Tomter i Ekedalen

OBS! BARA RUBRIK ÄN SÅ LÄNGE - ALLT SKA BYTAS UT/UPPDATERAS INNAN PUBLICERING


En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra nybyggnad av ca 8 småhus på ett ca 1 ha stort område i Kungslena by.

Den planerade nya bebyggelsen i Kungslena utformas för att smälta in i den befintliga bykaraktären, där känslan av samlad by och långgatans sträckning genom samhället förstärks. Färgsättning och utformning av den nya bebyggelsen styrs för att stärka känslan av lantlig och småskalig villabebyggelse.

Vill du läsa mer om bostadsområdet i Kungslena kan du göra det under antagen detaljplan för Kungslena Länk till annan webbplats..

Tomtindelning

Nu är tomtindelningen för området klar, öppna kartan nedan för att se storleken på de olika tomterna. Det är också klart att adressen kommer att vara Kalkbrukstigen 1-8. 

Ställ dig i tomtkö

Om du är intresserad av en tomt i Kungslena ska du ställa dig i tomtkö för området. Tomtkön öppnade kl. 8 den 1 september 2021.

Skiss över möjlig bebyggelse enligt det nya förslaget

Vision

Karaktären av samlad by är värdefull. Kungslenas bystruktur med långgata och rest av tvärgata är ett av miljöns centrala karaktärsdrag. Denna struktur, där bebyggelsen finns utmed långgatan, har historisk bakgrund och ska värnas. Visionen är att skapa möjligheten för ny bebyggelse som smälter in i den befintliga bykaraktären, där långgatans karaktär och känslan av samlad by förstärks och upplevas som ett positivt och naturligt tillskott till bybebyggelsen. Färgsättning och utformningen av bebyggelsen styrs för att stärka känslan av lantlig och småskalig villabebyggelse.

Byggnadsstruktur och gestaltning

Tanken är att det nya området ska förstärka långgatans karaktär, genom att nya hus placeras med långsida längs bygatan på ett jämnt avstånd. Husen ska utformas med träfasad som skall vara rödmålad, samt sadeltak av rödfärgat oglaserat tegel för att som långt som möjligt knyta an till befintlig äldre bebyggelse och ge ett intimt och lantligt intryck. Känslan av en obruten långsida ut mot vägen är viktig för att uppnå bygatans karaktär. Området ska i så stor omfattning som möjligt följa markens lutning, utan för kraftiga terrasseringar.

Vilken typ av hus får jag bygga?

Tanken är att det nya området ska förstärka långgatans karaktär, genom att nya hus placeras med långsida längs bygatan (väg 2871) på ett jämnt avstånd av 17m från vägkant. Husen ska utformas med träfasad som skall vara rödmålad, samt sadeltak av rödfärgat oglaserat tegel för att som långt som möjligt knyta an till befintlig äldre bebyggelse och ge ett intimt och lantligt intryck. Känslan av en obruten långsida ut mot vägen är viktig för att uppnå bygatans karaktär, vilket säkerställs med s.k. prickmark samt placeringsbestämmelser. För att bibehålla äldre struktur med fristående komplementbyggnader finns en bestämmelse om att garage ska vara fristående och därmed inte får sammanbyggas med bostadshuset. Genom att ha en gemensam lokalgata in i området, vinkelrät mot långgatan, är tanken att känslan av tvärgata ska uppnås. Placeringen av lokalgatan ligger medvetet mot naturområdet, för att öka tillgängligheten till naturen för alla bostäderna, samtidigt som viktiga befintliga ledningar kan ligga orörda och blir förlagda i gatumark. Området ska i så stor omfattning som möjligt följa markens lutning, utan för kraftiga terrasseringar.

Vilken typ av hus du får bygga regleras i detaljplanens plankarta. Nedan följer en uppräkning av vilka bestämmelser som gäller, mer utförlig information finner du i detaljplanens plankarta. Pdf, 33.8 MB.

Användning och utformning

 • B – Bostäder medges inom mark betecknad med B, och är även tänkt att rymma erforderlig parkering för de tänkta bostäderna.
 • Högsta utnyttjandegrad i bruttoarea per fastighetsarea – e1 medger en exploatering på 33%. Byggnadshöjden regleras till 5 meter.
 • Placeringsbestämmelsen p1 anger att huvudbyggnad skall placeras med långsida mot väg 2871, 17 meter från vägkant.
 • Prickad mark reglerar vilken mark som ej får förses med byggnad.
 • Utformningsbestämmelserna f1 samt f2 reglerar att taken skall vara av typen sadeltak med oglaserat rött taktegel, samt att fasaden ska utformas som faluröd träfasad.
 • f3 reglerar att huvudbyggnaderna ska uppföras med förhöjt väggliv och f4 att garage måste uppföras fristående, och därmed inte får sammanbyggas med huvudbyggnaden.
 • b1 reglerar att inte källare får byggas.
 • n1 säkerställer infiltration av dagvatten på tomtmark genom att reglera att endast 66% av fastighetsarean får hårdgöras.
 • Fastighetsindelning visas på illustrationsplanen. Fastighetsindelningen har sin utgångspunkt i villatomter om ca 1000-1500kvm.
 • GATA – Huvudgata. Delar av genomfartsväg 2878 genom Kungslena.
 • GATA1 – Lokalgata. Gatorna inom bostadskvarteret, som är tänkta att rymma gatumark men ej trottoarer. En tänkt vändplan för sophanteringsfordon är även förlagd på gatumark.
 • NATUR – Naturområde medges inom mark betecknad med Natur. Befintlig askdominerad lövskog ska bevaras. Viss röjning medges. Inkluderar även vägren längs väg 2871. Egenskapsbestämmelsen Dagvatten säkerställer att en del av naturmarken är avsedd för fördröjning av dagvatten.

