Klimatlöften

Att arbeta för en hållbar utveckling, till exempel genom minskade utsläpp är viktigt för Tidaholm. Kommuen har en ambition att anpassa den egna verksamheten för att nå våra gemensamma klimatmål. Kommunen vill också vara med och stötta andra aktörers arbete inom miljö- och klimatfrågor.

Klimatlöften

Tidaholms kommun har antagit fyra klimatlöften. Ambitionen är att kommunen ska minska klimatpåverkan genom minskade utsläpp och högre krav kring låg klimatpåverkan vid upphandlingar och inköp.

1. Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal.

Det innebär att kommunen ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Kommunen ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning

2. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar.

Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta och ställer krav i minst tre upphandlingar under 2021.

3. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar.

Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna byggnader/lokaler.

4. Vi har arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget.

Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt om 16 procent per år.

5. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Tidaholms kommun går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av
flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv. Upphandlingar som berör detta klimatlöfte är exempelvis sjukvårdsmaterial, förbrukning- och städutrustning.

Samverkan

Tidaholms kommun har undertecknat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet om att regionen ska vara en fossiloberoende region 2030. Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.

Tidaholm är också med i Glokala Sverige som är en annan samverkansplattform som jobbar med målen för Agenda 2030.

Kontakt

David Lindh

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:14 september 2022