Resor och skolskjutsar

Här hittar du information om olika möjligheter till resande inom kommunen, om kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts med mera.

Kollektivtrafik

Västtrafiks hemsidalänk till annan webbplats finns information om buss- och tågtrafiken inom Västra Götalands län. Där hittar du också information om lokala resor. Mer information om tågresor hittar du hos SJlänk till annan webbplats.

Seniorkort

Tidaholms kommun erbjuder sina invånare som är 75 år och äldre ett seniorkort med seniorbiljett. Med seniorbiljetten kan du resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken i den kommun du är folkbokförd.

Obs! Den 4 november förändras Västtrafiks zonindelning och din seniorbiljett blir då giltig i hela zon C. Se ny zonindelning härPDF.

Du behöver inte göra något, seniorbiljetten uppdateras automatiskt till den nya giltigheten. På Västtrafiks hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om förändringen och hur den påverkar din seniorbiljett.

Färdtjänst

Färdtjänst kan, efter individuell prövning, beviljas den som är folkbokförd i Tidaholms kommun och som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer enligt lagen (SFS 1997:736länk till annan webbplats) om färdtjänst.

Ansökan

Ansökan sker skriftligt på en blankett och bör för en snabbare handläggning kompletteras med ett läkarutlåtande. Vårdcentralen har underlag för läkarutlåtande som är speciellt framtaget för dig som söker färdtjänst. Viktigt är att den inom vården som skriver utlåtandet använder korrekt blankett.

Blanketterna finner du längst ner på sidan. 

Bedömning

Definitionen på varaktigt funktionshinder är att det varar i minst tre månader.

Vid bedömning om du har rätt till färdtjänst tar vi hänsyn till funktionshindrets art och varaktighet, samt vilka möjligheter du har att klara resor i den allmänna kollektivtrafiken. Hög ålder, dåliga bussförbindelser och avsaknad av körkort är inte skäl till att beviljas färdtjänst.

Handläggning

Handläggningstiden kan variera, målsättningen är att ett ärende ska ta i snitt fyra veckor att handlägga från det att ansökan har inkommit till kommunen. Handläggningstiden kan vara kortare eller längre beroende på funktionshindrets art samt om läkarutlåtande är bifogat ansökan.

Observera att handläggningstiden för färdtjänst är längre än normalt under sommaren, då våra handläggare har semester vissa veckor.

Tidsbegränsning

Tillståndets giltighetstid varierar beroende på funktionshindrets art. Om tillståndet gått ut och du är i fortsatt behov av färdtjänst behöver du ansöka på nytt. För att förhindra avbrott i ditt färdtjänsttillstånd rekommenderar vi att du gör en ny ansökan minst fyra veckor innan tillståndet går ut.

Informationsbroschyr för dig med ett giltigt färdtjänsttillståndPDF

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan sökas i hemkommunen av personer som på grund av stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Riksfärdtjänst är en särskild anpassad kollektivtrafik i din hemkommun för vilken lagen (SFS 1997:735) om riksfärdtjänstlänk till annan webbplats gäller. En riksfärdtjänstresa avser resa inom Sverige, där en av adresserna ligger utanför färdtjänstområdet.

Rätt till riksfärdtjänst har person med stor och varaktig funktionsnedsättning (minst tre månader), som på grund av detta har väsentliga svårigheter att utan hjälp resa med allmänna kommunikationer. Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Resan görs med allmänna kommunikationer med en ledsagare eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon. Riksfärdtjänst bekostas ej om resan av någon anledning bekostas av det allmänna.

Medresenär

I riksfärdtjänstlagen finns inte begreppet medresenär, men det används ofta av kommunen som ett komplement i riksfärdtjänstlagen. Medresenär avser en resenär, som reser utan att vara ledsagare och som färdas i sällskap med den som har fått tillstånd till riksfärdtjänst. Det är ofta någon anhörig, vän eller bekant.

Ledsagare

En ledsagare avser en person som måste medfölja tillståndshavaren för att riksfärdtjänstresan skall kunna genomföras. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagaren reser utan kostnad.

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst sker skriftligen för varje enskild resa senast 15 arbetsdagar innan önskat avresedatum. I samband med storhelger kan det krävas att ansökan ska vara inkommen tidigare.

Skolskjutsar

Skolskjuts - grundskolan

Vem har rätt till skolskjuts?

