Vanliga frågor och svar

På denna sidan kan du hitta vanliga frågor och svar om kommunal förskola och fritids i Tidaholms kommun.

Vad är allmän förskola?

Allmän förskola erbjuds de barn vars föräldrar inte är arbetssökande, arbetar, studerar eller om barnet har ett eget behov. Allmän förskola erbjuds från hösten det år barnet fyller tre år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar om året/15 timmar per vecka. Förskolan bestämmer vilka tider barnet ska gå utifrån den pedagogiska verksamheten. Allmänna förskolan börjar den 1 september och avslutas vid skolans terminsslut i juni.

Hur ansöker jag om plats på förskola och fritids?

Ansökan gör du via e-tjänst.länk till annan webbplats

För familj som inte har svenska personnummer eller skyddade personuppgifter görs ansökan på särskild blankett som finns på barn- och utbildningskontoret.

Vid vilken ålder kan barnet börja på förskolan?

Barnet måste ha fyllt ett år för att få börja i förskolan.

Vem vänder jag mig till om jag har ett barn med särskilda behov?

Om ditt barn redan har en placering inom förskolan vänder du dig till ansvarig pedagog eller till rektor på förskolan. Om ditt barn ännu inte har en placering i förskola kontaktar du barn- och utbildningskontoret, för fritids använder du dig till rektor.

Vi planerar att flytta till Tidaholm inom kort, när kan vi anmäla vårt barn till förskola/fritids?

Du kan ansöka redan innan ni blivit folkbokförda i kommunen. Du gör din ansökan via kommunens e-tjänst utan att logga in med e-legitimation.länk till annan webbplats

Hur länge får mitt barn gå på fritids?

Barnet får gå på fritidshemmet till och med vårterminen det fyller 13 år

Hur gör jag om jag vill ansöka till Daretorps Lantis?

Får jag önska förskola?

Du får önska upp till tre alternativ.

Hur stor är chansen att jag får plats på den förskolan jag önskat?

Barn erbjuds plats på förskola enligt turordningsreglerna. Sannolikheten att få en plats beror på hur många barn som ansökt om plats, samt antal lediga platser som kommer att uppstå på förskolan det datum du önskar plats där. Det är enklare att få önskad plats efter sommaren då många barn lämnar förskolan och börjar skolan. Under årets övriga tider kan det vara svårare att få plats på den önskade förskolan.

Vilken turordningregler gäller i Tidaholms kommun?

Tidaholms kommun tillämpar syskonförtur utifrån anmälningsdatum. Om föräldrar till två barn vid placeringstillfället önskar placering på samma förskola ges förtur åt det barn som har syskon som redan är placerat/de vid den aktuella förskolan.

Hur lång är kötiden?

Kötiden är fyra månader.

Hur gör jag om jag vill byta förskola inom kommunen?

Vad innebär platsgaranti?

Platsgaranti innebär att kommunen erbjuder plats i förskola inom fyra månader.

När och hur får jag besked om plats?

Oftast får man ett placeringserbjudande 3 - 4 veckor innan första planceringsdag. Har ni önskat start i augusti kan ni få placerings erbjudande redan i april.

Placeringserbjudandet skickas till den e-postadress ni angett vid kö ansökan.

Vad händer om jag inte svara på platserbjudandet i tid?

Om placeringserbjudandet inte besvaras inom svarstiden, stryks barnet ur kön och platsen erbjuds någon annan enligt turordningsreglerna.

Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

Om ni tackar nej tas ert barn bort från kön annat barn erbjuds platsen.

Om ni tackar nej, men kvarstående erbjuds plats när det finns ledig plats på den enhet ni ansökt, ni behåller er plats i kön. Om kommunen erbjudit plats inom fyra månader och man tackar nej till erbjudandet gäller inte längre platsgarantin.

Står jag kvar i kön om jag inte får mitt första alternativ utav ett av mina andra alternativ?

Om du inte får ditt förstahandsalternativ kan du stå kvar i kön. När du får ditt placerings erbjudande väljer du svarsalternativ tackar ja, men kvarstående till högre alternativ. Ditt barn kommer att omplaceras så snart det finns plats på önskad förskola, ni behåller er plats i kön.

Hur gör jag om vi flyttar från Tidaholms kommun men vill behålla plats i Tidaholms kommun?

Vid flytt från kommunen kan man vid synnerliga skäl få ha kvar sin plats och under förutsättning att mottagande kommun går med på att betala för platsen. Ansökan görs på särskild blankett som finns på barn- och utbildningskontoret.

Hur gör jag om vi flyttar till Tidaholms kommun men vill behålla plats i annan kommun?

Ansökan görs hos den kommunen som tillhandahåller platsen. Båda kommunerna måste godkänna placeringen.

Vi är skilda och har gemensam vårdnad och bor i olika kommuner, vad händer då?

Ni som vårdnadshavare måste komma överens om i vilken kommun barnet ska ha sin förskoleplanering. Efter det kan ni göra en ansökan.

Kan jag ha en plats som jag betalar för men inte använder?

Nej, kommunen har möjlighet att säga upp plats som inte nyttjas så som har överenskommits.

Om vi bara behöver omsorg till våra barn under loven, hur gör vi då?

Lovfritids och tillfälligt fritids erbjuds endast då ordinarie fritids är öppet och inte de veckor på sommaren då ordinarie fritids är stängt. Avgift utgår med 75 kr per dag. Tillfällig fritids kan endast nyttjas vid max tre dagar per månad.

