Femåringars förskoleplacering hösten 2020

Till hösten kommer cirka 70 femåringar, folkbokförda i tätorten Tidaholm, att ha sin förskola lokaliserad på antingen Forsen- eller Rosenbergsskolan. Ungefär 40 barn kommer att gå kvar på de förskolor de går idag. Under vecka 7 meddelades vårdnadshavare till de femåringar som berörs, det vill säga som byter förskola till hösten, den nya förskoleplaceringen.

Bakgrunden till beslutet är att det blir fler barn i Tidaholm. Det gör att det är ett högt tryck på förskolorna med många små barn som ska erbjudas plats under de kommande åren. Kommunen håller på att bygga ut med fler förskolor och skolor. De skolor som femåringarna kommer att ha sina förskolelokaler i är båda nybyggda och där finns det just nu en överkapacitet.

Barnen ska med andra ord inte börja i skolan: De kommer att dela lokaler med skolan, men det är förskoleverksamhet som kommer att bedrivas. Pedagogerna som kommer att ansvara för barnen är förskolepedagoger och lokalerna kommer att vara anpassade för förskolans verksamhet.

Varför ska vissa femåringar byta förskolelokaler?

Anledningen till att vissa femåringar kommer att ha sin förskoleplacering i skolornas lokaler från och med hösten 2020 för att göra plats för det ökande antalet yngre barn som behöver förskoleplats. Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat om att lämna förskolelokaler som anses som olämpliga för förskoleverksamhet. Då det finns utrymme i skollokaler kommer dessa att anpassas för förskolans behov och vissa av de äldsta förskolebarnen kommer att gå sitt sista år på förskolan i dessa lokaler.

Vem har bestämt vilka barn som ska byta förskoleplacering?

Rektorer på förskolan har tillsammans med barnens pedagoger beslutat vilka barn som berörs. I besluten har flera faktorer vägts in och idividuell hänsyn har tagits till varje barns förutsättningar.

Varför har de som berörs inte fått informationen tidigare?

Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att genomföra flytten för femåringarna. Vi hade förhoppningen om att kunna informera om vad som gäller enskilda barn under januari 2020. Under vintern har en oenighet i nämnden gjort att förvaltningen fått ändrade förutsättningar vilket gjort att processen dragit ut på tiden.

Vår önskan är att se till varje barns bästa, därför har det tagit längre tid än önskat innan informationen kommit.

Berörs alla förskolor?

Barn på förskolorna i Ekedalen, Madängsholm, Valstad, Fröjered, Framtiden, samt Skogsnallarna kommer inte att beröras av denna omorganisation.

Hur kommer lokalerna att anpassas?

De skollokaler som kommer att användas för förskoleverksamhet kommer att anpassas så att de följer alla krav som finns och så att de passar verksamheten. Barnen förväntas inte kunna ta samma ansvar som barnen som går i skolan, utan miljöer kommer att utformas på ett för barnen lämpligt sätt.

Kommer barn som placeras på en skola 2020 att få byta skola igen hösten 2021?

Nej. De femåringar som byter skola kommer att erbjudas plats i förskoleklass på den skola de går i förskola på. De kommer med andra ord inte att behöva byta skola igen när de börjar förskoleklass hösten 2021. Då gör dock alla ett aktivt skolval då man kan önska plats på annan skola än den man placerats på.

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A, 522 31 Tidaholm

Postadress: Tidaholms kommun, 522 83  Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:21 februari 2020