Enligt skollagen har elever som går i grundskolan rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem, eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Skolskjuts kan eleven få när avståndet mellan hem och skola, eller hem och hållplats överstiger:

  • 2 km för 6-åringar till elever i årskurs 3
  • 3 km för elever i årskurs 4 - 6
  • 4 km för elever i årskurs 7 - 9

Elever som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts från respektive förälders adress inom Tidaholms kommun, under förutsättning att en av adresserna ingår i den anvisade skolans normala upptagningsområde samt att övriga villkor för skolskjuts är uppfyllda.

Riktlinje och rutin kring skolskjuts

Nedan finner du information om vad som gäller vid skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Ansökan om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts genom att skicka in en eller flera av följande blanketter, som du också finner längst ner på sidan, till kommunen:

Behöver du ersätta ett förlorat eller defekt skolkort (busskort) ska du vända dig till respektive skolas administratör. Kontaktuppgifter finner du på sidan om skolor och hur du går till väga får du information om i rutinen för ersättning av förlorat eller defekt skolkortPDF.

Elevresor - gymnasium

Nedan finner du information om vad som gäller för elever som går på gymnasium. Oavsett vilket gymnasium du går så gäller detta elever folkbokförda i Tidaholms kommun.

Kontakt

Karin Larsson

Skoladministratör

Telefon: 0502-60 61 48

E-post: karin.larsson@tidaholm.se

Sofia Nilsdotter

Utbildningssamordnare

Telefon: 0502-60 61 51

E-post: sofia.nilsdotter@tidaholm.se

Västtrafiks linjetrafik

För elever som reser med Västtrafiks linjetrafik hänvisas till Västtrafiks tidtabellerlänk till annan webbplats eller Västtrafiks hemsidalänk till annan webbplats.

Viktig information gällande skolskjuts och tidtabellskifte

På söndag 13 december inträffar Västtrafiks årliga tidtabellskifte. Då görs små justeringar i tidtabellerna. För Tidaholms räkning gäller det linjerna 302, 303, 321, 322, 323, 325, 326, 327 och 405.

Nya elevskjutslistor kommer inte att skickas ut. Det är vårdnadshavarens ansvar att ta reda på vilken eventuell tidsjustering som gäller för sitt barns hållplats och linje.
Tidtabellerna hittar du på Västtrafiks hemsida.länk till annan webbplats

För elever som åker buss med Carlsteins Trafik AB till skolan eller till någon av ovanstående linjer ansvarar Carlsteins för att alla elever kommer till skolan om det uppstår något problem till följd av tidtabellskiftet.

Dock innebär Västtrafiks förändringar att vi varit tvungna att tidigarelägga två av Carlsteins morgonturer.

Carlsteins tur 200 mellan Bälteberga – Mariedal – Ottravad – Sandlid – Sagabo – Dvärstorp – Dimbo – Varv – Hömb – Ekedalens skola har tidigarelagts ca 10 minuter. Påstigningstider för respektive hållplats finner du här: Turlista 200PDF

Carlsteins tur 500 mellan Vättak – Kymbo – Bäck – Hångsdala – Östra Gerum – Dvärstorp - Valstad skola har tidigarelagts ca 5 minuter. Påstigningstider för respektive hållplats finner du här: Turlista 500PDF

De elever som åker skoltaxi och som får någon form av tidsjustering i och med tidtabellskiftet kommer att få med sig information hem från skolan.

Jag vill påminna dig som vårdnadshavare att förse ditt barn med reflexväst, reflexer och gärna ficklampa under vinterhalvåret.

OBS! Skolskjutsturer som körs av Carlsteins Trafik AB kan under vinterhalvåret komma att ställas in på grund av dåligt väglag och då det inte är tillräckligt halkbekämpat, information kring detta läggs ut på www.tidaholm.se. Då Västtrafik ställer in en tur finns informationen på västtrafik/trafikinformation.länk till annan webbplats Ibland sker det snabba väderomslag som gör att en skolskjutstur måste ställas in med kort varsel vilket innebär att informationen på hemsidan inte alltid uppdateras i tid.

Kontakt

Susanne Swärd

Trafikansvarig

Telefon: 0502-60 61 00

Telefontid: Måndag - fredag 9.30-12.00

E-post: susanne.sward@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:15 december 2020