Kungslena by

Kungslena ligger i en bygd med starka kulturhistoriska kopplingar med en mängd identifierade fornlämningar som vittnar om jordbrukssamhällets framväxt. Kungslena kyrkby har sitt ursprung i 1200-talet, där bland annat lämningen från Lenaborg minner om Birger Jarls regeringstid i Sverige. Kungslena kyrkby var förr en av länets största byar, och är en viktig förmedlare om den historiska utveckling från Sveriges vagga till nutid. Närheten till den unika naturen kring Varvsberget, fornlämningar som Lenaborg, gravfält och stensättningar samt Kungslenas välbevarande medeltida kyrka belägen mitt i samhället, är alla inslag som gör Kungslena till ett unikt turistmål i regionen.

Kungslena har en mycket aktiv byförening Lena Gille Länk till annan webbplats., som bildades 1972. Gillet är en av många ideella föreningar som arbetar för en utveckling av Sveriges landsbygd och för att ta tillvara den lokala bygdens och de boendes intressen.

Läge

Kungslena är ett mindre bysamhälle i nordvästra delen av Tidaholms kommun. Närheten till väg 26 möjliggör bra kommunikationer och pendlingsmöjligheter till Tidaholm (1mil), Skövde (2 mil) och Falköping (2 mil). I Ekedalen (5 km) finns både skola (F-6) och förskola.

Vad kostar en tomt?

Tomterna kostar 220 kr per kvadratmeter. Eftersom tomterna är olika stora beror det totala priset på vilken tomt du väljer.

Förutom priset för tomten tillkommer följande kostnader (enligt taxa 2021*):

Exempel

Den minsta tomten är 1 120 kvadratmeter och kostar 246 400 kronor. Till det kommer kostnader på 102 125 kronor*. Det totala priset för tomten blir 348 525 kronor.

Den största tomten är 1 606 kvadratmeter och kostar 353 320 kronor. Till det kommer kostnader på 102 125 kronor*. Det totala priset för tomten blir 455 445 kronor.

*Kostnader kan justeras årligen och ändringar kan förekomma. Om du har frågor kring taxor, olika förutsättningar och villkor kontakta Tidaholms Energi Länk till annan webbplats. respektive enhet VA/Avfall.

Kostnad för fyllnadsmassor tillkommer

För att bygga hus behövs i princip alltid fyllnadsmassor för att huset ska stå stabilt. Vid markberedningen för tomterna i Kungslena har lagret med matjord varit djupare än markundersökningen visat. Det gör att det troligtvis kommer att krävas mer fyllnadsmassor än på många andra typer av tomter. Fyllnadsmassor ingår inte i priset för tomten utan är något tomtköparen står för.

Övriga avgifter

Det tillkommer kostnader för att söka bygglov från kommunen samt för att ansöka om dispens från landskapsbildsskyddet hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

När kan jag börja bygga?

Alla villatomterna i Kungslena beräknas vara färdiga för överlåtelse hösten 2022.

Innan bokning av tomt

Innan en bokning sker kommer ni ges möjligheten att undersöka tomten, därefter bokar ni tomt, skriver köpeavtal och därefter köpebrev.

Då området är nytt behöver det skapas värdeintyg på varje tomt. Det är kommunen som skapar värdeintygen tillsammans med en mäklare och värdeintyget ingår i kostnaden för tomten. Det går inte skapa värdeintyg innan köpet är klart utan det görs med ett påskrivet köpeavtal.

Med värdeintyg och köpebrev söker ni lagfart hos Lantmäteriet. Eftersom köpeavtal är en bindande handling kan man efter påskrivet köpeavtal söka bygglov.

Innan du börjar bygga

Innan du börjar bygga måste du ansöka om bygglov hos kommunen och söka dispens från landskapsbildsskyddet hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats..

Övriga regler kring byggande

I kontraktet du skriver på när du köper en tomt finns regler kring hur lång tid du har på dig att bygga på tomten. Så här står det i kontraktet:

Köparen förbinder sig att inom två (2) år, räknat från den dag köpe-avtalet upprättades ha färdigställt ett bostadshus för permanent boende på Fastigheten i enlighet med gällande detaljplan. Köparen får inte utan Säljarens medgivande överlåta Fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet anses fullgjord när bostadshuset är färdigt för inflyttning och slutbesked utfärdats.

Reglerna finns för att ingen ska kunna köpa upp tomter utan planer på att bygga på dem och sedan sälja dem vidare.

Tomtkö, intresseanmälan

Om du är intresserad av en tomt i Kungslena ska du ställa dig i tomtkö för området.

När tomterna är klara kommer man att få välja tomt enligt turordningen i tomtkön. Du förbinder dig inte till att köpa en tomt om du ställer dig i tomtkö.

Kontakt

Peter Lann

Utvecklingsledare, tomtbokning

Telefon: 0502-60 60 98

E-post: peter.lann@tidaholm.se

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 november 2022