Läsa på grundsärskolan

Grundsärskolan är en egen skolform där elever med utvecklingsstörning tar del av en individuellt anpassad utbildning. I grundsärskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande.

Vad är grundsärskolan?

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan tar även emot elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada.

När placeras en elev i grundsärskolan?

När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i grundsärskolan är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska gå i grundsärskolan eller grundskolan. Med hänsyn till barnets bästa och om det finns synnerliga skäl kan dock ett barn placeras i grundsärskolan utan sin vårdnadshavares medgivande.

Vad innebär det att gå i grundsärskola?

Eleverna som går i grundsärskolan får ett ökat stöd och ökade möjligheter att utvecklas. Grundsärskolan ska ge eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:28 september 2022