva löpande verksamhet och service.

Uppföljning av mål och budget

Varje år följer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige upp mål och budget för Tidaholms kommun vid delårsbokslut och årsredovisning. Varje år följer varje nämnd upp verksamhetsmål och detaljbudget som anges i nämndens verksamhetsplan. I årsredovisningen presenteras kommunens ekonomiska resultat samt resultatet av det målstyrda arbetet, och vilken skillnad det har gjort för kommunens invånare.

I april 2028 behandlar fullmäktige den slutgiltiga uppföljningen av målen för Tidaholms kommun under perioden 2024 – 2027.

 Tidsaxel för målperiod 2024–2027

Tidsaxel för målperiod 2024–2027

Kontakt

Lena Kulin

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare

Telefon: 0502-60 69 10

E-post: lena.kulin@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 mars 2024