Ni gör er ansökan via e-tjänst.länk till annan webbplats I fritext fältet i slutet på ansökan anger ni vilka dagar ni är i behov av fritids.

Är det sommar-/julstängt på förskolan?

Verksamheterna stänger inte under sommar och jul. Däremot slås verksamheter ihop och barn hänvisas ibland till en annan enhet. För information vilken förskola/fritids som är öppet kontakta personalen på den enhet ditt barn har sin ordinarie placering.

Hur bestäms avgiften för barnomsorg?

Månadsavgiften baseras på den totala skattepliktiga inkomsten som ditt hushåll har per månad samt på hur många barn i hushållet som har plats i förskola och fritidshem. Det finns ett tak på hur hög avgiften får vara, detta kallas maxtaxa. Maxtaxan är indexreglerad och ändras varje år.länk till annan webbplats

Måste jag uppge min partners inkomst även om hen inte är förälder till mitt barn?

Ja, om ni båda är folkbokförda på samma adress. Avgiften grundar sig på den totala inkomsten före skatt för det hushåll/hushållen barnet bor på. Din partner behöver inte ha gemensam vårdnad om barnet.

Kan jag betala via autogiro?

Vi har separerat och vill ha delad placering och var sin faktura, hur gör vi då?

Du ansöker om att få en delad placering via e-tjänst.länk till annan webbplats Barnomsorgsadministratör godkänner ansökan när ni har två olika folkbokföringsadresser. Därefter delas placeringen nästkommande månadsskifte och ni kommer få var sin faktura.

Måste jag betala avgift när mitt barn ska vara ledig under sommarlovet?

Ja, avgiften är en abonnemangsbunden och betalas 12 månader om året.

Mitt barn går bara 15 timmar per vecka men vi får ändå räkning?

Hur länge betalar jag om platsen sägs upp?

Uppsägningstiden är en månad. Avgiften betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Hur säger jag upp platsen?

Om jag blir arbetssökande eller föräldraledig, vad gäller för platsen i förskolan?

För föräldrar som är arbetssökande eller föräldraledig erbjuder kommunen förskola minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Förskolan erbjuder dig två alternativ antingen måndag till fredag 3 timmar per dag eller tre dagar i veckan 5 timmar per dag. Dagar och tider bestäms av respektive förskola och är fasta.

Kom ihåg att du måste ändra ditt barn schema i e-tjänsten.länk till annan webbplats

Om jag blir arbetssökande eller föräldraledig, vad gäller för fritidsplatsen?

  • Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du inte rätt till fritids du ansvarar för att säga upp platsen.
  • Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du inte rätt till fritids du ansvarar för att säga upp platsen. Uppsägnings gör du via e-tjänst.länk till annan webbplats

Hur gör jag när jag ska återgå i arbete eller studier efter föräldraledighet eller arbetslöshet?

Hur ändrar jag mitt barns schematider ?

Schemaförändringar lämnas till förskolan/fritids i god tid innan förändringen ska gälla. Schemat lämnas via e-tjänstlänk till annan webbplats

Vårdnadshavare som har en delad placering har möjlighet att lämna schematider på särskild blankett som finns på förskolan, fritids eller barn- och utbildningskontoret. Blanketten lämnas till personal på förskolan/fritids.

Platsinnehavaren ansvarar för att inlämnat schema för barnets vistelsetid i barnomsorgen stämmer med platsinnehavarens arbets- och studietider och är skyldig att anmäla eventuella förändringar. Det är personalen på förskolan eller fritids som godkänner det inlämnade schemat.

Jag har inga fasta arbetstider hur ska jag lämna in mitt barns schematider?

De platsinnehavare som inte kan ange ett schema ska anmäla så kallad ”snitt-tid”, det vill säga hur många timmar per vecka barnet behöver barnomsorg i genomsnitt. ”Snitt-tid” används i de fall då platsinnehavaren jobbar på inringning. Ansökan om snitt tid görs på särskild blankett som finns på förskolan, fritidshemmet eller barn- och utbildningskontoret.

När får jag lämna mitt barn på förskolan/fritids?

Platsen får nyttjas under arbets- och studietid samt sovtid i samband med skiftarbete samt under restid till arbete eller plats där studierna bedrivs. Det är rektor som beslutar utifrån familjens behov när extra tid för sovtid får nyttjas men rekommendationen är ca 7-8 timmars dygnsvila.

Kommunen erbjuder de vårdnadshavare som har behov av barnomsorg mindre än 60 timmar på fyra veckor att utnyttja platsen upp till 60 timmar på fyra veckor. Det är förskolan som anvisar schematiderna. Gäller även barn med delad placering.

Får mitt barn gå på förskolan om jag är sjukskriven?

Om platsinnehavaren blir sjukskriven gäller barnets ordinarie schema under de tre första månaderna. Därefter görs en ny behovsbedömning med rektor. Vid sjukskrivning har platsinnehavare inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Platsinnehavare som får graviditetspenning jämställs med sjukskrivning.

Vad gäller för barnomsorg på obekväm arbetstid?

Jag jobbar sena kvällar och/eller nätter när får jag lämna mitt barn för att få sovtid?

Det är rektor som beslutar utifrån familjens behov när extra tid för sovtid får nyttjas men rekommendationen är ca 7-8 timmars dygnsvila.

Är mitt barn försäkrat?

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: sandra.teike@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 juli 2020