Underrättelse till berörda grannar

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbetsbodar och upplag.

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av åtta arbetsbodar och en upplagsyta på fastigheten Älvstorp 1:79 i Tidaholms kommun har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.

Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska berörda sakägare m.fl. beredas tillfälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas. Ansökan med till­hörande handlingar finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset.

Eventuella synpunkter gällande ansökan ska avges skriftligt, med uppgift om egen fastighet, och sändas till Tidaholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 522 31 Tidaholm senast måndagen den 15 april 2024.

Vid eventuella frågor ring 0502-60 60 82.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Underrättelse om ärendet kommer att vara uppsatt på kommunens digitala anslagstavla till den 15 april 2024.

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se