Kungörelse: Ansökan om bygglov för uppförande av transformator­stationer

Underättelse till berörda grannar gällande ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstationer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger åtta (8) ärenden om bygglov för uppförande av transformator­stationer på fastigheterna Lammevad 2:5, Lammevad 1:4, Marieberg 10:5, Hångsdala 11:6, Valstads Prästbol 1:1 (2 ärenden), Hasslekärr 1:2 och Hångsdala 1:6.

Enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen ska berörda sakägare m.fl. beredas tillfälle att inkomma medyttrande innan bygglov lämnas. Ansökan med till­hörande handlingar finns tillgängliga hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset.

Eventuella synpunkter gällande ansökan ska avges skriftligt, med uppgift om egen fastighet, och sändas till Tidaholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 522 31 Tidaholm senast fredagen den 16 april 2021.

Vid eventuella frågor ring 0502-60 60 14.

Kontakt

Jörgen Nyström

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502-60 60 14

E-post: jorgen.nystrom@tidaholm.se