Avfallsföreskrifter - samråd

Avfallsföreskrifterna är en del i kommunens renhållningsordning. Den ska ge kommuninvånarna och verksamheterna i kommunen förutsättningar för en bra avfallshantering samtidigt som kommunen uppfyller aktuell lagstiftning, nationella mål och bidrar till avfallshantering i linje med EU:s avfallshierarki. Ett förslag till reviderade föreskrifter har tagits fram i samverkan mellan enheterna VA/Avfall och Hållbar Utveckling samt utsedd politisk referensgrupp.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 26 mars 2020 att förslaget ska ställas ut och samrådas i enlighet med miljöbalken 15 kap 41-44 §.

Genom samråd ges fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningens avfallsföreskrifter möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådstiden är 5 mars – 8 april 2020.

Förslag till avfallsföreskrifter hålls tillgängligt här på www.tidaholm.se Länk till annan webbplats. och ställs ut i Stadshuset, Torggatan 26 A.

Eventuella synpunkter ska skickas in skriftligt och vara kommunen tillhanda senast den 8 april 2020. Du skickar dem till va.avfall@tidaholm.se eller Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet VA/Avfall, 522 83 Tidaholm.

Inkomna synpunkter sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse vilken ingår i underlag till kommunfullmäktiges beslut om att anta reviderade avfallsföreskrifter.

Handlingar för samråd:

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:19 mars 2021