Bostadsstrategiskt program

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt Bostadsstrategiskt program som ska gälla 2021 - 2025. Förslaget ställs ut för samråd enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar §1.


Utställning samråd

Under samrådstiden kommer berörda kommuner, Länsstyrelsen samt fler fler statliga myndigheter, regionplaneorgan, kommunala organisationer, kommunens medlemmar som berörs ges möjlighet att lämna synpunkter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade den 23 september 2021 om att ställa ut förslag till Bostadsstrategiskt program 2021-2025 för samråd.
Samrådstiden pågår från den 4 oktober 2021 till och med den 5 december 2021.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på denna webbplats samt på Stadsbiblioteket under samrådstiden.

Senast den 5 december önskar kommunen att berörda lämnar sina synpunkter.
Synpunkter mottages i första hand via epost och därefter via brevpost.
Se respektive adress nedan.

  • Samhällsbyggnadsförvaltningen
    Tidaholms kommun
    522 83 Tidaholm

Märk gärna e-post eller post med ”Yttrande bostadsstrategiskt program 2021-2025”.

Mer information

Programmet ska ge information och tydliggöra kommunens planer inom den egna organisationen, för allmänheten och för exploatörer på bostadsmarknaden.
Syftet är att undersöka tillgång och efterfrågan av bostäder.
Vidare ska programmet ska möjliggöra en balans på bostadsmarknaden samt se över specifika behov för olika grupper (LSS, nyanlända etc.)

*När du skickar in material till kommunen kommer vi att behandla dina personuppgifter. Du kan lämna synpunkter anonymt men då kan vi inte återkoppla till dig.


Kontakt

Madeleine Turén Liljedahl

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 93

E-post: madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:10 november 2021