Klimatlöften

Att arbeta för en hållbar utveckling, till exempel genom minskade utsläpp är viktigt för Tidaholm. Kommuen har en ambition att anpassa den egna verksamheten för att nå våra gemensamma klimatmål. Kommunen vill också vara med och stötta andra aktörers arbete inom miljö- och klimatfrågor.

Antagna klimatlöften

Tidaholms kommun har antagit fem klimatlöften. Ambitionen är att kommunen ska minska klimatpåverkan genom minskade utsläpp och högre krav kring låg klimatpåverkan vid upphandlingar och inköp.

1. Vi ställer krav i upphandlingen för transportdelen i nya avtal

Det innebär att kommunen ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Kommunen ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

2. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar

Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta och ställer krav i minst tre upphandlingar under 2021.

3. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar

Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna byggnader/lokaler.

4. Vi har arbetssätt för en årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget

Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt om 16 procent per år.

5. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter

Tidaholms kommun går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av
flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv. Upphandlingar som berör detta klimatlöfte är exempelvis sjukvårdsmaterial, förbrukning- och städutrustning.

Samverkan

Tidaholms kommun har undertecknat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” och därmed ställt sig bakom det regionala klimatmålet om att regionen ska vara en fossiloberoende region 2030. Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.

Tidaholm är också med i Glokala Sverige som är en annan samverkansplattform som jobbar med målen för Agenda 2030.

Projektet WeCare - Klimat och hållbarhet våren 2023

För att konkretisera Tidaholms hållbarhetsarbete och tydliggöra samverkan inom kommunen har det funnit ett behov av att samarbeta inom ramen för ett projekt. Under våren 2023 kommer Tidaholms kommun samla en del av detta hållbarhetsarbete under namnet WeCare Alla verksamheter inom kommunen förväntas arbeta med hållbarhetsfrågor men det finns vissa verksamheter som är extra viktiga att samverka kring för att få ett så bra resultat som möjligt. Sådana verksamheter är:

  • Skola
  • Kulturskola
  • Näringsliv
  • Kommunikation

Efter projektet bör flera av verksamheterna ha implementerat ett arbetssätt med hållbarhetsfrågor i sina verksamheter.

Syfte och bakgrund till projektet

För att öka samverkan kring kommunens arbete med hållbarhets- och miljöfrågor antog kommunen 2021 en koldioxidbudget. Syftet är att tydliggöra hur kommunen ska kunna leva upp till sin del i Parisavtalets mål om sänkta utsläpp. Arbetet kopplat till koldioxidbudgeten är verksamhetsövergripande inom kommunorganisationen. Gentemot allmänheten finns behovet av att aktörer samarbetar och arbetar tillsammans för att minska koldioxidutsläppen.

WeCare projektets syfte är att skapa ett gemensamt mål och narrativ kring hållbarhetsfrågor och ska nå ut och beröra alla individer i Tidaholms kommun. Det finns ett intresse för hållbarhetsfrågor inom hela kommunen, och under våren 2023 ska detta uppmärksammas med event, händelser och seminarium.

Kontakt

David Lindh

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 januari 2023