Ritningar

Här följer en beskrivning av de typer av ritningar som kan vara aktuella att skicka med i din ansökan till kommunen. De ritningar du skickar in behöver inte vara gjorda av till exempel en arkitekt, men de ska vara fackmässigt utförda. För mycket enkla ärenden ställer vi inte lika höga krav men till exempel byggnadens placering och mått ska tydligt framgå och stämma överens med verkligheten.

Det är viktigt att de ritningar du skickar in är skalenliga. Det betyder att måttförhållandena mellan ritning och verklighet måste stämma exakt överens med den skala som du anger på ritningen.

På en skalbeteckning anger alltid den vänstra siffran antal cm på pappret och den högra antal cm i verkligheten. Om du exempelvis använder skala 1:100 betyder det att verklighetens mått är förminskade 100 gånger. 1 cm på pappret är då lika med 100 cm (1 meter) i verkligheten. Ett tips är att använda en så kallad skalstock.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta behövs vid nybyggnation av en- eller flerbostadshus, fritidshus, industribyggnader, lager med mera inom planlagt område. Kartan redovisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Nybyggnadskartan upprättas vanligtvis av kommunen och levereras oftast i skala 1:400 eller 1:500. Det är sökande som betalar för nybyggnadskartan. Kostnaden bestäms av kommunens taxa.

Situationsplan

En situationsplan är en karta som visar var på tomten den planerade byggnationen kommer att ligga. Du ska sätta ut tre mått från byggnaden så att den fixeras i sitt läge. Två mått till en och samma tomtgräns, samt ett mått till en tomtgräns som inte ligger mitt emot den först valda.

Om det är en befintlig byggnad som på något vis ska ändras måste denna vara tydligt utmärkt på kartan. Skalan som vanligtvis används är 1:400 eller 1:500.

Fasadritning

En fasadritning visar hur en byggnad ser ut utvändigt. Det du ser när du tittar på en av husets utsidor rakt framifrån.

Du behöver endast ta fram ritningar för de fasader som berörs av det du tänkt genomföra. Tänk på att ritningarna ska vara tvådimensionella. Lämplig skala kan vara 1:100.

Planritning

En planritning visar byggnadens planlösning uppifrån. Det betyder att du bland annat kan se var väggar, fast inredning, fönster och dörrar är placerade. En måttsatt planritning ska alltid ingå i en bygglovansökan som berör byggnadens interiör, till exempel vid tillbyggnad.

Du ska alltid märka ut den planerade förändringen tydligt på ritningen. Du ska till exempel märka ut vilka fönster och dörrar som berörs av åtgärden. Tänk på att du ska mäta byggnadens yttermått och sätta ut dem från ytterväggarnas utsidor. Lämplig skala kan vara 1:100.

Sektionsritning

En sektionsritning visar en byggnad i genomskärning i ett snitt som markeras på planritningen. På en sektionsritning syns därmed byggnaden avskuren från sidan och du kan se grund, bjälklag, tak samt byggnads- och rumshöjder. Ritningen uppförs vanligtvis i skala 1:100.

Vid bygganmälan ska sektionsritningen visa byggnadens konstruktion samt vilket material du tänker använda eller redan har i byggnaden.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Konstruktionsritningar behövs för bedömning av tekniska egenskapskrav. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempel på vad ritningen kan visa är:

  • grundkonstruktionen
  • stommen
  • takstolar.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Martin Johansson

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 82

E-post: martin.johansson2@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:3 juli 2024