Underrättelse till berörda grannar

Bygglov för uppförande av transformatorstation

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger ett ärende om bygglov för en transformatorstation på fastigheten Varv 10:54.

Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska berörda sakägare m.fl. beredas tillfälle att inkomma med yttrande innan bygglov lämnas. Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos jävsförvaltningen i Stadshuset.

Eventuella synpunkter gällande ansökan ska avges skriftligt, med uppgift om egen fastighet, och sändas till Tidaholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 522 31 Tidaholm senast den 29 februari 2024.

Vid eventuella frågor ring 0502-60 60 82.

Kungörelse om ärendet kommer att vara uppsatt på kommunens digitala anslagstavla till den 29 februari 2024.

Kontakt

Jenny Beckman

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 45

E-post: jenny.beckman@tidaholm.se